Telefoane utile
Relatii cu publicul: 0244.480.700
0723.651.808
FAX:
0244 480 631
0244 480 690
Reclamatii si sesizari: 0244.480.760
Primar: 0244.480.777
Viceprimar: 0244.480.778
Secretar UAT: 0244.480.763
Politia Locala: 0726.325.853
Audit: 0244.480.775
Achizitii: 0244.480.780
Contabilitate: 0244.480.767
Contabil Sef: 0244.480.770
Stare civila: 0244.480.769
Evidenta populatiei: 0244.480.768
Cadastru: 0244.480.771
Taxe&Impozite PF1: 0244.480.772
Taxe&Impozite PF2: 0244.480.765
Taxe&Impozite PJ: 0244.480.776
Casierie: 0244.480.773
Casierie1: 0244.480.779
Registrul agricol: 0244.480.774
Urbanism: 0244.480.781
Asistenta sociala: 0244.480.761
Transport: 0244.480.764
Comisie buget: 0244.480.782
Comisie sport: 0244.480.783
Comisie juridic: 0244.480.785
Audiente
Primar: Luni: 900-1300
Viceprimar: Marti: 900-1300
Secretar: Miercuri: 900-1300
Regulament de organizare si functionare

Ultima actualizare: 2016-02-11

Descarca: Regulament de oranizare si functionare.pdf

 


 

R E G U L A M E N T U L

de organizare si functionare al aparatului de specialitate

al Primarului comunei Brazi, judetul Prahova

 

 

C A P I T O L U L    I

 

DISPOZIŢII GENERALE

 

            Aparatul de specialitate al Primarului comunei Brazi, judetul Prahova este structurat pe compartimente functionale care sunt incadrate cu functionari publici si personal contractual,  este organizat in conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici, Legii nr.571/2004 privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii si Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare si Hotararii Consiliului Local nr.14 din 28.02.2012 si asigura indeplinirea atributiilor ce revin acestuia potrivit actelor normative in vigoare (O.G. nr.84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor comunitare de evidenta a persoanelor, Legea nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, Legea nr.292/2011 – Legea asistentei sociale, Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de construire, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, O.G. nr/28/2008 privind registrul agricol, O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr.82/1991, Legea contabilitatii, republicata, legile proprietatii etc.), duce la indeplinire hotararile Consiliului Local si dispozitiile primarului si solutioneaza problemele curente ale colectivitatii locale in care functioneaza. De asemenea, aparatul propriu este organizat, în ceea ce priveşte personalul contractual,  conform dispoziţiilor Legii nr. 477 din 08.11.2004, privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice precum şi conform dispoziţiilor Codului privind conduita etică a auditorului intern, emis de către Ministerul Finanţelor Publice pentru compartimentul de audit.

            Primarul, viceprimarul, secretarul unitatii administrativ-teritoriale si aparatul de specialitate al primarului constituie o structura functionala cu activitate permanenta, denumita Primaria comunei, care duce la indeplinire hotararile consiliului local si dispozitiile primarului, solutionand problemele curente ale colectivitatii locale.

            Comuna Brazi este persoana juridica de drept public, cu capacitate juridica deplina si patrimoniu propriu. Este subiect juridic de drept fiscal, titulara a codului de inregistrare fiscala si a conturilor deschise la unitatile de trezorerie, precum si la unitatile bancare. Este titulara a drepturilor si obligatiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care apartin domeniului public si privat in care aceasta este parte, precum si din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, in conditiile legii.

            Administratia publica in comuna Brazi se organizeaza si functioneaza in temeiul principiilor descentralizarii, autonomiei locale, deconcentrarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii si al consultarii cetatenilor în solutionarea problemelor  locale de interes deosebit.

            Consiliul local al comunei Brazi, la propunerea primarului, aproba infiintarea, organizarea si statul de functii ale aparatului de specialitate al primarului, precum si Regulamentul de organizare si functionare a acestuia, prin care se stabilesc competentele si atributiile personalului, în conditiile prevazute de lege.

            Autoritatile administratiei publice locale ale comunei Brazi, in temeiul autonomiei locale, au dreptul si capacitatea efectiva de a solutiona si de a gestiona în numele si in interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta, treburile publice, in conditiile legii.           Autoritatile administratiei publice locale au dreptul ca, in limita legii, sa aiba initiative in toate domeniile, cu exceptia celor care sunt date in mod expres în competenta altor autoritati publice. În acest sens, autoritatile locale au responsabilitati în urmatoarele domenii de activitate:

            - respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, punerea in aplicare a legilor si a celorlalte acte normative;

            - dezvoltarea economico – sociala si de mediu, urbanistica si de amenajare a teritoriului;

            - gestiune financiara si patrimoniala în baza principiilor de autonomie locala, conform legii;

            - servicii publice locale;

            - asistenta, ajutor social si protectie a drepturilor copilului, servicii sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie sociala;

            - libera initiativa si concurenta loiala asigurând libertatea comertului;

            - functionarea institutiilor de învatamânt, sanitare, cultura, tineret si sport, potrivit legii;

            - organizarea interna a Primariei;

            - asigurarea ordinii publice;

            - asigurarea desfasurarii activitatilor stiintifice, culturale, artistice, sportive si de agrement;

            - prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizotiilor;

            -cooperarea interinstitutionala pe plan intern si extern

            - alte domenii corespunzatoare nevoilor colectivitatii aflate in sfera de competenta a autoritatilor administratiei publice locale, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare.

            Patrimoniul comunei Brazi este alcatuit din bunurile mobile si imobile care apartin domeniului public al comunei, domeniului privat al acesteia, precum si drepturile si obligatiile cu caracter patrimonial.

            Apartin domeniului public de interes local bunurile care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public si nu sunt declarate prin lege de uz sau de interes public national. Domeniul privat este alcatuit din bunuri mobile sau imobile, altele decat cele enumerate anterior, intrate in proprietatea comunei prin modalitatile prevazute de lege.

            Bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile si insesizabile. Domeniul privat este supus dispozitiilor de drept comun daca prin lege nu se prevede altfel.

            Consiliul local al comunei Brazi hotaraste ca bunurile ce apartin domeniului public sau privat de interes local sa fie date în administrarea regiilor autonome si institutiilor publice, sa fie concesionate ori închiriate.

            Consiliul local hotaraste cu privire la cumpararea si vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat de interes local, în conditiile legii, avand obligatia inventarierii anuale a acestora.

            Consiliul local poate da în folosinta gratuita, pe termen limitat, bunuri mobile sau imobile din patrimoniul lor, persoanelor juridice fara scop lucrativ, care desfasoara activitate de binefacere sau de utilitate publica ori serviciilor publice.

            Resursele financiare ale comunei Brazi se administreaza în conditiile prevazute de lege, conform principiului autonomiei locale.

            Bugetul comunei Brazi se elaboreaza, se aproba, si se executa în conditiile Legii bugetului de stat, Legii finantelor publice locale, Legii administratiei publice locale si ale celorlalte acte normative in domeniu.

            Veniturile si cheltuielile bugetului local se desfasoara pe baza clasificatiei bugetare stabilite de Ministerul Finantelor. Veniturile bugetului local sunt constituite din sursele realizate pe teritoriul comunei Brazi si din alte surse, în conformitate cu dispozitiile legale.

Impozitele si taxele locale se stabilesc de catre Consiliul local al comunei Brazi, în limitele si conditiile legii. Primarul comunei Brazi întocmeste, prin compartimentul de specialitate al primariei, si prezinta spre aprobare Consiliului local contul de încheiere al exercitiului bugetar.

Structura organizatorică a Primăriei comunei Brazi este aprobată prin hotărâre a Consiliului local al comunei Brazi privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi şi a statului de funcţii ale instituţiei.

