Telefoane utile
Relatii cu publicul: 0244.480.700
0723.651.808
FAX:
0244 480 631
0244 480 690
Reclamatii si sesizari: 0244.480.760
Primar: 0244.480.777
Viceprimar: 0244.480.778
Secretar UAT: 0244.480.763
Politia Locala: 0726.325.853
Audit: 0244.480.775
Achizitii: 0244.480.780
Contabilitate: 0244.480.767
Contabil Sef: 0244.480.770
Stare civila: 0244.480.769
Evidenta populatiei: 0244.480.768
Cadastru: 0244.480.771
Taxe&Impozite PF1: 0244.480.772
Taxe&Impozite PF2: 0244.480.765
Taxe&Impozite PJ: 0244.480.776
Casierie: 0244.480.773
Casierie1: 0244.480.779
Registrul agricol: 0244.480.774
Urbanism: 0244.480.781
Asistenta sociala: 0244.480.761
Transport: 0244.480.764
Comisie buget: 0244.480.782
Comisie sport: 0244.480.783
Comisie juridic: 0244.480.785
Audiente
Primar: Luni: 900-1300
Viceprimar: Marti: 900-1300
Secretar: Miercuri: 900-1300
Regulament de organizare si functionare

Ultima actualizare: 2016-02-11

Descarca: Regulament de organizare si functionare al CL Brazi.pdf


 

R E G U L A M E N T

de organizare si functionare a Consiliului local al comunei Brazi,

judetul Prahova

 

CAPITOLUL I

Constituirea consiliului local

 

            Art. 1 – (1) Potrivit legii, in termen de 20 de zile de la data desfasurarii alegerilor, dupa indeplinirea prevederilor art.38 alin.(1) si (1^1) din Legea nr.334/2006 privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificarile si completarile ulterioare, va avea loc sedinta de constituire a consiliului local. Convocarea consilierilor declarati alesi pentru sedinta de constituire a consiliului, se face de catre prefect. La sedinta de constituire pot participa prefectul sau reprezentantul sau, precum si primarul, chiar daca procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizata.

            (2) Sedinta este legal constituita daca participa cel putin doua treimi din numarul  consilierilor alesi. In cazul in care nu se poate asigura aceasta majoritate, sedinta se va organiza, in aceleasi conditii, peste 3 zile, la convocarea prefectului. Daca nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituita, se va proceda la o noua convocare de catre prefect, peste alte 3 zile, in aceleasi conditii.

            (3) In situatia in care consiliul local nu se poate reuni nici la aceasta ultima convocare, din cauza absentei, fara motive temeinice, a consilierilor, prefectul va declara vacante, prin ordin, locurile consilierilor locali alesi care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocari anterioare, daca acestia nu pot fi inlocuiti de supleantii inscrisi pe listele de candidati respective, organizandu-se alegeri pentru completare, in termen de 30 de zile, in conditiile Legii privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale.

(4) Ordinul prefectului prin care se declara vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei in cauza la instanta de contencios administrativ, in termen de 5 zile de la comunicare. Hotararea instantei este definitiva si irevocabila.

(5) Absenta consilierilor de la sedinta de constituire este considerata motivata daca se face dovada ca aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a facut imposibila prezenta acestora, a unei deplasari in strainatate in interes de serviciu sau a unor evenimente de forta majora.

            Art.2 – (1) Lucrarile sedintei de constituire sunt conduse de cel mai in varsta consilier local, asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri.

            (2) Pentru validarea mandatelor, consiliile locale aleg prin vot deschis, dintre membrii lor, pe intreaga durata a mandatului, o comisie de validare alcatuita din 3 – 5 consilieri.

(3) Comisia de validare examineaza legalitatea alegerii fiecarui consilier si propune consiliului local validarea sau invalidarea mandatelor.

            (4) Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier numai in cazul in care se constata incalcarea conditiilor de eligibilitate sau daca alegerea consilierului s-a facut prin frauda electorala, constatata in conditiile Legii privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale..

            (5) Validarea sau invalidarea mandatelor se face, in ordine alfabetica, cu votul deschis al majoritatii consilierilor prezenti la sedinta. Persoana al carei mandat este supus validarii sau invalidarii nu participa la vot.

            (6)  Hotararea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacata de cei interesati la instanta de contencios administrativ in termen de 5 zile de la adoptare sau, in cazul celor absenti de la sedinta, de la comunicare.

            (7)  Instanta de contencios administrativ se pronunta in cel mult 30 de zile. In acest caz, procedura prealabila nu se mai efectueaza, iar hotararea primei instante este definitiva si irevocabila.

            Art. 3 – (1) Consilierii locali ale caror mandate au fost validate depun in fata consiliului local urmatorul juramant in limba romana : “ Jur sa respect  Constitutia si legile tarii si sa fac, cu buna-credinta, tot ceea ce sta in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Brazi. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!”     

 (2) Juramantul se depune dupa urmatoarea procedura: secretarul comunei va da citire juramantului, dupa care consilierii validati se vor prezenta, in ordine alfabetica, in fata unei mese special amenajate, pe care se afla un exemplar din Constitutie si Biblia. Consilierul va pune mana stanga atat pe Constitutie cat si, daca este cazul, pe Biblie, va pronunta cuvantul “Jur”, dupa care va semna juramantul de credinta, care va fi imprimat pe un formular special.

(3)  Juramantul se semneaza in doua exemplare. Un exemplar se pastreaza la dosarul de validare iar al doilea se inmaneaza consilierului.

            (4) Consilierii locali care refuza sa depuna juramantul sunt considerati demisionati de drept, aceasta consemnandu-se in procesul verbal al sedintei.

            (5) Consilierii pot depune juramantul fara formula religioasa. In acest caz juramantul va fi imprimat pe formular fara aceasta formula.

            (6) In cazul in care consilierul local declarat ales renunta la mandat inainte de validare sau refuza sa depuna juramantul, se supune validarii mandatul primului supleant inscris pe lista partidului politic, a aliantei politice sau a aliantei electorale respective, daca pana la validarea mandatului partidele si aliantele politice confirma in scris apartenenta la partid. In cazul in care locurile ramase vacante nu pot fi completate cu supleanti, conform legii, iar numarul de consilieri locali se reduce sub jumatate plus unu, se vor organiza alegeri partiale pentru completare, in termen de 90 de zile.

            Art. 4 – (1) Dupa validare, in sedinta de constituire a consiliului local, consilierii locali depun juramantul prevazut la art.3 alin.1.

            (2) Consiliul local se declara legal constituit daca majoritatea consilierilor locali validati au depus juramantul. Constituirea consiliului local se constata prin hotarare, adoptata cu votul majoritatii consilierilor locali validati.

 

CAPITOLUL II

Organizarea consiliului local

 

SECTIUNEA 1

Presedintele de sedinta

 

            Art. 5 – (1) Dupa declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii sai, prin hotarare adoptata cu votul deschis al majoritatii consilierilor locali in functie, un presedinte de sedinta, pe o perioada de cel mult doua luni, care va conduce sedintele consiliului si va semna hotararile adoptate de acesta.

            (2) Consilierul ales in conditiile alin. 1 poate fi schimbat din functie, la initiativa a cel putin unei treimi din numarul consilierilor locali, prin votul majoritatii consilierilor locali in functie.

            (3) Dupa alegerea presedintelui de sedinta acesta preia conducerea lucrarilor consiliului.                                                             

            Art. 6 – (1) Presedintele de sedinta exercita urmatoarele atributii principale :

a)      conduce sedintele consiliului local ;

b)      supune votului consilierilor proiectele de hotarari, asigura numararea voturilor si anunta rezultatul votarii, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra

c)       si a abtinerilor;

d)     semneaza hotararile adoptate de consiliul local, chiar daca a votat impotriva adoptarii acestora, precum si procesul-verbal al sedintei;

e)      asigura mentinerea ordinii si respectarea Regulamentului de desfasurare a sedintelor;

f)       supune votului consilierilor orice problema care intra in competenta de solutionare a consiliului;

g)      aplica, daca este cazul, sanctiunile prevazute de Statutul alesilor locali sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sanctiuni.

h)      acorda cuvantul altor persoane ce participa la sedinta Consiliului local numai cu votul majoritatii consilierilor;

(2) Presedintele de sedinta indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de prezentul regulament sau insarcinari date de consiliul local.

(3) In cazul in care presedintele de sedinta ales pentru sedinta respectiva nu-si poate indeplini atributiile se procedeaza la alegerea altui consilier in aceasta functie, conform procedurii legale.

 

SECTIUNEA a  2 – a

Alegerea viceprimarului

 

Art. 7 – (1) In conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul local alege din randul membrilor sai pe viceprimar. Alegerea se face prin votul majoritatii consilierilor locali in functie.