Structura de conducere a Primăriei este constituită din Primar – autoritate executivă, viceprimar, secretar si sefii serviciilor, aşa cum sunt definite în structura organizatorică aprobată conform legii.

Primarul comunei Brazi reprezintă comuna Brazi în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum şi în justiţie, conform art. 62 alin. (1) in Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

În relaţiile dintre Consiliul local, ca autoritate deliberativă şi Primarul comunei Brazi, ca autoritate executivă, nu există raporturi de subordonare.

Regimul general al raporturilor juridice dintre funcţionarii publici şi Primăria comunei Brazi este reglementat de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată.

Salariaţii angajaţi cu contract individual de muncă îşi desfăşoară activitatea în baza raporturilor de muncă-conform prevederilor Legii nr. 53/2003-Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.

Normele de conduită profesională a funcţionarilor publici sunt reglementate de Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici şi sunt obligatorii pentru funcţionarii publici, precum şi pentru persoanele care ocupă temporar o funcţie publică în cadrul Primăriei comunei Brazi.

Normele de conduită profesională a personalului contractual sunt reglementate de Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

În vederea realizării atribuţiilor prevăzute în prezentul R.O.F., şefii compartimentelor de muncă au următoarele responsabilităţi:

a) întocmesc rapoarte, referate, note pentru fundamentarea legalităţii şi oportunităţii proiectelor actelor administrative precum şi orice alte documente care asigură ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor actelor administrative şi/sau normative;

b) asigură organizarea, coordonarea şi controlul activităţii din cadrul compartimentelor de muncă condus prin: întocmirea Fişei postului pentru fiecare salariat; stabilirea sistemului de circulaţie a datelor, informaţiilor şi documentelor în cadrul compartimentelor de muncă şi a celor care intră/ies la nivelul acestora;

c) fac propuneri de raţionalizare a activităţii pentru realizarea obiectivelor compartimentelor de muncă în mod eficient şi eficace, inclusiv propuneri de modificare, completare (actualizare) a R.O.F-ului compartimentelor de muncă.

Principalele tipuri de relaţii funcţionale şi modul de stabilire al acestora sunt:

A. Relaţii de autoritate ierarhice:

a) subordonarea viceprimarului faţă de Primarul comunei Brazi;

b)subordonarea sefilor compartimentelor de muncă faţă de Primarul comunei Brazi şi, după caz, faţă de viceprimar sau faţă de Secretarul comunei Brazi, în limita competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare, a actelor administrative şi a structurii organizatorice;

c) subordonarea salariaţilor încadraţi în funcţii de execuţie faţă de şeful ierarhic.

B. Relaţii de autoritate funcţionale

Sunt stabilite de către compartimentele din structura organizatorică a Primariei comunei Brazi cu serviciile publice şi instituţiile publice din subordinea Consiliului local al comunei Brazi, precum şi cu regiile autonome şi societăţile comerciale din subordinea Consiliului local al comunei Brazi sau la care Consiliul local al comunei Brazi este acţionar, în conformitate cu obiectul de activitate, atribuţiile specifice fiecărui compartiment sau competenţele acordate prin lege şi/sau acte administrative emise în limitele prevederilor legale.

C. Relaţii de cooperare

a) Sunt stabilite între compartimentele de muncă din structura organizatorică a Primăriei comunei Brazi sau între acestea şi compartimentele corespondente din cadrul serviciilor şi instituţiilor publice subordonate Consiliului local al comunei Brazi;

b) Sunt stabilite între compartimentele de muncă din structura organizatorică a Primariei comunei Brazi şi compartimente similare din celelalte structuri ale administraţiei centrale sau locale, O.N.G.- uri etc. din ţară sau din stăinatate. Aceste relaţii de cooperare exterioară se stabilesc numai în limitele atribuţiilor compartimentului sau a competenţelor acordate prin acte normative sau administrative emise în condiţiile legii.

D. Relaţii de reprezentare

În limitele mandatului acordat de Primarul comunei Brazi, Secretarul comunei Brazi, viceprimarul sau personalul compartimentelor de muncă din structura organizatorică reprezintă Primaria comunei Brazi în relaţiile cu celelalte structuri ale administraţiei centrale sau locale, organisme, O.N.G.-uri etc., din ţară sau străinătate;

Salariaţii care reprezintă instituţia în cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional au obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi Primăriei comunei Brazi.

E. Relaţii de inspecţie şi control

Sunt stabilite între compartimentele specializate în inspecţie şi control (Compartimentul audit public intern, Serviciul Poliţia Locala), compartimentele sau personalul mandatat prin dispoziţia Primarului comunei Brazi şi instituţiile subordonate Consiliului local al comunei Brazi sau care desfăşoară activităţi supuse inspecţiei şi controlului, conform competenţelor stabilite prin legi şi alte acte normative în vigoare.

În vederea realizării atribuţiilor prevăzute în prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare, şefii ierarhici vor repartiza atribuţiile compartimentelor de muncă pe salariaţi, întocmind Fişa postului.

Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare se modifică şi se completează conform legislaţiei în vigoare anterior aprobării acestuia.

Personalul angajat răspunde de cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei specifice domeniului de activitate a compartimentului.

 

 

 

CAPITOLUL II

 

STRUCTURA ORGANIZATORICA A APARATULUI

DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

 

 

Structura organizatorica a personalului primariei se grupeaza in categorii de functionari publici, personal contractual si demnitari, astfel:

a)      Primar

b)      Viceprimar

c)      Secretar

d)     Aparatul de specialitate al primarului :

·         Compartiment audit

·         Serviciul financiar contabil

·         Serviciul Politie Locala

·         Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor

·         Compartiment asistenta sociala si  protectie sociala

·         Compartiment  fond funciar, cadastru si agricultura

·         Compartiment urbanism si amenajarea teritoriului

·         Compartiment achizitii publice

·         Compartiment relatii cu publicul

·         Compartiment de autorizare pentru transportul local

·         Compartiment administrativ

 

Primarul conduce activitatea Primariei comunei Brazi si a institutiilor si serviciilor subordonate consiliului local, cu sprijinul viceprimarului si al secretarului, precum si al apartului de specialitate din subordine.

Secretarul indeplineste atributiile prevazute de Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si coordoneaza compartimentele prevazute in organigrama Primariei comunei Brazi, judetul Prahova.

Functionarii colaboreaza permanent in vederea indeplinirii, in termenul legal si de calitate, a atributiilor ce intra in competenta lor, precum si a altor sarcini primite din partea conducatorilor institutiei (respectiv primar, viceprimar, secretar).

 

 

 

 

CAPITOLUL  III

 

ATRIBUTIILE COMPARTIMENTELOR

APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

 

 

SECRETARUL COMUNEI BRAZI, JUDETUL PRAHOVA

 

Secretarul comunei Brazi, judetul Prahova are relaţii de colaborare cu Primarul şi Viceprimarul şi de coordonare a acelor compartimente care, prin prezentul regulament, se află în subordonarea sa directă. De asemenea, prin lege, secretarul comunei are atribuţii în ceea ce priveşte funcţionarea Consiliului Local.

 

ATRIBUTII :

 

În ceea ce priveste competentele fata de functionarea Consiliului Local Brazi :

Secretarul comunei Brazi participa  la sedintele consiliului local.

Secretarului ii revin urmatoarele atributii principale, privitoare la sedintele consiliului local :

Ø  asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel putin unei treimi din numarul consilierilor in functie;

Ø  asigura efectuarea lucrarilor de secretariat;

Ø  comunica ordinea de zi a sedintei;

Ø  efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a consilierilor;

Ø  numara voturile si consemneaza rezultatul votarii, pe care il prezinta presedintelui de sedinta;

Ø  informeaza pe presedintele de sedinta cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecarei hotarari a consiliului local;

Ø  asigura intocmirea procesului verbal de sedinta, pune la dispozitie consilierilor inaintea fiecarei sedinte procesul-verbal, al sedintei anterioare, asupra continutului carora solicita acordul consiliului.

Ø  asigura intocmirea dosarelor de sedinta, legarea, numerotarea paginilor, semnarea si stampilarea acestora;

Ø  urmareste ca la deliberarea si adoptarea unor hotarari ale consiliului local sa nu ia parte consilierii care, fie personal, fie prin sot, sotie, afini sau rude pana la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial in problema supusa dezbaterii consiliului local; Il informeaza pe presedintele de sedinta cu privire la asemenea masuri supuse deliberarii consiliului ;

Ø  prezinta in fata consiliului local punctul sau de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotarari sau a altor masuri supuse deliberarii consiliului; daca este cazul, refuza sa contrasemneze hotararile pe care le considera ilegale;

Ø  contrasemneaza, in conditiile legii, hotararile consiliului local pe care le considera legale;

Ø  poate propune primarului inscrierea unor probleme in proiectul ordinii de zi a sedintelor ordinare ale consiliului local;

Ø  acorda membrilor consiliului asistenta si sprijin de specialitate in desfasurarea activitatii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotarari sau la definitivarea celor discutate si aprobate de consiliu. Asemenea obligatii revin si aparatului de specialitate al primarului;

Ø  indeplineste functia de responsabil pentru relatia cu societatea civila, care sa primeasca propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectele de acte normative propuse, conform Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

Ø  asigură aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ.

Ø  asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar, precum si intre acestia si prefect;

Ø  organizeaza arhiva si evidenta statistica a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului;

Ø  asigură transparenta si comunicarea către instituţiile , autorităţile şi persoanele interesate a actelor emise de către consiliul local sau de primar, în termen de 10 zile, dacă legea nu prevede alt termen.

Ø  secretarul indeplineste orice alte atributii stabilite de lege, de regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau insarcinari date de consiliul local privitoare la buna organizare si desfasurare a sedintelor consiliului.

Secretarul comunei, în caz de dizolvare a consiliului local şi în absenţa primarului,   asigură rezolvarea problemelor curente ale comunei, potrivit competenţelor şi atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, până la constituirea noului consiliu local.

 

În ceea ce priveste competentele fata de aparatul de specialitate al primarului :

Ø  coordoneaza compartimentele si activitatile cu caracter juridic, de stare civila si evidenta persoanelor, autoritate tutelare si asistenta sociala, registru agricol din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local;

Ø  avizeaza pentru legalitate dispozitiile primarului;

Ø  asigura aducerea la cunostinta publica a hotararilor si dispozitiilor cu caracter normativ;

Ø  raspunde de activitatea notariala care se instrumenteaza la nivel de primarie;

Ø  urmareste înregistrarea într-un registru special a contractelor de arendare si arhivarea acestora.

Ø  urmăreşte înregistrarea în registrul agricol a suprafeţelor de teren prevăzute în contractele de arendare.

Ø  participă la şedinţele comisiei de fond funciar şi îndeplineşte funcţia de secretar al comisiei de fond funciar.

Ø  urmareste efectuarea de catre persoana desemnata a lucrărilor de secretariat ale comisiei locale de fond funciar  pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

Ø  urmareste preluarea şi înregistrarea  într-un registru special a cererilor şi altor documente probatorii pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi a celor forestiere.

Ø  urmareste transmiterea cererilor şi a celelalte documente doveditoare comisiei locale de fond funciar pentru a fi analizate.

Ø  urmareste redactarea proceselor verbale ale şedinţei comisiei locale de fond funciar şi în baza acestora întocmeşte hotărârile corespunzătoare, care vor fi semnate de către membrii comisiei.

Ø  aduce la cunoştinţă celor interesaţi hotărârile comisiei judeţene de fond funciar.

Ø  primeşte şi transmite comisiei judeţene contestaţiile formulate de persoanele interesate împreună cu punctul de vedere al comisiei locale de fond funciar .

Ø  urmareste înaintarea spre aprobare şi validare comisiei judeţene a situaţiilor definitive împreună cu documentaţia necesară precum şi punctul de vedere al comisiei locale.

Ø  urmareste arhivarea  documentelor comisiei locale de fond funciar conform prevederilor legale în vigoare.

Ø  raspunde de intocmirea si inaintarea situatiei cu rezervistii cu obligatii militare decedati;

Ø  raspunde de efectuarea rechizitiilor de bunuri si chemarea persoanelor pentru prestari de servicii in interes public;

Ø  tine evidenta bunurilor supuse rechizitionarii;

Ø  asigura comunicarea la centrul militar a datelor in legatura cu numarul, starea bunurilor si caracteristicile acestora;

Ø  participa la operatiunile de inventariere a categoriilor de   bunuri supuse rechizitiei;

Ø  intocmeste cererea de mobilizare la locul de munca in doua exemplare si o inainteaza pentru avizare la centrul militar si S.T.P.S. Prahova;

Ø  intocmeste tabelul cuprinzand functiile pe care sunt incadrati rezervisti mobilizati la locul de munca  si o inainteaza spre avizare la centrul militar si S.T.P.S. Prahova.;

Ø  intocmeste tabelul nominal cuprinzand rezervistii angajati aflati in evidenta centrului militar care pot fi mobilizati la locul de munca si o inainteaza spre aprobare la centrul militar.

Ø  este autorizata pentru a avea acces la informatiile secrete de serviciu

Ø  acorda consultanta juridica si consiliere contribuabililor si personalului cu atributii in stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea creantelor bugetare locale (compartimentul impozite si taxe), consultanta la aplicarea corecta a procedurilor de executare silita si identificarea de noi surse de venit (amenzi);

Ø  coordoneaza activitatea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanei Brazi, conform reglementarilor legale

Ø  pana la numirea sefului S.P.C.L.E.P. Brazi reprezinta serviciul in relatiile cu persoanele, institutiile si organismele abilitate potrivit reglementarilor legale si semneaza actele care emana de la acest serviciu;

Ø  opereaza in Registrul Electoral, actualizează, conform prevederilor legale, listele electorale permanente si intocmeste intreaga documentatie necesara pe care o presupune organizarea de alegeri locale, parlamentare, prezidentiale, pentru parlamentul european sau referendumuri ;

Ø  coordonează activitatea serviciului de specialitate care desfăşoară activităţi în domeniul autorităţii tutelare şi a protecţiei copilului din subordinea consiliului local – este presedintele colectivului de sprijin al autoritatii tutelare.

Ø  redacteaza  Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului local conform O.G. nr. 35/30.01.2002.

Ø  avizeaza certificatele de urbanism si autorizatiile de construire conform Legii nr.50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare ;

Ø  intocmeste dosare pentru acordare alocatie de stat;

Ø  intocmeste dosare pentru acordare indemnizatie crestere copil sau stimulent;

Ø  intocmeste situatii pe linie de asistenta sociala: fisa de monitorizare trimestriala, situatia lunara a asistentilor personali, situatia semestriala a asistentilor personali si a sumelor platite, situatiile cuprinzand standardele de cost pentru serviciile sociale, raportul privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale;

Ø  indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau incredintate de primar sau viceprimar.

 

Conform Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, cu modificarile si completarile ulterioare, secretarul comunei are următoarele atribuţii :

Ø  primeşte notificările depuse de către persoanele care solicită restituirea în natură a imobilelor preluate abuziv.

Ø  verifică documentele şi înregistrează dosarele solicitanţilor separat pentru fiecare caz în parte, într-un registru special.

Ø  întocmeşte dosare, numerotate şi sigilate pentru fiecare persoană în parte.

Ø  avizează pentru legalitate dispoziţiile primarului cu privire la soluţionarea notificărilor.

Ø  convoacă persoanele îndreptăţite precum şi orice alte persoane în vederea clarificării unor situaţii privind solicitările de restituire a imobilelor.

Ø  trimite instituţiilor interesate, centralizatoare împreună cu copiile documentelor primite de la persoanele solicitate.