(2) Viceprimarul este subordonat primarului si inlocuitorul  de drept al acestuia, care ii poate delega atributiile sale.

(3) Propunerile de candidati pentru alegerea viceprimarului, se face de catre oricare dintre consilieri sau de catre grupurile de consilieri.

(4) Dupa inregistrarea candidaturilor se ia o pauza in timpul careia se completeaza buletinele de vot.

(5) Exercitarea votului se face intr-o cabina special amenajata, putandu-se folosi, la alegere, una dintre urmatoarele modalitati:

a)fiecare consilier primeste un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidatilor. Intrand in cabina, din lista candidatilor vor fi barate printr-o linie orizontala numele tuturor candidatilor pe care consilierul nu doreste  sa ii aleaga. Pe buletin va ramane nebarat numele consilierului pe care doreste sa il aleaga votantul.

b)pe buletinul de vot se scrie cuvantul “DA” in dreptul numelui celui pe care doreste sa il voteze;

c)alte modalitati, la alegerea consiliului.

(6) Este declarat viceprimar candidatul care a obtinut votul majoritatii consilierilor in functie.

Art. 8 – (1) In situatia in care nu s-a intrunit majoritatea prevazuta la alin.(6), se organizeaza  un al doilea tur de scrutin, in aceeasi sedinta, la care vor participa candidatii situati pe primele doua locuri. La al doilea tur de scrutin este declarat ales viceprimar consilierul care a obtinut cel mai mare numar de voturi.

(2) In caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidatii care se afla in aceasta situatie. Va fi declarat ales candidatul care a obtinut cele mai multe voturi.

Art. 9 – (1)Alegerea viceprimarului va fi consemnata prin hotarare a consiliului local.

 (2) Pe durata exercitarii mandatului, viceprimarul isi pastreaza statutul de consilier local, fara a beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut.

Art. 10 – Durata mandatului viceprimarului este egala cu durata mandatului consiliului local. In cazul in care mandatul consiliului local inceteaza inainte de expirarea duratei normale de 4 ani, inceteaza de drept si mandatul viceprimarului, fara vreo alta formalitate.

Art. 11 Durata mandatului constituie vechime in munca si in specialitatea studiilor absolvite

Art. 12  (1) In cazul suspendarii din functie a viceprimarului, consiliul local delega prin hotarare, din randul membrilor sai, un consilier care va indeplini atributiile viceprimarului, pana la incetarea suspendarii.

(2) Actul de delegare il reprezinta Hotararea Consiliului Local care se adopta cu votul secret al majoritatii consilierilor in functie.

 

SECTIUNEA a 3 – a

Comisiile de specialiate

 

Art. 13 – (1) Dupa constituire consiliul local stabileste si organizeaza comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate.

(2) Domeniile de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate, denumirea acestora si numarul de membri, care va fi intodeauna impar, se stabilesc de catre consiliul local, in functie de specificul activitatii din fiecare unitate administrativ-teritoriala, iar principalele domenii de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate sunt prevazute in anexa nr. 2 la Ordonanta nr.35/2002. In cadrul consiliului local al comunei Brazi se organizeaza 3 comisii de specialitate pe domenii de activitate, dupa cum urmeaza :

1.Comisia buget si finante , activitati economico-financiare, agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism, ecologie  si protectia mediului, turism, servicii si comert.

2.Comisia pentru drepturile omului, munca si protectie sociala, protectie copii,  juridica si de disciplina, relatii cu cetatenii, respectarea ordinii si linistii publice,probleme ale minoritatilor.

3.Comisia pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, tineret si sport.

            (3) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.

            Art.14 – (1) Comisiile de specialitate lucreaza valabil in prezenta majoritatii membrilor si iau hotarari cu votul majoritatii membrilor lor.

            (2) Comisia poate invita sa participe la sedintele sale specialisti din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau din afara acestuia, in special de la unitatile aflate in subordinea consiliului. Au dreptul sa participe la sedintele comisiei si consilierii care au facut propunerile ce stau la baza lucrarilor comisiei.

            (3) Sedintele comisiei de specialitate sunt, de regula, publice.

            (4) Comisia poate invita si alte persoane care sa participe la dezbateri.

            (5) Comisia poate hotari ca unele sedinte sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi sa se desfasoare cu usile inchise.

            Art. 15 – (1) Numarul locurilor care revine fiecarui grup de consilieri sau consilierilor independenti in fiecare comisie de specialitate se stabileste de catre consiliul local, in functie de ponderea acestora in cadrul consiliului.

(2) Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenti, de catre consiliul local, avandu-se in vedere, de regula, optiunea acestora, pregatirea lor profesionala si domeniul in care isi desfasoara activitatea.

(3) In functie de numarul membrilor consiliului , un consilier poate face parte din 1 – 3 comisii, dintre care una este comisia de baza. Indemnizatia de sedinta se va achita numai pentru activitatea desfasurata in comisia de baza.

Art. 16 – (1) Fiecare comisie de specialitate isi alege, prin votul deschis al majoritatii consilierilor ce o compun, cate un presedinte si cate un secretar.

(2) Presedintele comisiei de specialitate va putea fi schimbat cu votul majoritatii consilierilor care compun comisia, atunci cand acesta se afla in imposibilitate sa isi exercite atributiile precum si in alte situatii, la solicitarea presedintelui, a membrilor comisiei sau a consiliului local.

(3) In situatia in care comisiile nu pot sa desemneze presedintele si/sau secretarul, alegerea acestora se face de catre plenul consiliului local

(4) Componenta comisiilor de specialitate se poate modifica ori de cate ori este cazul.                                       

Art. 17 – (1) Comisiile de specialitate au urmatoarele atributii principale :                              

a)      analizeaza proiectele de hotarare ale consiliului local;

b)      se pronunta asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare;

c)      intocmesc avize asupra proiectelor de hotarari si asupra problemelor analizate, pe care le prezinta consiliului local.

(2) Comisiile de specialitate indeplinesc orice alte atributii stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau insarcinari date prin hotarari ale consiliului local, daca acestea au legatura cu activitatea lor.

Art. 18 – (1) Presedintele comisiei de specialitate are urmatoarele atributii principale :

a)asigura reprezentarea comisiei in raporturile acesteia cu consiliul local, cu executivul  si cu celelalte comisii;

b)convoaca sedintele comisiei;

c)conduce sedintele comisiei;

d)propune ca la lucrarile comisiei sa participe si alte persoane din afara acesteia, daca apreciaza ca este necesar;

e)participa la lucrarile celorlalte comisii care examineaza probleme ce prezinta importanta pentru comisia pe care o conduce;

f)sustine in sedintele de consiliu avizele formulate de comisie;

g)anunta rezultatul votarii, pe baza datelor comunicate de secretar.

h)asigura buna desfasurare a sedintei; pentru mentinerea ordinii in sedintele comisiilor de specialitate, presedintii acestora au aceleasi drepturi ca si presedintele de sedinta al consiliului local, putand aplica sanctiunile prevazute de Statutul alesilor locali.

(2) Presedintele comisiei indeplineste orice alte atributii referitoare la activitatea comisiei, prevazute de lege, de regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau stabilite de consiliul local.

Art. 19 – (1) Secretarul comisiei indeplineste urmatoarele atributii principale :

a)efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a membrilor comisiei;

b)numara voturile si il informeaza pe presedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecarei hotarari si asupra rezultatului votarii;

c)asigura redactarea avizelor si proceselor verbale si inlocuieste presedintele in lipsa acestuia etc.

(2) Secretarul comisiei indeplineste orice alte sarcini prevazute de regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau insarcinari stabilite de comisie sau de catre presedinte.                                     

Art. 20 – (1) Convocarea sedintelor comisiei se face de catre presedintele acesteia, iar in lipsa presedintelui de catre secretar, cu cel putin 3 zile inainte.

(2) Ordinea de zi se aproba de comisie la propunerea presedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.

(3) Participarea membrilor comisiei la sedintele acesteia este obligatorie.

(4) In caz de absenta la sedinta comisiei de baza consilierului in cauza nu i se acorda indemnizatie de sedinta. Daca absentele continua, fara a fi motivate, presedintele comisiei poate aplica sanctiunile prevazute in competenta sa de Statutul alesilor locali sau poate propune consiliului aplicarea altor sanctiuni statutare, inclusiv inlocuirea lui din comisie.

Art. 21 – Sedintele comisiilor de specialitate se desfasoara, de regula, inaintea sedintelor consiliului, atunci cand ordinea de zi a sedintei acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hotarari asupra carora i se solicita avizul.

Art. 22 – (1) Pentru dezbaterea proiectelor de hotarari sau a celorlalte probleme repartizate comisiei, presedintele acesteia va desemna un consilier care va face in cadrul sedintei o scurta prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi, daca aceasta nu este prezentata de initiator.