Ø  Comunica Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, la solicitarea acesteia, intreaga documentatie care a stat la baza solutionarii notificarilor

Ø  Intocmeste situatia lunara privind modul de aplicare a Legii nr.10/2001 la nivel de comuna si o transmite Institutiei Prefectului, judetul Prahova.

 

Conform O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol, secretarul comunei

are următoarele atribuţii :

Ø  coordonează, verifică şi răspunde de modul de completare şi de ţinere la zi a registrului agricol.

Ø  urmareste numerotarea, parafarea, sigilarea registrului agricol şi înregistrarea acestuia în registrul de intrare-ieşire al primariei.

Ø  îşi dă acordul pentru modificarea datelor înscrise în registrul agricol.

Ø  aduce la cunoştinţă publică dispoziţiile legale privind registrul agricol.

Ø  urmareste comunicarea datele centralizate către Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova .

Ø  urmăreşte evidenţa atestatelor de producator si a carcetelor de comercializare, precum şi a biletelor de adeverire a proprietăţii animalelor.

Ø   

Pentru  aplicarea prevederilor Legii nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan, indeplineste urmatoarele atributii principale:

Ø  inregistreaza cererea vanzatorului, insotita de oferta de vanzare a terenului agricol si de documentele justificative prevazute la art. 5 alin. (1) din  anexa la Ordinul nr.719/2014;

Ø  infiinteaza, organizeaza si gestioneaza Registrul de evidenta a ofertelor de vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan, pe suport hartie si in format electronic, care sa cuprinda cel putin informatii privind datele de identificare ale vanzatorului, suprafata de teren agricol situata in extravilan oferita spre vanzare, categoria de folosinta a acestora, pretul de vanzare, amplasamentul identificat prin tarla si parcela sau, dupa caz, amplasamentul terenurilor stabilit prin planul de amplasament si delimitare a imobilului intocmit in sistemul national de proiectie Stereografic 1970, eliberat de oficiul teritorial ca urmare a receptiei documentatiei cadastrale pentru imobilul in privinta caruia s-a solicitat avizul, procesele-verbale incheiate pentru fiecare etapa a procedurii, adeverintele eliberate in vederea vanzarii libere a terenurilor, precum si orice corespondenta referitoare la realizarea procedurii;

Ø  afiseaza  oferta  de   vanzare  la  sediul  primariei  si  pe  site-ul  propriu,  dupa caz,  cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea nr.17/2014;

Ø  pe  baza  informatiilor  cuprinse  in  oferta  de  vanzare, transmit  lista preemptorilor la structura  centrala, respectiv la structurile  teritoriale, dupa caz. Lista preemptorilor se  afiseaza la sediul primariei, dupa caz, si pe site-ul propriu;

Ø  transmit  la  structura  centrala,  respectiv la  structurile  teritoriale,  dupa  caz,  dosarul tuturor actelor prevazute la lit. a);

Ø  in  perioada  prevazuta la  art. 6 alin. (2) din  lege,  inregistreaza si  afiseaza  la  sediul primariei si  pe site-ul propriu,  dupa caz,  toate comunicarile de  acceptare a ofertei de vanzare a terenului, depuse de oricare dintre  preemptorii   cuprinsi in lista preemptorilor sau de oricare alti preemptori  necuprinsi in lista si  care dovedesc ulterior intocmirii listei aceasta calitate prin acte justificative, in vederea exercitarii dreptului de preemptiune pentru oferta de vanzare in cauza;

Ø  transmit la structura centrala, respectiv la structurile teritoriale, dupa caz, in copie, toate comunicarile de acceptare a ofertei de vanzare a terenului, depuse de oricare dintre preemptori in perioada prevazuta la art. 6 alin. (2) din lege, insotite de documentele prevazute la art. 6 alin. (2) din prezenta anexa;

Ø  adopta masurile organizatorice necesare pentru desfasurarea la sediul primariei a procedurilor referitoare la exercitarea dreptului de preemptiune si de alegere a potentialului cumparator, cu respectarea stricta a dispozitiilor art. 7 din lege;

Ø  incheie procesul-verbal de constatare a derularii fiecarei etape procedurale prevazute la art. 7 din lege, prin care se consemneaza in detaliu activitatile si actiunile desfasurate;

Ø  dupa comunicarea si inregistrarea deciziei privind alegerea de catre vanzator a preemptorului potential cumparator, transmit la structura centrala, respectiv la structurile teritoriale, dupa caz, numele si datele de identificare ale acestuia, precum si copiile tuturor proceselor-verbale prevazute la lit. i);

Ø  in cazul in care niciun preemptor nu comunica acceptarea ofertei vanzatorului, iar vanzarea terenului este libera in conditiile legii, elibereaza vanzatorului o adeverinta care atesta ca s-au parcurs toate etapele procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune si ca terenul este liber la vanzare, la pretul prevazut in oferta de vanzare si pentru suprafata mentionata in actele de proprietate sau suprafata rezultata din masuratorile cadastrale, inscrisa in cartea funciara conform Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. O copie a acesteia, insotita de copiile tuturor proceselor-verbale prevazute la lit. i), este transmisa structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, dupa caz;

Ø  transmite vanzatorului adeverinta insotita de o copie certificata de conformitate cu originalul a ofertei de vanzare. O copie a adeverintei se transmite structurii centrale sau structurii teritoriale, dupa caz.

 

Conform Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie

de stare civilă , secretarul comunei are urmatoarele atributii (exercitate in lipsa functionarului cu atributii de stare civila) :

Ø  întocmeste, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de naştere, de căsătorie şi de deces, în dublu exemplar, şi eliberează persoanelor fizice îndreptăţite certificate doveditoare privind actele şi faptele de stare civilă înregistrate;

Ø  înscrie menţiuni pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimit comunicări de menţiuni pentru înscriere în registrele de stare civilă - exemplarul I sau, după caz, exemplarul II, în condiţiile prevazute de lege;

Ø  eliberează gratuit, la cererea autorităţilor publice, extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă, precum şi fotocopii ale documentelor aflate în arhiva proprie, cu respectarea prevederilor legale;

Ø  eliberează, la cererea persoanelor fizice, dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă,; dovezile cuprind, după caz, precizări referitoare la menţiunile existente pe marginea actului de stare civilă;

Ø  trimite structurii de evidenţă a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. Brazi, la care este arondată unitatea administrativ-teritorială, în termen de 10 zile de la data întocmirii actului de stare civilă sau a modificărilor intervenite în statutul civil, comunicări nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al cetăţenilor români; actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut act de identitate se trimit la structura de evidenţă a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. de ultimul loc de domiciliu;

Ø  trimite centrelor militare, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, documentul de evidenţă militară aflat asupra cetăţenilor incorporabili sau recruţilor;

Ø  întocmeste buletine statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, în conformitate cu normele Institutului Naţional de Statistică, pe care le trimit, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării, la Direcţia Judeţeană de Statistică;

Ø  dispune măsurile necesare păstrării registrelor şi certificatelor de stare civilă în condiţii care să asigure evitarea deteriorării sau a dispariţiei acestora şi asigură spaţiul necesar destinat desfăşurării activităţii de stare civilă;

Ø  atribuie codurile numerice personale (C.N.P.) din listele de coduri precalculate, pe care le păstrează şi le arhivează în condiţii de deplină securitate;

Ø  propune necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare şi cerneală specială, pentru anul următor, şi îl comunică anual structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P.;

Ø  reconstituie registrele de stare civilă pierdute ori distruse - parţial sau total -, prin copierea textului din exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise prin semnare şi aplicarea sigiliului şi parafei;

Ø  primeste cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă şi documentele prezentate în motivare, pentru a fi transmise, spre verificare, S.P.C.L.E.P. la care este arondată unitatea administrativ-teritorială;