(2) Consilierul desemnat potrivit alin.(1) va redacta avizul comisiei, pe baza amendamentelor si a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti.

(3) Avizele intocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesara, atat amendamentele  si propunerile acceptate, cat si cele respinse.

(4) Avizul intocmit potrivit alin. (2) si (3) se prezinta secretarului unitatii administrativ-teritoriale, care se va ingriji de multiplicarea si difuzarea acestuia catre consilieri, o data cu ordinea de zi.

Art. 23 – Votul in comisii este, de regula, deschis. In anumite situatii comisia poate hotari ca votul sa fie secret, stabilind de la caz la caz si modalitatea de exprimare a acestuia.

Art. 24 – (1) Lucrarile sedintelor comisiei se consemneaza, prin grija secretarului acesteia, intr-un proces-verbal. Dupa incheierea sedintei procesul-verbal va fi semnat de catre presedintele si secretarul comisiei.

(2) Presedintele poate incuviinta ca procesele-verbale ale sedintelor sa fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la sedinta, cu exceptia proceselor-verbale intocmite in sedintele ale caror lucrari s-au desfasurat cu usile inchise.

Art. 25 – Daca in urma dezbaterilor din sedinta consiliului local se impun modificari de fond in continutul proiectului, presedintele de sedinta poate hotari remiterea proiectului pentru reexaminare de catre comisia sau compartimentul de specialitate care a intocmit avizul, respectiv raportul.

Art. 26 – (1) Consiliul local poate hotari organizarea unor comisii speciale de analiza si verificare, pe perioada determinata, din proprie initiativa sau la initiativa primarului.

(2) Componenta nominala a comisiilor prevazute la alin (1), obiectivele si  perioada de desfasurare a activitatilor acesteia se stabilesc prin hotarare a consiliului local. Membrii comisiei actioneaza in limitele stabilite prin hotarare.

(3) Comisia de analiza si verificare va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de aceasta, raportul intocmit in urma analizelor si verificarilor efectuate. Raportul va cuprinde, daca este cazul, propuneri concrete de imbunatatire a activitatii in domeniul supus analizei sau verificarii.

Art. 27 – Operatiunile desfasurate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numarul si denumirea acestora, numarul membrilor fiecarei comisii si modul de stabilire a locurilor ce revin fiecarui grup de consilieri sau consilieri independenti, precum si componenta nominala a acestora se stabilesc prin hotarare a consiliului local.

Comisiile de specialitate sunt obligate sa prezinte consiliului local un raport anual de activitate, care va fi facut public prin grija secretarului comunei.

 

SECTIUNEA a 4 – a

Alte  dispozitii

 

Art. 28 – (1) Dupa preluarea conducerii lucrarilor consiliului local de catre presedintele de sedinta se trece la ceremonia de depunere a juramantului de catre primar, daca procedura de validare a mandatului acestuia a fost finalizata. In acest scop judecatorul sau alta persoana desemnata  de presedintele judecatoriei prezinta in fata consiliului local hotararea de validare.

(2) Dupa prezentarea hotararii de validare primarul va depune juramantul prevazut la alin. (1) al art. 3, folosindu-se procedura stabilita in acelasi text.

(3) Primarul care refuza sa depuna juramantul este considerat demisionat de drept.

Art. 29 – (1) Dupa depunerea juramantului primarul intra in exercitiul de drept al mandatului.

(2)  Primarul va ocupa in sala de sedinte un loc distinct.

(3) Daca la lucrarile consiliului local participa  prefectul, presedintele consiliului judetean sau reprezentantii acestora, acestia vor ocupa un loc distinct.

Art. 30 – (1)Primarul reprezinta unitatea administrativ-teritoriala in relatiile cu alte autoritati publice, cu persoane fizice sau juridice romane sau straine, precum si in justitie.

(2) Primarul indeplineste o functie de autoritate publica.

Art. 31 – Primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului, a hotararilor consiliului local; dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor, ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, ale prefectului, precum si a hotararilor consiliului judetean, in conditiile legii.

Art. 32 – Primarul participa la sedintele consiliului local si are dreptul sa isi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor inscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se consemneaza, in mod obligatoriu, in procesul-verbal de sedinta.

Art. 33 – In caz de vacanta a functiei de primar, precum si in caz de suspendare din functie a acestuia, atributiile conferite acestuia prin lege vor fi exercitate de drept de catre viceprimar.

Art. 34 – (1) Secretarul unitatii administrativ-teritoriale participa in mod obligatoriu la sedintele consiliului, fara drept de vot. Secretarului ii revin urmatoarele atributii principale :

a)asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel putin unei treimi din numarul consilierilor in functie;

b)asigura efectuarea lucrarilor de secretariat;

c)efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a consilierilor;

d)numara voturile si consemneaza rezultatul votarii, pe care il prezinta presedintelui de sedinta;

e)informeaza pe presedintele de sedinta cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecarei hotarari a consiliului local;

f)comunica ordinea de zi, asigura intocmirea procesului-verbal al sedintelor consiliului local, pune la dispozitie consilierilor inaintea fiecarei sedinte procesul-verbal, respectiv stenograma dactilografiata a sedintei anterioare, asupra continutului carora solicita acordul consiliului;

            g) organizeaza arhiva si evidenta statistica a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului ; asigura intocmirea dosarelor de sedinta, legarea, numerotarea paginilor, semnarea si stampilarea acestora;

            h) asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar;

            i) asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor administrative, in conditiile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiilor de interes public.

            j)urmareste ca la deliberare si adoptarea unor hotarari ale consiliului local sa nu ia parte consilierii care se incadreaza in dispozitiile art. 47 alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. Il informeaza pe presedintele de sedinta cu privire la asemenea situatii si face cunoscute sanctiunile prevazute de lege in asemenea cazuri;

            k)prezinta in fata consiliului local punctul sau de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotarari sau a altor masuri supuse deliberarii consiliului; daca este cazul, refuza sa contrasemneze hotararile pe care le considera ilegale;

            l)contrasemneaza, in conditiile legii si ale prezentului regulament, hotararile consiliului local pe care le considera legale;

            m) avizeaza pentru legalitate dispozitiile primarului si hotararile consiliului local;                                          

n) poate propune primarului inscrierea unor probleme in proiectul ordinii de zi a sedintelor ordinare ale consiliului local;

            o)acorda membrilor consiliului asistenta si sprijin de specialitate in desfasurarea activitatii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotarari sau la definitivarea celor discutate si aprobate de consiliu. Asemenea obligatii revin si aparatului de specialitate al primarului.

            (2) Secretarul indeplineste orice alte atributii stabilite de lege, de regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau insarcinari date de consiliul local privitoare la buna organizare si desfasurare a sedintelor consiliului.

 

CAPITOLUL III

Functionarea consiliului local

 

SECTIUNEA 1

Desfasurarea sedintelor

 

            Art. 35 – (1) Ordinea de zi a sedintelor consiliului local cuprinde proiecte de hotarari, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informari ale conducatorilor unitatilor subordonate sau care se afla sub autoritatea consiliului, timpul acordat declaratiilor politice, intrebarilor, interpelarilor, petitiilor si altor probleme care se supun dezbaterii consiliului. Ordinea de zi este inscrisa in cuprinsul invitatiei de sedinta transmise consilierilor si se aduce la cunostinta locuitorilor prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.

            (2) Proiectul ordinii de zi se intocmeste la propunerea primarului, consilierilor, secretarului, comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetatenilor.

            (3) Proiectul ordinii de zi se supune aprobarii consiliului de catre cel care a solicitat intrunirea consiliului local. Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amanate pana la sedinta urmatoare si numai cu votul majoritatii consilierilor locali prezenti. Scoaterea unui proiect de hotarare de pe proiectul ordinii de zi se poate face numai cu aprobarea initiatorului

            (4) Proiectele de hotarari inscrise pe ordinea de zi a sedintei consiliului local nu pot fi dezbatute daca nu sunt insotite de raportul comisiilor de specialitate carora le-au fost transmise in acest scop si de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului . Raportul compartimentului de resort se intocmeste si se depune la secretarul unitatii administrativ-teritoriale, inainte de intocmirea avizului de catre comisia de specialitate, spre a putea fi avut in vedere de catre aceasta comisie.

            (5) In comunele sau orasele in care cetatenii apartinand unei minoritati nationale au o pondere de peste 20% din numarul locuitorilor, ordinea de zi se aduce la cunostinta publica si in limba materna a cetatenilor apartinand minoritatii respective.                          

Art. 36 – (1) Consilierii sunt obligati sa fie prezenti la lucrarile consiliului si sa isi inregistreze prezenta in evidenta tinuta de secretar.

            (2) Consilierul care nu poate lua parte la sedinta este obligat sa aduca la cunostinta aceasta situatie  presedintelui de sedinta sau secretarului unitatii administrativ-teritoriale.