Ø  primeste cererile de înscriere de menţiuni cu privire la modificările intervenite în străinătate, în statutul civil al persoanei, determinate de divorţ, adopţie, schimbare de nume şi/sau prenume, precum şi documentele ce susţin cererile respective, pe care le înaintează D.E.P.A.B.D., în vederea avizării înscrierii menţiunilor corespunzătoare sau, după caz, a emiterii aprobării;

Ø  primeste cererile de transcriere a certificatelor şi extraselor de stare civilă procurate din străinătate, însoţite de actele ce le susţin, întocmeste referatul cu propunere de aprobare sau respingere a cererii de transcriere pe care îl înaintează, împreună cu întreaga documentaţie, în vederea avizării prealabile de către S.P.C.J.E.P. în coordonarea cărora se află;

Ø  primeste cererile de rectificare a actelor de stare civilă şi efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare civilă sau a menţiunilor înscrise pe acestea, întocmeste documentaţia şi referatul cu propunere de aprobare sau respingere şi le înaintează S.P.C.J.E.P., pentru aviz prealabil, în vederea emiterii dispoziţiei de aprobare/respingere de rectificare de către primarul unităţii administrativ-teritoriale;

Ø  primeste cererile de reconstituire şi întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, întocmeste documentaţia şi referatul prin care se propune primarului unităţii administrativ-teritoriale emiterea dispoziţiei de aprobare sau respingere, cu avizul prealabil al S.P.C.J.E.P.;

Ø  înaintează S.P.C.J.E.P. exemplarul II al registrelor de stare civilă, în termen de 30 de zile de la data când toate filele din registru au fost completate, după ce au fost operate toate menţiunile din registrul de stare civilă - exemplarul I;

Ø  sesizează imediat S.P.C.J.E.P. - D.S.C., în cazul pierderii sau furtului unor documente de stare civilă cu regim special.

Ø  eliberează, la cererea persoanelor fizice îndreptăţite, certificate care să ateste componenţa familiei, necesare reîntregirii familiei aflate în străinătate;

Ø  efectuează verificările necesare avizării cererilor de reconstituire şi de întocmire ulterioară a actelor de stare civilă pentru cetăţenii români şi persoanele fără cetăţenie domiciliate în România;

Ø  efectuează verificări şi întocmeste referate cu propuneri în vederea avizării de către S.P.C.J.E.P. a cererilor de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă eliberate de autorităţile străine, precum şi a cererilor de rectificare a actelor de stare civilă;

Ø  efectuează verificări şi întocmeste referate cu propuneri în dosarele având drept obiect anularea, completarea, modificarea pe cale judecătorească a actelor de stare civilă şi a menţiunilor existente pe marginea acestora, declararea judecătorească a dispariţiei şi a morţii unei persoane, precum şi înregistrarea tardivă a naşterii;

Ø  înscrie în registrele de stare civilă, de îndată, menţiunile privind dobândirea, redobândirea sau renunţarea la cetăţenia română, în baza comunicărilor primite de la D.E.P.A.B.D. prin structura de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P.;

Ø  efectuează verificări cu privire la cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă;

Ø   colaborează cu direcţiile de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti şi cu maternităţile pentru prevenirea cazurilor de internare a gravidelor fără acte de identitate asupra lor sau a căror identitate nu este cunoscută şi a cazurilor de părăsire a copiilor nou-născuţi şi neînregistraţi la starea civilă;

Ø  colaborează cu unităţile sanitare, Direcţia Generală Protecţia Copilului şi reprezentanţii serviciului public de asistenţă socială, denumit în continuare S.P.A.S., şi unităţile de poliţie, după caz, pentru cunoaşterea permanentă a situaţiei numerice şi nominale a persoanelor cu situaţie neclară pe linie de stare civilă şi de evidenţă a persoanelor, a demersurilor ce se fac pentru punerea acestora în legalitate, până la rezolvarea fiecărui caz în parte, precum şi pentru clarificarea situaţiei persoanelor/cadavrelor cu identitate necunoscută;

Ø  transmite lunar la S.P.C.J.E.P. situaţia indicatorilor specifici;

Ø  transmite semestrial la S.P.C.J.E.P. situaţia căsătoriilor mixte.

Ø  pentru indeplinirea intocmai a atributiilor si sarcinilor din competenta, raspunde de aplicarea intocmai a dispozitiilor legale, a ordinelor si instructiunilor care reglementeaza activitatea pe linia regimului de stare civila;

Ø  raspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare si inscrise in formulare;

 

Conform legislatiei muncii si a celorlalte acte normative specifice activitatii

de resurse umane, secretarul are atribuţiile :

Ø  primeste cererile, insotite de toate documentele prevazute de lege, de angajare a asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau de acordare a indemnizatiei cuvenite persoanelor cu handicap si le inainteaza primarului in vederea aprobarii;

Ø  intocmeste ancheta sociala in cazul angajarii asistentilor personali, respectiv in cazul acordarii indemnizatiei de handicap;

Ø  redacteaza dispozitiile de angajare a asistentilor personali sau de acordare a indemnizatiilor, contractele individuale de munca ale asistentilor personali;

Ø  inainteaza un exemplar al contractului individual de munca al asistentului personal, in termen de 5 zile de la incheiere, Directiei Generale de Asistenta Sociala Prahova;

Ø  verifica periodic, la domiciliul asistatului, activitatea asistentului personal al persoanei cu handicap grav;

Ø  intocmeste referatul constatator in urma verificarilor periodice efectuate si propune, dupa caz, mentinerea, suspendarea sau incetarea contractului de munca al asistentului personal;

Ø  avizeaza rapoartele semestriale de activitate intocmite de asistentii personali, cu privire la activitatea acestora si evolutia starii de sanatate a persoanelor asistate;

Ø  intocmeste dosarele profesionale ale functionarilor publici si ale personalului contractual in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare ;

Ø  intocmeste registrul de evidenta a salariatilor din cadrul Primariei Brazi si opereaza modificarile intervenite in cadrul contractului individual de munca – REVISAL (personal contractual) ;

Ø  intocmeste registrul de evidenta a functionarilor publici din cadrul Primariei Brazi ;

Ø  intocmeste dispozitiile privind angajarea personalului precum si cele cu privire la modificarea, suspendarea, reluarea activitatii sau incetarea raporturilor de serviciu sau a raporturilor de munca ;

Ø  intocmeste dispozitiile de acordare a gradatiei corespunzatoare transei de vechime;

Ø  intocmeste dispozitiile de modificare a drepturilor salariale in conformitate cu prevederile legale ;

Ø  intocmeste situatii cu privire la gestiunea functiilor publice sau a functionarilor publici la solicitarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici ;

Ø  intocmeste intreaga documentatie in vederea avizarii functiilor publice de la nivelul institutiei, precum si instiintarea A.N.F.P. in cazul promovarii in clasa sau in grad profesional ;

Ø  intocmeste intreaga documentatie si asigura indeplinirea tuturor prevederilor legale  in vederea organizarii concursurilor pentru ocuparea functiilor publice sau a functiilor contractuale vacante ;

Ø  intocmeste evaluarea performantelor profesionale individuale a functionarilor publici din subordine si face propuneri in ceea ce priveste domeniile in care se va efectua pregatirea profesionala a acestora;

Ø  intocmeste fisa postului pentru personalul din subordine ;

Ø  intocmeste contractele de munca pentru personalul contractual angajat in cadrul primariei impreuna cu toate documentele prevazute in lege pentru dosarul profesional ;

Ø  exercita atributiile prevazute de lege cu privire la completarea formatelor standard si de transmitere a datelor si si informatiilor cu privire la evidenta functiilor si functionarilor publici;

Ø  răspunde de elaborarea planului anual de perfecţionare profesională, precum şi a oricăror altor măsuri privind perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici din cadrul instituţiei publice,  il supune aprobării conducătorului autorităţii si asigură transmiterea acestuia către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici sau, după caz, către ordonatorul principal de credite, conform legii;

Ø  asigură consultanţă şi asistenţă funcţionarilor publici de conducere din cadrul  instituţiei publice în stabilirea măsurilor privind formarea profesională a funcţionarilor publici din subordine;

Ø  monitorizează aplicarea măsurilor privind formarea profesională a funcţionarilor publici din cadrul instituţiei publice şi întocmeste trimestrial un raport privind stadiul realizării măsurilor planificate;

Ø  întocmeste  raportul anual privind formarea profesională a funcţionarilor publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice.