            Art. 37 – Daca in unitatea administrativ-teritoriala exista delegati satesti, acestia vor fi invitati in mod obligatoriu la sedintele consiliului local in care se discuta aspecte ce intereseaza satul respectiv. Delegatul satesc va fi ascultat asupra problemei discutate si va participa la vot, votul sau avand caracter consultativ.

            Art. 38 – (1) Dezbaterea problemelor se face, de regula,  in ordinea in care acestea sunt inscrise pe ordinea de zi aprobata. Dezbaterea incepe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotarare sau a problemei inscrise pe ordinea de zi, pe care o face initiatorul. Apoi se da cuvantul presedintelui comisiei de specialitate si, daca este cazul, sefului compartimentului care a intocmit raportul.

            (2) Dupa efectuarea prezentarilor prevazute la alin. (1) se trece la dezbateri.

            (3) Consilierii vor participa la dezbateri in ordinea inscrierii la cuvant. Presedintele de sedinta are dreptul sa limiteze durata luarilor de cuvant, in functie de obiectul dezbaterii. In acest scop el  poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecarui vorbitor, precum si timpul total de dezbatere a proiectului. Consilierul este obligat ca in cuvantul sau sa se refere exclusiv la problema care formeaza obiectul dezbaterii. Presedintele de sedinta va urmari ca prezenta la dezbateri sa se faca din partea tuturor grupurilor de consilieri. In cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecarui grup de consilieri, in functie de marimea acestuia.

            Art. 39 – (1) Presedintele de sedinta va permite oricand unui consilier sa raspunda intr-o problema de ordin personal sau atunci cand a fost nominalizat de un alt vorbitor.

            (2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul in care se cere cuvantul in probleme privitoare la regulament.                                                                     

Art. 40 – Presedintele de sedinta sau reprezentantul oricarui grup de consilieri poate propune incheierea dezbaterii unei probleme puse in discutia consiliului local. Propunerea de incheiere a dezbaterii se supune votului. Discutiile vor fi sistate daca propunerea a fost acceptata de majoritatea consilierilor.

Art. 41 – Este interzisa proferarea de insulte sau calomnii de catre consilierii prezenti la sedinta, precum si dialogul dintre vorbitori si persoanele aflate in sala.

            Art. 42 – In cazul in care desfasurarea lucrarilor este perturbata, presedintele de sedinta poate intrerupe dezbaterile. El poate aplica sanctiunile stabilite de Statutul alesilor locali in competenta sa ori poate propune consiliului aplicarea de sanctiuni corespunzatoare.

            Art. 43 – Asupra proiectelor de hotarari au loc dezabateri generale si pe articole , consilierii putand formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului local in ordinea formularii lor. Daca s-a adoptat un amendament celelalte se socotesc respinse fara a se mai supune  votului. 

 

SECTIUNEA a 2 – a

Elaborarea proiectelor de hotarari

 

Art. 44 – (1) In cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de hotarari autoritatea administratiei publice are obligatia sa publice un anunt referitor la aceasta actiune in site-ul propriu, sa-l afiseze la sediul propriu, intr-un spatiu accesibil publicului, si sa-l transmita catre mass-media centrala sau locala, dupa caz. Autoritatea administratiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informatii.

(2) Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de hotarare va fi adus la cunostinta publicului, in conditiile alin.(1), cu cel putin 30 de zile lucratoare inainte de supunerea spre avizare de catre autoritatile publice. Anuntul va cuprinde: data desfasurarii, o nota de fundamentare, o expunere de motive, un referat de aprobare privind necesitatea adoptarii actului normativ propus, un studiu de impact si/sau de fezabilitate, dupa caz, textul complet al proiectului actului respectiv, precum si termenul-limita, locul si modalitatea in care cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotarare.

(3) Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanta asupra mediului de afaceri se transmite de catre initiator asociatiilor de afaceri si altor asociatii legal constituite, pe domenii specifice de activitate, in termenul prevazut la alin.(2).

(4) La publicarea anuntului autoritatea administratiei publice va stabili o perioada de cel putin 10 zile calendaristice pentru proiectele de acte normative prevazute la alin.(2), pentru a primi in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.

(5) Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice se vor consemna într-un registru, menţionându-se data primirii, persoana şi datele de contact de la care s-a primit propunerea, opinia sau recomandarea.

            (6) Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

 

(7) Conducatorul autoritatii publice va desemna o persoana din cadrul institutiei, responsabila pentru relatia cu societatea civila, care sa primeasca propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus.

(8) Proiectul de act normativ se transmite spre analiza si avizare autoritatilor publice interesate numai dupa definitivare, pe baza observatiilor si propunerilor formulate potrivit alin.(4).

(9) Autoritatea publica in cauza este obligata sa decida organizarea unei intalniri in care sa se dezbata public proiectul de act normativ, daca acest lucru a fost cerut  in scris de catre o asociatie legal constituita sau de catre o alta autoritate publica.

(10) Dezbaterile publice se vor desfăşura după următoarele reguli:

            a) autoritatea publică responsabilă, prin persoana desemnată conform alin. (5), va organiza întâlnirea, va publica pe site-ul propriu şi va afişa la sediul propriu, alături de documentele menţionate la alin. (2), şi modalitatea de colectare a recomandărilor, modalitatea de înscriere şi luare a cuvântului, timpul alocat luării cuvântului şi orice alte detalii de desfăşurare a dezbaterii publice prin care se asigură dreptul la libera exprimare al oricărui cetăţean interesat;

            b) dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toţi solicitanţii înscrişi la cuvânt şi-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act normativ în discuţie;

            c) la dezbaterea publică vor participa obligatoriu iniţiatorul şi/sau iniţiatorii proiectului de act normativ din cadrul instituţiei sau autorităţii publice locale, experţii şi/sau specialiştii care au participat la elaborarea notei de fundamentare, a expunerii de motive, a referatului de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, a studiului de impact şi/sau de fezabilitate, după caz, şi a proiectului de act normativ;

            d) în termen de 10 zile calendaristice de la încheierea dezbaterii publice se asigură accesul public, pe site-ul şi la sediul autorităţii publice responsabile, la următoarele documente: minuta dezbaterii publice, recomandările scrise colectate, versiunile îmbunătăţite ale proiectului de act normativ în diverse etape ale elaborării, rapoartele de avizare, precum şi versiunea finală adoptată a actului normativ.

            (11) Toate documentele prevăzute la alin. (2) şi alin. (10) lit. a) şi d) vor fi păstrate pe site-ul autorităţii publice responsabile într-o secţiune dedicată transparenţei decizionale. Toate actualizările în site vor menţiona obligatoriu data afişării.

          (12) În toate cazurile în care se organizează dezbateri publice, acestea trebuie să se desfăşoare în cel mult 10 zile calendaristice de la publicarea datei şi locului unde urmează să fie organizate. Autoritatea publică în cauză trebuie să analizeze toate recomandările referitoare la proiectul de act normativ în discuţie.

 (13) In cazul reglementarii unei situatii care, din cauza circumstantelor sale exceptionale, impune adoptarea de solutii imediate, in vederea evitarii unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptarii in procedura de urgenta, prevazuta de reglementarile in vigoare. Situatiile exceptionale de adoptare a proiectelor de acte normative in procedura de urgenta se stabilesc de catre initiatorii acestor proiecte.

Art. 45 – (1) Participarea persoanelor interesate la lucrarile sedintelor publice se va face in urmatoarele conditii:

a)anuntul privind sedinta publica se afiseaza la sediul autoritatii publice, inserat in site-ul propriu si se transmite catre mass-media, cu cel putin 3 zile inainte de desfasurare;

b)acest anunt trebuie adus la cunostinta cetatenilor si a asociatiilor legal constituite care au prezentat sugestii si propuneri in scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmeaza sa fie abordat in sedinta publica;

c)anuntul va contine data, ora si locul de desfasurare a sedintei publice, precum si ordinea de zi.

(2) Difuzarea anuntului si invitarea speciala a unor persoane la sedinta publica sunt in sarcina responsabilului desemnat pentru relatia cu societatea civila.

(3) Participarea persoanelor interesate la sedintele publice se va face in limita locurilor disponibile in sala de sedinte, in ordinea de precadere data de interesul asociatiilor legal constituite in raport cu subiectul sedintei publice, stabilita de persoana care prezideaza sedinta publica.

(4) Ordinea de precadere nu poate limita accesul mass-media la sedintele publice.

Art. 46 – Persoana care prezideaza sedinta publica ofera invitatilor si persoanelor care participa din proprie initiativa posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi.

Art. 47 – (1) Adoptarea deciziilor administrative tine de competenta exclusiva a autoritatilor publice.

(2) Punctele de vedere exprimate in cadrul sedintelor publice de persoanele mentionate la art.46 au valoare de recomandare.

Art. 48 – Minuta (procesul-verbal) sedintei publice, incluzand si votul fiecarui membru, cu exceptia cazurilor in care s-a hotarat vot secret, va fi afisata la sediul autoritatii publice in cauza si publicata in site-ul propriu.

Art. 49 – (1) Autoritatile publice sunt obligate sa elaboreze si sa arhiveze minutele sedintelor publice.Atunci cand se considera necesar, sedintele publice pot fi inregistrate.

(2) Inregistrarile sedintelor publice, vor fi facute publice, la cerere, in conditiile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

(3) Autorităţile administraţiei publice sunt obligate să justifice în scris nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris de cetăţeni şi asociaţiile legal constituite ale acestora.

Art. 50 – (1) Autoritatile publice sunt obligate sa intocmeasca si sa faca public un raport anual privind transparenta decizionala, care va cuprinde cel putin urmatoarele elemente:

a)numarul total al recomandarilor primite;

b)numarul total al recomandarilor incluse in proiectele de acte normative si in continutul deciziilor luate;

c)numarul participantilor la sedintele publice;

d)numarul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative;

e)situatia cazurilor in care autoritatea publica a fost actionata in justitie pentru nerespectarea prevederilor Legii nr.52/2003;

f)evaluarea proprie a parteneriatului cu cetatenii si asociatiile legal constituite ale acestora;

g)numarul sedintelor care nu au fost publice si motivul restrictionarii accesului.

(2) Raportul anual privind transparenta decizionala va fi facut public in site-ul propriu, prin afisare la sediul propriu intr-un spatiu accesibil publicului sau prin prezentare in sedinta publica.

Art. 51 – (1) Dreptul la initiativa pentru proiectele de hotarari ale consiliului local apartine primarului,  consilierilor locali, viceprimarului si cetatenilor.

(2) Proiectele de hotarari vor fi insotite de o expunere de motive si vor fi redactate in conformitate cu normele de tehnica legislativa. In acest scop secretarul unitatii administrativ-teritoriale si personalul de specialitate din aparatul propriu al consiliului vor acorda sprijin si asistenta tehnica de specialitate.

Art. 52 – (1) Proiectele de hotarari se inscriu pe ordinea de zi a sedintelor prin mentionarea titlului si a initiatorului.

(2) Proiectele de hotarari se aduc la cunostinta consilierilor de indata, cu indicarea comisiilor carora le-au fost trimise spre avizare si cu initiativa de a formula si depune amendamente.

(3) Operatiunile prevazute la alin. (2) se realizeaza prin grija secretarului unitatii administrativ-teritoriale.

Art. 53 – (1) Proiectele de hotarari si celelalte materiale se transmit spre dezbatere si avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum si compartimentelor de resort ale aparatului de specialitate al primarului, in vederea intocmirii raportului. Nominalizarea comisiilor si compartimentelor carora li se trimit materiale spre analiza se face de catre primar impreuna cu secretarul.

(2) O data cu depunerea proiectelor se va preciza si data de depunere a raportului si a avizului, avandu-se grija ca raportul sa poata fi trimis si comisiei de specialitate inainte de intocmirea de catre aceasta a avizului.

(3) Initiatorul proiectului sau al altor propuneri le poate retrage sau poate renunta, in orice moment, la sustinerea lor.

Art. 54 – (1) Dupa examinarea proiectului sau propunerii comisia de specialitate a consiliului local intocmeste un aviz cu privire la adoptarea sau, dupa caz, respingerea proiectului ori propunerii examinate. Daca se propune adoptarea proiectului, se pot formula amendamente.

(2) Avizul se transmite secretarului unitatii administrativ-teritoriale, care va dispune masurile corespunzatoare difuzarii lui catre primar si catre consilieri, cel mai tarziu o data cu invitatia pentru sedinta.

Art. 55 – Proiectele de hotarari si celelalte propuneri, insotite de avizul comisiei de specialitate si de raportul compartimentului de resort din aparatul propriu al consiliului, se inscriu pe ordinea de zi si se supun dezbaterii si votului consiliului in prima sedinta ordinara a acestuia.

 

SECTIUNEA a 3 – a

Procedura de vot

 

Art. 56 – (1) Votul consilierilor este individual si poate fi deschis sau secret.

(2) Votul deschis se exprima public prin ridicarea mainii sau prin apel nominal.

(3) Consiliul local hotaraste, la propunerea presedintelui de sedinta, ce modalitate de vot se va folosi, in afara de cazul in care prin lege sau regulament se stabileste o anumita modalitate.

Art. 57 – (1) Votarea prin apel nominal se desfasoara in modul urmator : presedintele explica obiectul votarii si sensul cuvintelor “pentru” si “contra”. Secretarul unitatii administrativ-teritoriale va da citire numelui si prenumelui fiecarui consilier, in ordinea alfabetica. Consilierul nominalizat se ridica si pronunta cuvantul “pentru” sau “contra”, in functie de optiunea sa.

(2) Dupa epuizarea listei votul se repeta prin citirea din nou a numelui consilierilor care au lipsit la primul tur.                                                

Art. 58 – (1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.

(2) Redactarea buletinelor de vot va fi clara si precisa, fara echivoc si fara putinta de interpretari diferite. Pentru exprimarea optiunii se vor folosi, de regula, cuvintele “da” sau “nu”.

(3) Buletinele de vot se introduc intr-o urna. La numararea voturilor nu se iau in calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimata optiunea clara a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte prevazute la alin.(2).

Art. 59 – (1) Hotararile si alte propuneri se adopta cu votul majoritatii consilierilor prezenti, in afara de cazul in care, prin lege sau regulament, se dispune altfel.

(2) Abtinerile se contabilizeaza la voturile “contra”.

(3) Daca in sala de sedinte nu este intrunit cvorumul legal, presedintele amana votarea pana la intrunirea acestuia.

Art. 60 – Consilierii au dreptul sa solicite ca in procesul-verbal sa se consemneze expres modul in care au votat, secretarul fiind obligat sa se conformeze.

Art. 61 – Proiectele de hotarari sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi readuse in dezbaterea acestuia in cuprinsul aceleiasi sedinte.

 

 

CAPITOLUL IV

Intrebari, interpelari, petitii si informarea consilierilor locali

 

Art. 62 – (1) Consilierii pot adresa intrebari primarului, viceprimarului si secretarului unitatii administrativ-teritoriale,  precum si sefilor compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului  sau ai serviciilor si unitatilor subordonate.

(2) Prin intrebare se solicita informatii cu privire la un fapt necunoscut.

(3) Cei intrebati vor raspunde, de regula, imediat sau, daca nu este posibil, la urmatoarea sedinta a consiliului.

Art. 63 – Interpelarea consta intr-o cerere prin care se solicita explicatii in legatura cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligatia de a raspunde in scris, pana la urmatoarea sedinta a consiliului, sau oral, la proxima sedinta, potrivit solicitarii autorului interpelarii.

Art. 64 - (1) Consilierii pot solicita informatiile necesare exercitarii mandatului, iar compartimentul, serviciul sau unitatea vizata sunt obligate sa i le furnizeze la termenul stabilit.

(2) Informatiile pot fi cerute si comunicate in scris sau oral.                                            

Art. 65 – (1) Orice cetatean are dreptul sa se adreseze cu petitii consiliului local. Acestea se inscriu intr-un registru special, consemnandu-se elementele principale cu privire la petent si obiectul cererii. Secretarul comunei transmite petitia comisiei de specialitate spre analiza, care poate fi urmata de propuneri ce vor fi aduse la cunostinta consilierilor intr-o sedinta viitoare. Petitiile sunt analizate si solutionate potrivit reglementarilor legale in vigoare iar petitionarul va fi incunostiintat asupra modului de solutionare a petitiei.

(2) Semestrial consiliul analizeaza modul de solutionare a petitiilor.

 

         

CAPITOLUL  V

Dispozitii privind exercitarea mandatului de consilier

 

SECTIUNEA 1

 

Art. 66 – Consilierii locali isi exercita drepturile si isi indeplinesc indatoririle pe intreaga durata a mandatului pentru care au fost alesi.

Art. 67 – Dupa declararea ca legal constituit a consiliului, consilierilor in functie li se elibereaza o legitimatie care atesta calitatea de membru al consiliului, semnata de primar.

(2)Consilierii locali primesc un semn distrinctiv al calitatii lor de reprezentanti alesi ai colectivitatii locale, pe care au dreptul sa il poarte pe intreaga durata a mandatului.

(3)Modelul legitimatiei de consilier si cel al semnului distinctiv se stabilesc prin hotarare a Guvernului. Legitimatia si insemnul se pot pastra de catre consilierii locali, dupa incetarea mandatului, cu titlu evocativ.

Art. 68 -  (1)Calitatea de consilier local inceteaza la data declararii ca legal constituit a noului consiliu ales.