Ø  indeplineste atributii pe linie de consiliere etica si monitorizare a respectarii normelor de conduita.

Ø  acordarea de consultanţă şi asistenţă funcţionarilor publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice cu privire la respectarea normelor de conduită;

Ø  monitorizeaza aplicarea prevederilor Codului de conduita in cadrul autoritatii publice

Ø  transmite formatele standard de raportare pe linie de consiliere etica  si respectare norme de conduita catre ANFP ;

 

 

In calitate de component al Comisiei SCIM, alaturi de ceilalti membri ai comisiei, indeplineste urmatoarele atributii:

Ø  elaborează programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al Primariei comunei Brazi, program care cuprinde obiective, acţiuni, responsabilităţi, termene precum şi alte măsuri necesare dezvoltării acestuia cum ar fi elaborarea şi aplicarea procedurilor de sistem şi a celor specifice pe activităţi, perfecţionarea profesională, etc.

Ø  supune spre aprobare Primarului comunei Brazi programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, în termen de 30 de zile de la data elaborării sale;

Ø  urmăreşte realizarea obiectivelor şi acţiunilor propuse prin program; acordă alte termene de realizare la solicitarea compartimentelor care le-au stabilit;

Ø  asigură actualizarea periodică a programului, o dată la 12 luni sau mai des, după caz;

Ø  urmăreşte elaborarea programelor de dezvoltare a subsistemelor de control intern/managerial ale serviciilor şi celorlalte compartimente ale Primariei comunei Brazi; acestea trebuie să reflecte şi inventarul operaţiunilor/activităţilor ce se desfăşoară în compartimentele respective;

Ø  primeşte, trimestrial, sau când este cazul, de la compartimentele din cadrul Primariei Brazi informări/rapoarte referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemelor/subsistemelor proprii de control managerial, în raport cu programele adoptate, precum şi referiri la situaţiile deosebite şi la acţiunile de monitorizare, coordonare şi îndrumare, întreprinse în cadrul acestora;

Ø  acolo unde se consideră oportun, îndrumă compartimentele din cadrul Primariei comunei Brazi în elaborarea programelor proprii, în realizarea şi actualizarea acestora şi/sau în alte activităţi legate de controlul managerial;

Ø  avizează procedurile de sistem;

Ø  prezintă Primarului comunei Brazi, ori de câte ori consideră necesar, dar cel puţin o dată pe an, informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control managerial, în raport cu programul adoptat la nivelul Primariei comunei Brazi, la compartimentele din cadrul primariei, la acţiunile de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică întreprinse, precum şi la alte probleme apărute în legătură cu acest domeniu.

In calitate de presedinte al comisiei SCIM indeplineste urmatoarele atributii:

Ø  asigură desfăşurarea lucrărilor Comisiei şi ale Secretariatului acesteia în bune condiţii;

Ø  monitorizează, coordonează şi îndrumă metodologic dezvoltarea sistemului de control managerial intern;

Ø  aprobă şi asigură transmiterea în termenele stabilite a informărilor/raportărilor întocmite în cadrul Comisiei către părţile interesate: Primarul comunei Brazi, alte structuri desemnate;

Ø  urmăreşte respectarea termenelor decise de către Comisie şi decide asupra măsurilor ce se impun pentru respectarea lor;

Ø  propune ordinea de zi şi conduce şedinţele Comisiei;

Ø  decide asupra participării la şedinţele Comisiei şi a altor reprezentanţi din direcţiile/ serviciile/compartimentele  Primariei comunei Brazi, a căror participare este necesară pentru clarificarea şi soluţionarea unor probleme specifice;

Ø  decide asupra constituirii de subcomisii sau grupuri de lucru pentru desfăşurarea de activităţi cu specific în cadrul Comisiei.

 

 

Cu privire la SCIM, în exercitarea atribuţiilor ce ii revin în calitatea de conducător de compartiment  indeplineste, fără a se limita la acestea, următoarele atribuţii:

Ø  stabilesc procedurile ce trebuie urmate/aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu de către executanţi, în limita competenţelor şi responsabilităţilor specifice, aşa cum decurg din atribuţiile compartimentului respectiv;

Ø  identifică riscurile inerente activităţilor din compartiment şi întreprind acţiuni care să menţină riscurile în limite acceptabile;

Ø  monitorizează activităţile ce se desfăşoară în cadrul compartimentului (evaluează, măsoară şi înregistrează rezultatele, le compară cu obiectivele, identifică neconformităţile, iniţiază corecţii/acţiuni corective şi preventive etc.);

Ø  informează prompt şeful ierarhic cu privire la rezultatele verificărilor şi altor acţiuni derulate în cadrul compartimentului;

Ø  participă la şedinţele Comisiei, a subcomisiilor sau grupurilor de lucru constituite în cadrul acesteia, la data, ora şi locul unde acestea au fost stabilite;

Ø  în caz de indisponibilitate, acesta desemnează o altă persoană din cadrul structurii pe care o conduce pentru participarea la şedinţe;

Ø  asigură aprobarea şi transmiterea la termenele stabilite a informărilor/rapoartelor referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control managerial, în raport cu programul adoptat, la nivelul compartimentului pe care îl conduce.

Ø  elaboreaza procedurile de lucru specifice activitatilor pe care le desfasoara si raspunde de revizuirea acestora ori de cate ori este cazul;

Ø  urmareste intocmirea registrului riscurilor si raspunde de revizuirea acestuia ori de cate ori este cazul, prin raportarea riscurilor identificate pentru activitatile specifice pe care le desfasoara;

Ø  raspunde de intocmirea circuitului documentelor si de revizuirea acestuia ori de cate ori este cazul;

Ø  rapunde de inventarierea documentelor  pe care le creaza si le preda, pe baza de     proces-verbal catre arhiva institutiei (cu respectarea intregii proceduri prevazute de Legea nr. 16/1996 – Legea arhivelor nationale).

Ø  indeplineste orice alte atributii si sarcini stabilite prin lege sau incredintate de consiliul local, primar, viceprimar si secretar.

 

 

COMPARTIMENT AUDIT INTERN

 

Activitatea  de audit public intern functioneaza in subordinea directa a primarului comunei Brazi, in dubla calitate de conducator al institutiei publice si de ordonator principal de credite, exercitand o functie distincta si independenta de celelalte activitati aflate in structura aparatului de specialitate.

Activitatea de audit public se exercita asupra tuturor activitatilor desfasurate in cadrul Primariei comunei Brazi. Auditul isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Legii nr.672/2002 privind auditul public intern, republicata.

 

ATRIBUTII :

·         Elaboreaza norme interne specifice privind exercitarea auditului public intern, pe care le supune aprobarii primarului si avizarii acestora de catre D.G.F.P. Prahova, in concordanta cu Normele generale privind auditul public intern ;

·         Elaboreaza proiectul anual al planului de audit pe care il supune aprobarii conducatorului institutiei publice ;

·         Elaboreaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si de control ale entitatii publice sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate ;

·         Efectueaza misiuni de audit public interna asupra tuturor activitatilor desfasurate de catre entitatea publica cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice, precum si administrarea patrimoniului public ;

·         Auditeaza cel putin o data la 3 ani, fara a se limita la acestea, urmatoarele :

Ø  angajamentele bugetare si legale din care deriva direct sau indirect obligatii de plata, inclusiv din fondurile comunitare;

Ø  platile asumate prin angajamente bugetare si legale, inclusiv din fondurile comunitare;

Ø  vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale;

Ø  concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale;

Ø  constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare si stabilire a titlurilor de creanta, precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora;

Ø  alocarea creditelor bugetare;

Ø  sistemul contabil si fiabilitatea acestuia;

Ø  sistemul de luare a deciziilor;

Ø  sistemele de conducere si control, precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme;

Ø  sistemele informatice

Ø  intocmeste referate de opinie pentru activitatile din primarie si unitatile din subordinea acesteia;

Ø  verifica activitatile unitatilor din subordinea primariei;

Ø  intocmeste referate de opinie referitoare la proiectul de buget;

Ø  consiliaza conducerea entitatii publice auditate in privinta administrarii veniturilor si cheltuielilor publice, precum si asupra integritatii patrimoniului public;

Ø  emite opinii si recomandari fezabile, economice si cu efect practic si previzibil, in vederea imbunatatirii activitatii entitatii publice auditate;

Ø  asigura urmarirea implementarii recomandarilor facute cu ocazia auditarii de catre conducerea entitatii publice auditate;

Ø  informeaza D.G.F.P., prin intermediul primarului, despre recomandarile neinsusite de catre conducerea entitatii publice auditate si consecintele neimplementarii acestora;

Ø  raporteaza periodic primarului constatarile, concluziile si recomandarile rezultate din activitatea de audit, atat prin transmiterea unor rapoarte de constatare de iregularitati cat si prin raportul de audit finalizat, pe care-l prezinta acestuia spre analiza si avizare, dupa incheierea misiunii de audit la entitatea publica;

Ø  sesizeaza, prin intermediul primarului, alte structuri de control abilitate, in legatura cu efectuarea de catre entitatea publica auditata a unor operatiuni nelegale, concretizate in identificarea unor elemente de iregularitate sau posibile prejudicii pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public;

Ø  urmareste modul in care conducerea entitatii publice auditate a dus la indeplinire masurile dispuse de organele de control ale Curtii de Conturi;

Ø  elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern.

In exercitarea atributiilor legale, auditorul are competenta de a solicita date, informatii utile si probante, inclusiv in format electronic, precum si copii ale documentelor, certificate pentru conformitate, de la persoane fizice si juridice in legatura cu structura auditata, iar acestea au obligatia de a le pune la dispozitie la data solicitata.

 

Pentru implementarea masurilor de protectie a informatiilor clasificate, indeplineste urmatoarele atributii generale:

Ø  elaborează şi supune aprobării conducerii unităţii normele     interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;

Ø  întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării instituţiilor abilitate, iar după aprobare, acţionează pentru aplicarea acestuia;

Ø  coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor   clasificate, în toate componentele acesteia;

Ø  asigură relaţionarea cu instituţia abilitată să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;

Ø  monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;

Ø  consiliază  conducerea  unităţii  în  legătură  cu  toate   aspectele      privind securitatea informaţiilor clasificate;

Ø  informează conducerea unităţii despre vulnerabilităţile şi      riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi        propune măsuri pentru înlăturarea acestora;

Ø  acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;

Ø  organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;

Ø  asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de     securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;

Ø  actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces;

Ø  întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate       elaborate sau păstrate de unitate, pe clase şi niveluri de secretizare;

Ø  prezintă conducătorului unităţii propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru   protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul instituţiilor abilitate;

Ø  efectuează, cu aprobarea conducerii unităţii, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;

Ø  exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii.

Ø  indeplineste si alte atributii stabilite de primar si viceprimar.

 

 

SERVICIUL   FINANCIAR   CONTABIL

 

Serviciul Financiar Contabil se subordoneaza direct Primarului comunei Brazi, judetul Prahova.

 

ATRIBUTII :

            Pe partea de cheltuieli indeplineste urmatoarele atributii :

Ø  organizeaza si conduce evidenta contabila privind ventiurile si efectuarea cheltuielilor prevazute in bugetul local din mijloace autofinantate si din alte fonduri;

Ø  tine evidenta cheltuielilor bugetare ,evidenta materialelor, a obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe;

Ø  pregateste elaborarea proiectului de buget local si a listei de investitii;

Ø  exercita controlul  financiar preventiv;

Ø  urmareste primirea la timp a extraselor de cont, verificarea acestora cu documentele insotitoare, asigurand incadrarea corecta pe subdiviziunile clasificatiei bugetare si cheltuielilor pentru bugetul propriu;

Ø  urmareste incadrarea cheltuielilor lunare in prevederile bugetare;

Ø  intocmeste prognoze bugetare;

Ø  intocmeste si transmite darile de seama contabile, centralizate privind executia bugetului propriu si alte situatii solicitate de institutii publice;

Ø  tine evidenta patrimoniului public al comunei Brazi, a contractelor de inchiriere si a contractelor de concesiune (acestea din urma in colaborare cu compartimentul achizitii publice);

Ø  efectueaza lucrari de inventariere, clasare si declasare a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar si a materialelor conform dispozitiilor legale;

Ø  intocmeste statele de plata a salariilor, a indemnizatiei asistentilor personali, a indemnizatiilor privind concediul de odihna, a concediilor medicale si indemnizatiilor consilierilor;

Ø  tine evidenta efectuarii concediilor;

Ø  conduce evidenta operativa prin conturile curente de la Trezoreria Brazi;

Ø  exercita controlul zilnic asupra operatiunilor efectuate prin casierie;

Ø  pastreaza, elibereaza si conduce evidenta carnetelor, chitantierelor si a actelor de valoare, asigurand pastrarea tuturor documentelor privind incasarea, varsamintele si platile;

Ø  intocmeste si depune la D.G.F.P., lunar, situatia privind extrasul veniturilor si cheltuielilor;

Ø  intocmeste si transmite lunar la Trezoreria Brazi  previziunile platilor pentru fiecare decada;

Ø  intocmeste declaratia pentru eliberarea salariilor de la Trezoreria Brazi ;

Ø  intocmeste CEC- ul  pentru ridicarea numerarului de la Trezoreria Brazi;

Ø  intocmeste si depune lunar, pana la sfarsitul fiecarei luni, deschiderea de credite pentru luna urmatoare si dispozitiile bugetare pentru celelalte institutii subordonate Primariei Brazi;

Ø  elibereaza si tine evidenta ordinelor de deplasare;

Ø  intocmeste foile de parcurs si F.A.Z.-urile;

Ø  procura rechizitele necesare pentru buna desfasurare a activitatii;

 

Pe partea de venituri indeplineste urmatoarele atributii :

Ø  tine si urmareste evidenta nominala si centralizata a debitelor si incasarilor ce se realizeaza pe teritoriul comunei;

Ø  tine si completeaza registrul rol unic sau evidenta nominala in care se deschid pozitii de rol pentru fiecare persoana fizica sau juridica si in care se opereaza debitele restante, lista de suprasolviri, debitele curente,majorarile de intarziere calculate pentru neplata la termen a impozitelor si taxelor, precum si platile efectuate de contribuabili fie prin chitanta, eliberata de agentul incasator sau prin ordin de plata;

Ø  intocmeste registrul pentru evidenta separata a insolvabilitatilor;

Ø  intocmeste registrul partizi-venituri sau evidenta centralizata in care sunt inscrise veniturile pe surse conform clasificatiei bugetare;

Ø  calculeaza matricola: impozit cladiri, impozit teren si impozit mijloace transport conform hotararii Consiliului Local Brazi, atat la persoane fizice cat si la persoanele juridice si emite borderourile de debite;