(2) Calitatea de consilier inceteaza de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, in urmatoarele cazuri :

a) demisie ;

b) incompatibilitate ;

c) schimbarea domiciliului intr-o alta unitate administrativ-teritoriala, inclusiv ca urmare a reorganizarii acesteia ;

d) lipsa nemotivata de la mai mult de 3 sedinte ordinare consecutive ale consiliului ;

e) imposibilitatea exercitarii mandatului pe o perioada mai mare de 6 luni consecutive, cu exceptia cazurilor prevazute de lege ;

f) condamnarea, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, la o pedeapsa privativa de libertate ;

g) punerea sub interdictie judecatoreasca ;

h) pierderea drepturilor electorale ;

i) pierderea calitatii de membru al partidului politic sau al organizatiei minoritatilor nationale pe a carei lista a fost ales;

j) deces.

(3)  Cazul prevazut la litera i se aplica si viceprimarului.

(4) Incetarea de drept a mandatului de consilier se constata de catre consiliul local, prin hotarare, la propunerea primarului sau a oricarui consilier.

(5) In cazurile prevazute la alin (2) lit. c)-e) si i) hotararea consiliului poate fi atacata de consilier, la instanta de contencios administrativ, in termen de 10 zile de la comunicare. Instanta se va pronunta in termen de cel mult 30 de zile. In acest caz procedura prealabila nu se mai efectueaza, iar hotararea primei instante este definitiva si irevocabila.

Artr. 69 – Consilierii locali pot demisiona, anuntand in scris presedintele de sedinta, care ia act de aceasta. Presedintele propune consiliului adoptarea unei hotarari prin care, se ia act de demisie si se declara locul vacant.

Art. 70 – (1) Incetarea mandatului de consilier in cazul schimbarii domiciliului in alta unitate administrativ-teritoriala poate interveni numai dupa efectuarea in actul de identitate al celui in cauza a mentiunii corespunzatoare, de catre organul abilitat potrivit legii.

(2) Prevederile art. 68 alin. (2) lit.e) nu se aplica in cazul in care consilierul a fost insarcinat de catre consiliul din care face parte, de catre Guvern sau de catre Parlament cu exercitarea unei misiuni in tara sau in strainatate. Pe durata exercitarii misiunii incredintate exercitarea mandatului se suspenda.

(3) Prevederile art.68 alin. (2) lit. f)-h) devin aplicabile numai dupa ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti.

Art. 71 – (1) Cu exceptia cazului prevazut la art. 68 alin.(2) lit. i), in toate situatiile de incetare a mandatului inainte de expirarea duratei normale a acestuia consiliul local adopta in prima sedinta ordinara, la propunerea primarului, o hotarare prin care se ia act de situatia aparuta si se declara vacant locul consilierului in cauza.

(2) Hotararea va avea la baza, in toate cazurile, un referat constatator semnat de primar si de secretarul comunei. Referatul va fi insotit de actele justificative.

(3) În cazul prevăzut la 68 alin.(2) lit. i), în termen de 30 de zile de la data sesizării partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pe a cărei listă consilierul local a fost ales, prefectul constată, prin ordin, încetarea mandatului consilierului local înainte de expirarea duratei normale a acestuia şi declară vacant locul consilierului local.

 

SECTIUNEA  a 2 - a

Exercitarea mandatului de catre viceprimar si de catre delegatul satesc

 

            Art. 72 – (1) Viceprimarul intra in exercitarea mandatului dupa declararea lui ca legal ales, potrivit Legii nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

            (2) Exercitarea mandatului de viceprimar inceteaza o data cu expirarea mandatului consiliului din care face parte. Viceprimarul nu poate fi in acelasi timp si consilier.

            (3) Mandatul de viceprimar poate inceta inainte de termen in urma eliberarii sau revocarii acestuia din functie, in conditiile Legii nr.215/2001, republicata, cu modificarile si complatarile ulterioare.

            Art. 73 – Delegatul satesc isi exercita mandatul de la data alegerii sale, in conditiile Legii nr.215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. Expirarea mandatului delegatului satesc are loc o data cu alegerea unui alt delegat satesc si in cazurile prevazute de art. 68 alin.(2) lit.a), b) si e)-i). Adunarea sateasca poate hotari oricand eliberarea din functie a delegatului satesc si alegerea unei alte persoane in aceasta functie.

 

CAPITOLUL  VI

Protectia legala a alesilor locali

 

            Art. 74 – (1) In exercitarea mandatului, alesii locali sunt in serviciul colectivitatii, fiind ocrotiti de lege.

            (2) Libertatea de opinie si de actiune in exercitarea mandatului alesului local este garantata.

            Art. 75 – Alesii locali nu pot fi trasi la raspundere juridica pentru opiniile politice exprimate in exercitarea mandatului.

            Art. 76 – Retinerea, arestarea sau trimiterea in judecata penala ori contraventionala a alesilor locali, precum si faptele savarsite care au determinat luarea masurilor se aduc la cunostinta atat autoritatii administratiei publice din care fac parte, cat si prefectului, in termen de cel mult 24 de ore, de catre organele care au dispus masurile respective.

            Art. 77 – (1) Pe intreaga durata a mandatului, alesii locali se considera in exercitiul autoritatii publice  si se bucura de protectia prevazuta de legea penala.

            (2) – De aceeasi protectie juridica beneficiaza si membrii familiei – sot, sotie si copii – in cazul in care agresiunea impotriva acestora urmareste nemijlocit exercitarea de presiuni asupra alesului local in legatura cu exercitarea mandatului sau.

 

CAPITOLUL  VII

Grupurile de consilieri

 

            Art. 78 – (1) Consilierii se pot constitui in grupuri, in functie de partidele sau aliantele politice pe ale caror liste au fost alesi, daca sunt in numar de cel putin 3.

            (2) Consilierii care nu indeplinesc conditiile prevazute la alin (1) pot constitui un grup prin asociere.

            (3) Grupul de consilieri este condus de un lider, ales prin votul deschis al majoritatii membrilor grupului.

            Art. 79 – Prevederile art.78 alin.(1) se aplica si consilierilor independenti.

            Art. 80 – Consilierii nu pot forma grupuri in numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au intrunit numarul de voturi necesar pentru a intra in consiliu cu cel putin un consilier.

            Art. 81 – In cazul fuzionarii, doua sau mai multe partide, care sunt reprezentate in consiliu sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.

 

CAPITOLUL  VIII

Drepturile alesilor locali

 

            Art. 82 – Pe timpul exercitarii mandatului de primar sau viceprimar se suspenda contractul de munca sau actul de numire a acestora in cadrul unei institutii ori autoritati publice, respectiv la regii autonome sau la societati comerciale cu capital integral ori majoritar de stat sau ale unitatilor administrativ-teritoriale. Sunt exceptate de la suspendarea contractului de munca sau a actului de numire cadrele didactice, cercetatorii stiintifici, ziaristii cu atestat profesional, oamenii de cultura si arta.

            Art. 83 – La incetarea mandatului de primar si viceprimar persoanele in cauza isi reiau activitatea in executarea acelorasi contracte de munca sau acte de numire.La stabilirea clasei si gradului de incadrare se vor lua in calcul si perioadele lucrate in functiile de demnitate publica alese.

            Art. 84 – Alesii locali au dreptul de initiativa in promovarea actelor administrative, individual sau in grup.

            Art. 85 – (1) Pentru participarea la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate, consilierii au dreptul la o indemnizatie de sedinta.

            (2) Indemnizatia de sedinta pentru membrii consiliului care participa la sedintele ordinare ale consiliului si ale comisiilor de specialitate va fi in cuantum de 5 % din indemnizatia lunara a primarului. Indemnizaţia de şedinţă se stabileste prin aplicare la indemnizaţia corespunzătoare primarului stabilita, conform prevederilor legale în vigoare, pentru luna decembrie 2013.

            (3) Numarul maxim de sedinte pentru care se poate acorda indemnizatia este de o sedinta de consiliu si 1 – 2 sedinte de comisii de specialitate pe luna.

            (4) Plata indemnizatiilor stabilitate se efectueaza exclusiv din veniturile proprii ale bugetelor locale.

            (5) Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au facut in exercitarea mandatului, in conditiile legii.

            (6) Prevederile prezentului articol se aplica in mod corespunzator si delegatului satesc.

            Art. 86 – Primarii si viceprimarii au dreptul la o indemnizatie lunara, stabilita potrivit legii. De asemenea, ei au dreptul la decontarea, in conditiile legii, a cheltuielilor legate de exercitarea mandatului.

            Art. 87 – Drepturile banesti cuvenite alesilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri, in conditiile legii.

            Art. 88 – Consilierii si delegatul satesc, care participa la sedintele de consiliu organizate in mod exceptional in timpul programului de lucru, se considera invoiti de drept, fara a le fi afectat salariul si celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de munca.

            Art. 89 -  (1)Primarii si viceprimarii beneficiaza de concedii de odihna, concedii medicale, concedii fara plata, precum si de concedii platite in cazul unor evenimente familiale deosebite, potrivit legii.

            (2) Pentru a beneficia de concediu fara plata sau de concedii platite in cazul unor evenimente familiale deosebite, primarii au obligatia de a informa, in prealabil, consiliul local indicand durata acestora si perioada in care vor avea loc. In caz de urgenta, informarea se va face in prima sedinta de consiliu, organizata dupa terminarea concediului.

            (3) Concediile fara plata sau pentru evenimente familiale deosebite, precum si durata acestora, in cazul viceprimarului, se aproba de catre primar.

            Art. 90 – Alesii locali care folosesc autoturismul proprietate personala sau mijloacele de transport in comun pentru a se deplasa din localitatea in care domiciliaza in localitatea in care se desfasoara sedinta consiliului local, sau a comisiilor de specialitate vor primi contravaloarea transportului.

            Art. 91 – Alesii locali beneficiaza de plata cursurilor de pregatire, formare si perfectionare profesionala organizate de institutii specializate, in decursul mandatului, conform hotararii consiliului local. Alesii locali au obligatia de a participa la cel putin un curs de pregatire in domeniul administratiei publice locale, in decursul primului an de mandat.

            Art. 92 – (1) Dreptul alesilor locali de a avea acces la orice informatie de interes public nu poate fi ingradit.

            (2) Autoritatile administratiei publice centrale si locale, institutiile, serviciile publice, precum si persoanele juridice de drept privat sunt obligate sa asigure informarea corecta a alesilor locali, potrivit competentelor ce le revin, asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes local.

            Art. 93 – (1) Dreptul de asociere este garantat alesilor locali.

            (2) In virtutea mandatului reprezentativ acordat de colectivitatile locale, structurile asociative legal constituite ale alesilor locali vor fi consultate de catre autoritatile administratiei publice centrale in toate problemele de interes local.

            Art. 94 – (1) In urma indeplinirii unor misiuni oficiale, alesii locali sunt obligati sa prezinte, la prima sedinta ordinara de consiliu, un raport privind deplasarile efectuate.Termenul maxim de depunere a raportului este de 30 de zile.

            (2) In cazul nerespectarii prevederilor alin. (1), alesii locali vor suporta cheltuielile deplasarii.

 

                                                 CAPITOLUL IX

                                            Obligatiile alesilor locali

           

Art. 95 – Alesii locali, in calitate de reprezentanti ai colectivitatii locale, au indatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea functiilor autoritatilor administratiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezinta, cu buna-credinta si fidelitate fata de tara si de colectivitatea care i-a ales.

Art. 96 – Consilierii locali sunt obligati sa respecte Constitutia si legile tarii, precum si regulamentul de functionare a consiliului, sa se supuna regulilor de curtoazie si disciplina si sa nu foloseasca in cuvantul lor sau in relatiile cu cetatenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.

Art. 97 – Alesii locali sunt obligati sa mentioneze expres situatiile in care interesele lor personale contravin intereselor generale. In cazurile in care interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliile locale pot permite participarea la vot a consilierului.

Art. 98 – Alesii locali sunt obligati la probitate si discretie profesionala.

Art. 99 – Alesii locali sunt obligati sa dea dovada de cinste si corectitudine ; este interzis alesului local sa ceara, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.

            Art. 100 – (1) Alesii locali au obligatia de a aduce la cunostinta cetatenilor toate faptele si actele administrative ce intereseaza colectivitatea locala.

 (2) Alesii locali sunt obligati ca, in exercitarea mandatului, sa organizeze periodic, cel putin o data pe trimestru, intalniri cu cetatenii, sa acorde audiente si sa prezinte in consiliul local o informare privind problemele ridicate la intalnirea cu cetatenii.

(3) Comisiile de specialitate sunt obligate sa prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi facut public prin grija secretarului comunei.

Art. 101 – Alesii locali au indatorirea de a-si perfectiona pregatirea in domeniul administratiei publice locale, urmand cursurile de pregatire, formare si perfectionare organizate in acest scop de institutiile abilitate.

Art. 102 – (1) Consilierii locali nu pot lipsi de la lucrarile consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte decat in situatiile prevazute in regulamentul de functionare.

(2) Nu se considera absent consilierul care nu participa la lucrari intrucat se afla in indeplinirea unei insarcinari oficiale, precum si in alte cazuri stabilite prin regulamentul de functionare a consiliului.

Art. 103 – Alesii locali nu pot face uz si nu se pot prevala de aceasta calitate in exercitarea unei activitati private.

Art. 104 – (1) Prevederile legale in vigoare privitoare la declaratia de avere se aplica in mod corespunzator.

 

CAPITOLUL  X

Raspunderea alesilor locali

 

Art. 105 – Alesii locali raspund, in conditiile legii, administrativ, civil sau penal, dupa caz, pentru faptele savarsite in exercitarea atributiilor ce le revin.

Art. 106 – (1) Consilierii raspund in nume propriu, pentru activitatea desfasurata in exercitarea mandatului, precum si solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte si pentru hotararile pe care le-au votat.

(2) In procesul-verbal al sedintei consiliului va fi consemnat rezultatul votului, iar, la cererea consilierului, se va mentiona in mod expres votul acestuia.

Art. 107 – (1) Incalcarea de catre consilieri a prevederilor Legii nr.215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, a prevederilor prezentei legi si ale regulamentului de organizare si functionare a consiliului atrage aplicarea urmatoarelor sanctiuni :

a)      avertismentul ;

b)      chemarea la ordine ;

c)      retragerea cuvantului ;

d)     eliminarea din sala de sedinta ;

e)      excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiei de specialitate ;

f)       retragerea indemnizatiei de sedinta, pentru 1-2 sedinte.

(2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) lit. a)-d) se aplica de catre presedintele de sedinta, iar cele de la alin. (1) lit.e) si f) de catre consiliu, prin hotarare.

(3) Pentru aplicarea sanctiunilor prevazute la alin.(1) lit. e), cazul se va transmite comisiei de specialitate care are in obiectul de activitate si aspectele juridice, aceasta prezantand un raport intocmit pe baza cercetarilor efectuate, inclusiv a explicatiilor furnizate de cel in cauza.

Art. 108 -  La prima abatere, presedintele de sedinta atrage atentia consilierului in culpa si il invita sa respecte regulamentul.

Art. 109 – (1) Consilierii care nesocotesc avertismentul si invitatia presedintelui  si continua sa se abata de la regulament, precum si cei care incalca in mod grav, chiar pentru prima data, dispozitiile regulamentului vor fi chemati la ordine.

(2) Chemarea la ordine se inscrie in procesul-verbal de sedinta.

Art. 110 – (1) Inainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de catre presedinte sa isi retraga sau sa explice cuvantul ori expresiile care au generat incidentul si care ar atrage aplicarea sanctiunii.

(2) Daca expresia intrebuintata a fost retrasa ori daca explicatiile date sunt apreciate de presedinte ca satisfacatoare, sanctiunea nu se mai aplica.

Art. 111 – In cazul in care dupa chemarea la ordine un consilier continua sa se abata de la regulament, presedintele ii va retrage cuvantul, iar daca persista, il va elimina din sala. Eliminarea din sala echivaleaza cu absenta nemotivata de la sedinta.

Art. 112 – (1) In cazul unor abateri grave, savarsite in mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul poate aplica sanctiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate.

(2) Gravitatea abaterii va fi stabilita de comisia de specialitate care are in obiectul de activitate aspecte juridice, in cel mult 10 zile de la sesizare.

Art. 113 – Excluderea temporata de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate nu poate depasi doua sedinte consecutive.

Art. 114 – Excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate are drept consecinta neacordarea indemnizatiei de sedinta pe perioada respectiva.

Art. 115 – In caz de opunere, interzicerea participarii la sedinte se executa cu ajutorul fortei publice puse la dispozitie presedintelui.

Art. 116 – (1) Sanctiunile prevazute la art. 107 alin.(1) lit.e) si f) se aplica prin hotarare adoptata de consiliu cu votul a cel putin doua treimi din numarul consilierilor in functie.

(2) Pe perioada aplicarii sanctiunii, consilierii in cauza sunt scosi din cvorumul de lucru.

Art. 117 – Pentru mentinerea ordinii in sedintele comisiilor de specialitate, presedintii acestora au aceleasi drepturi ca si presedintele de sedinta. Acestia pot aplica sanctiunile prevazute la art. 107 alin.(1) lit. a)-d).

Art. 118 – (1) Pentru abateri grave si repetate, savarsite in exercitarea mandatului de viceprimar, persoanei in cauza i se pot aplica urmatoarele sanctiuni :

a)      mustrare ;

b)      avertisment ;

c)      diminuarea indemnizatiei cu 5 - 10% pe timp de 1 – 3 luni ;

d)     eliberarea din functie.

(2) Sanctiunile prevazute la alin.(1) lit. a) si b) se aplica, prin hotarare a consiliului, la propunerea motivata a primarului.Motivele care justifica propunerea de sanctionare vor fi aduse la cunostinta consilierilor cu cel putin 5 zile inaintea sedintei.

(3) In cazul sanctiunilor prevazute la alin.(1) lit. a) si b), hotararea se adopta cu votul deschis al majoritatii consilierilor in functie, iar in cazul sanctiunilor prevazute la la lit. c) si d), cu votul secret a cel putin doua treimi din numarul consilierilor in functie.

(4) Aplicarea sanctiunilor prevazute la alin.(1) lit. c) si d) poate fi facuta numai daca se face dovada ca viceprimarul a incalcat Constitutia, celelalte legi ale tarii sau a prejudiciat interesele tarii, ale unitatii administrativ-teritoriale sau ale locuitorilor din unitatea administrativ- teritoriala respectiva.

(5) La eliberarea din functie se aplica in mod corespunzator prevederile Legii nr.215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 119 – Impotriva sanctiunii prevazute la art. 118 alin.(1) lit. c) si d) persoana in cauza se poate adresa instantei de contencios administrativ competente.Procedura prealabila nu este obligatorie.

Art. 120 – Primarii pot fi revocati din functie in urma unui referendum, in conditiile si in cazurile stabilite prin Legea nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

CAPITOLUL XI

Registrul de interese

 

Art. 121 – (1) Alesii locali sunt obligati sa isi faca publice interesele personale printr-o declaratie pe propria raspundere, depusa in dublu exemplar la secretarul comunei.

(2) Un exemplar al declaratiei privind interesele personale se pastreaza de catre secretar intr-un dosar special, denumit registru de interese.

(3) Al doilea exemplar al declaratiei de interese se transmite la secretarul general al prefecturii, care le va pastra intr-un dosar special, denumit registru general de interese.

(4) Modelul declaratiei va fi aprobat prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 122 – Alesii locali au un interes personal intr-o anumita problema, daca au posibilitatea sa anticipeze ca o decizie a autoritatii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru :

a)      sot, sotie, rude sau afini pana la gradul al doilea inclusiv ;

b)      orice persoana fiizca sau juridica cu care au o relatie de angajament, indiferent de natura acestuia ;

c)      o societate comerciala la care detin calitatea de asociat unic, functia de administrator sau de la care obtin venituri ;

d)     o alta autoritate din care fac parte ;

e)      orice persoana fizica sau juridica, alta decat autoritatea din care fac parte, care a facut o plata catre acestia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora ;

f)       o asociatie sau fundatie din care fac parte.

Art. 123 – In declaratia privind interesele personale, alesii locali vor specifica :

a) functiile detinute in cadrul societatilor comerciale, autoritatilor si institutiilor publice, asociatiilor si fundatiilor ;

b) veniturile obtinute din colaborarea cu orice persoana fizica sau juridica si natura colaborarii respective ;

c) participarea la capitalul societatilor comerciale daca aceasta depaseste 5% din capitalul societatii ;

d) participarea la capitalul societatilor comerciale, daca aceasta nu depaseste 5% din capitalul societatii, dar depaseste valoarea de 100.000.000 lei ;

e) asociatiile si fundatiile ai caror membri sunt ;

f) bunurile imobile detinute in proprietate sau in concesiune ;

g) functiile detinute in cadrul societatilor comerciale, autoritatilor sau institutiilor publice de catre sot/sotie ;

h) bunurile imobile detinute in proprietate sau in concesiune de catre sot/sotie si copii minori ;

i) lista proprietatilor detinute pe raza unitatii administrativ-teritoriale din ale caror autoritati ale administratiei publice fac parte ;

j) cadourile si orice beneficii materiale sau avantaje facute de orice persoana fizica ori juridica, legate sau donatii decurgand din functia detinuta in cadrul autoritatii administratiei publice locale ; orice cadou sau donatie primita de alesii locali intr-o ocazie publica sau festiva intra in proprietatea acelei institutii sau autoritati ;

k) orice alte interese, stabilite prin hotarare a consiliului, in cazul primarilor, viceprimarilor si consilierilor locali.

Art. 124 – (1) Consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea si adoptarea de hotarari daca au un interes personal in problema supusa dezbaterii.

(2) In situatiile prevazute la alin.(1) consilierii locali sunt obligati sa anunte, la inceputul dezbaterilor, interesul personal pe care il au in problema respectiva.

(3) Anuntarea interesului personal si abtinerea de la vot se consemneaza in mod obligatoriu in procesul-verbal al sedintei.

Art. 125 – Registrul de interese are caracter public, putand fi consultat de catre orice persoana, in conditiile prevazute de Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

Art. 126 – (1) Declaratia privind interesele personale se depune dupa cum urmeaza : a) in termen de 15 zile de la data declararii consiliului legal constituit, in cazul consilierilor locali ;

                b) in termen de 15 zile de la depunerea juramantului, in cazul primarului ;

                c) in termen de 15 zile de la alegere, in cazul viceprimarului.

(2) Alesii locali in functie vor depune declaratia in termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii Guvernului prevazute la art. 121 alin. (4).

Art. 127 – (1) Alesii locali au obligatia sa reactualizeze declaratia privind interesele personale la inceputul fiecarui an, dar nu mai tarziu de 1 februarie, daca au intervenit modificari semnificative fata de declaratia anterioara.

(2) Secretarul comunei va transmite secretarului general al prefecturii, pana la data de 1 martie a fiecarui an, un exemplar al declaratiilor reactualizate.

Art. 128 – Hotararile adoptate cu nerespectarea dispozitiilor art.124 sunt nule de drept, potrivit dispozitiilor art. 47 alin.(2) din Legea nr.215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 129 – (1) Nerespectarea termenului de depunere a declaratiei privind interesele personale prevazut de art. 124 atrage suspendarea de drept a mandatului, pana la depunerea declaratiei.

(2) Refuzul depunerii declaratiei privind interesele personale atrage incetarea de drept a mandatului.

(3) Suspendarea sau incetarea mandatului se constata prin hotarare a consiliului local.

Art. 130 -  Cadourile si orice beneficii materiale nedeclarate potrivit prevederilor art. 123 lit. j) sunt supuse confiscarii.

Art. 131 – Fapta alesilor locali de a face declaratii privind interesele personale, care nu corespund adevarului, constituie infractiunea de fals in declaratii si se pedepseste potrivit Codului penal.

            Art. 132 – Schimbarile survenite in activitatea consilierului, in timpul exercitarii mandatului, se aduc la cunostinta consiliului local in cel mult 10 zile de la data producerii acestora.

            Art. 133 – (1) Participarea consilierilor la sedintele consiliului local si ale comisiilor de specialitate este obligatorie.

            (2) Consilierul nu poate lipsi de la sedintele consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care face parte, decat in cazul in care a obtinut aprobarea consiliului, respectiv a presedintelui comisiei, daca are motive temeinice.

            Art. 134 – Consilierul local care absenteaza nemotivat  la doua sedinte consecutive va fi sanctionat, potrivit prevederilor Statutului alesilor locali.

            Art. 135 – Consilierul local poate demisiona anuntand in scris consiliul. Solutionarea cererii se va face in conditiile si cu procedura stabilite potrivit Statutului alesilor locali.

 

                                                

 

CAPITOLUL  XII

Aparatul permanent al consiliului local

 

Art. 136–  Lucrarile consiliului local, precum si celelalte aspecte din activitatea sa, vor fi solutionate de aparatul de specialitate al primarului.

Art. 137 – (1) Apararea intereselor consiliului local in fata instantelor de judecata se face de un aparator ales, in masura in care asistenta juridica nu poate fi asigurata altfel.Cheltuielile se suporta din bugetul local.

(2) In situatiile prevazute la alin. (1) imputernicirea se semneaza de presedintele de sedinta.

 

 

                             

CAPITOLUL  XIII

Dispozitii finale

 

            Art. 138 – Incalcarea de catre consilieri a obligatiilor ce la revin in exercitarea mandatului constituie abatere si se sanctioneaza potrivit prevederilor legii Statutului alesilor locali, prevederi care au fost incluse in regulamentul de organizare si functionare a consiliului local.

 

 

 

 

 

           

Serviciul 112
In caz de urgenta apeleaza 112

Clubul Sportiv Brazi
Clubul Sportiv Brazi
e-Biblioteca Brazi
e-Biblioteca Brazi
Sondaj
Sunteti multumit de starea bazelor sportive din comuna?
Da
Nu

Proceduri interne
Proceduri interne