Ø  inscrie mijloacele de transport in anul in curs atat la persoane fizice cat si juridice si le debiteaza, radiaza mijloacele de transport din evidentele fiscale pe baza certificatului de radiere;

Ø  intocmeste borderouri debite pentru amenzi si cheltuili de judecata precum si taxe succesiuni si emite confirmari de debite;

Ø  intocmeste situatia de inchidere de luna si trimestru pe surse de venit;

Ø  intocmeste rapoarte lunare, trimestriale, semestriale si anuale privind executia bugetara a conturilor referitoare la impozite si taxe ;

Ø  intocmeste borderouri de scadere cu sumele reprezentand sistarile pentru unitatile care au trimis debitele si au depus chitante ca au achitat ;

Ø  inregistreaza, elibereaza si expediaza evaluarile imobilelor, inscrieri mijloace de transport pentru persoanele fizice si juridice ;

Ø  intocmeste formele de transmitere a debitelor pentru cei care si-au schimbat domiciliul pe raza altor unitati administrativ-teritorale ;

Ø  efectueaza verificarea gestionara trimestriala a casierilor ;

Ø  verifica si avizeaza efectuarea compensarilor si restituirilor de impozite si taxe si le supune aprobarii primarului ;

Ø  organizeaza, indruma si urmareste primirea, verificarea, operarea in baza de date si arhivarea declaratiilor de impunere pentru impozite si taxe locale ;

Ø  analizeaza dupa fiecare termen de plata, pe baza evidentei analitice, lista debitorilor persoane fizice si juridice, care inregistreaza restante la plata impozitelor si taxelor locale si incepe procedura de recuperare a creantelor bugetare in conformitate cu prevederile legale ;

Ø  verifica si analizeaza dosarele depuse de contribuabili, persoane fizice si juridice, conform legislatiei in vigoare, prin care se solicita acordarea unor inlesniri sau scutiri la plata impozitelor si taxelor locale si intocmeste raportul de specialitate  pe care il inainteaza spre aprobare consiliului local ;

Ø  stabileste si aplica masurile ce se impun pentru initierea unor actiuni referitoare la respectarea disciplinei financiare, descoperirea, impunerea si atragerea de venituri suplimentare la bugetul local, inclusiv prin masuri de executare silita a unitatilor si persoanelor care nu-si achita in termen obligatiile fiscale ;

Ø  colaboreaza cu celelalte compartimente ale primariei ;

Ø  verifica periodic borderourile desfasuratoare ale casierului si face confruntarea cu chitantierul;

Ø  intocmeste instiintarile de plata pentru persoane juridice precum si intocmirea actelor necesare aplicarii masurilor de executare silita (somatii, titluri executorii, nota constatare);

Ø  intocmeste actele necesare efectuarii compensarilor si restituirilor si le supune aprobarii Primarului;

Ø  intocmirea documentatiilor privind debitorii insolvabili, inregistrarea ulteriora in evidentele contabile separate, verificarea periodica a starii de insolvabilitate a contribuabililor in cauza;

Ø  instiinteaza contribuabilii juridici cu privire la situatia lor fiscala;                                                                   

Ø  face confruntul registrului “Rol unic” cu “Extrasul de rol”;

Ø  intocmeste certificate fiscale cu impozite si taxe achitate la zi la cererea contribuabilului;

Ø  periodic trebuie sa  sustina confruntul (punctajul) contabil cu agentul economic din teritoriu, prilej cu care se va verifica exactitatea datelor din declaratiile de impunere depuse de acestea;

Ø  intocmeste documentatia de rezolvare legala  a obiectiunilor si contestatiilor formulate impotriva actelor de impunere, impozite si taxe locale, majorari de intarziere, penalitati de catre persoane juridice ;

Ø  se ocupa de incasarea taxelor stabilite prin Hotararile Consiliului Local;

Ø  intocmeste foile de varsamant pe fiecare cont in parte;

Ø  efectueaza depunerile realizate din incasari la Trezoreria Brazi ori de cate ori este necesar;

Ø  incaseaza de la Trezoreria Brazi numerarul necesar si efectueaza diferite plati in numerar;

Ø  inscrie zilnic in borderoul desfasurator sumele incasate pe surse;

Ø  completeaza si preda zilnic registrul de casa;

Ø  ridica din Trezoreria Brazi extrasele de cont si celelalte adrese sosite prin posta Trezoreriei;

Ø  calculeaza si incaseaza majorarile de intarziere in cadrul platilor facute dupa expirarea termenelor legale ;           

Ø  aduce la cunostinta conducerii si informeaza organele abilitate ori de cate ori constata fapte care constituie infractiuni conform prevederilor legale ;

Ø  respectarea cu strictete a normelor legale privind derularea gestiunii de casa, pastrarea numerarului in casa de bani si intr-un birou prevazut cu incuietori si grilaj metalic. In cazul in care s-a constatat lipsa de numerar sau apar indicii ca s-a fortat usa biroului sau casa de bani se sesizeaza imediat conducerea si organul de politie local ; in acelasi mod se va proceda si in cazul sustragerii (lipsei) de chitantiere sau alte documente justificative ;

Ø  tine evidenta magaziei insitutiei, prin intocmirea documentelor specifice, fise de magazie, bon de consum, nota de receptie.   La inceputul fiecarei luni, compara scripticul din registrul stocurilor cu stocurile din magazie.

Ø  raspunde de patrimoniul institutiei (obiecte de inventar si mijloace fixe), in calitate de gestionar.

Ø  organizeaza gestiunea pe subinventare si le repartizeaza salariatilor care le au in folosinta;

Ø  participa la inventarierea proceselor/activitatilor/operatiunilor in corelatie cu obiectivele generale/specifice;

Ø  intocmeste referate de specialitate in vederea elaborarii proiectelor de dispozitii ale primarului si hotarari ale consiliului local, specifice activitatii serviciului ;

Ø  participa la sedintele comisiilor de specialitate ale consiliului local, prezentand situatiile cerute de membrii acestora ;

Ø  rezolva corespondenta in termenul prevazut de lege ;

Ø  arhiveaza si inventariaza  pe termene de pastrare, conform Nomenclatorului arhivistic, documentele create la nivelul serviciului ;

Pe linia implementarii sistemului de control inten managerial si gestionare a ricurilor, impreuna cu comisia de monitorizare,  indeplineste urmatoarele atributii:

Ø  participa la elaborarea programului de dezvoltare a sistemului de control managerial al Primariei comunei Brazi, program care cuprinde obiective, acţiuni, responsabilităţi, termene precum şi alte măsuri necesare dezvoltării acestuia cum ar fi elaborarea şi aplicarea procedurilor de sistem şi a celor specifice pe activităţi, perfecţionarea profesională, etc.

Ø  supune spre aprobare Primarului comunei Brazi programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, în termen de 30 de zile de la data elaborării sale;

Ø  urmăreşte realizarea obiectivelor şi acţiunilor propuse prin program; acordă alte termene de realizare la solicitarea compartimentelor care le-au stabilit;

Ø  asigură actualizarea periodică a programului, o dată la 12 luni sau mai des, după caz;

Ø  urmăreşte elaborarea programelor de dezvoltare a subsistemelor de control intern/managerial ale serviciilor şi celorlalte compartimente ale Primariei comunei Brazi; acestea trebuie să reflecte şi inventarul operaţiunilor/activităţilor ce se desfăşoară în compartimentele respective;

Ø  primeşte, trimestrial, sau când este cazul, de la compartimentele din cadrul Primariei Brazi informări/rapoarte referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemelor/subsistemelor proprii de control managerial, în raport cu programele adoptate, precum şi referiri la situaţiile deosebite şi la acţiunile de monitorizare, coordonare şi îndrumare, întreprinse în cadrul acestora;

Ø  acolo unde se consideră oportun, îndrumă compartimentele din cadrul Primariei comunei Brazi în elaborarea programelor proprii, în realizarea şi actualizarea acestora şi/sau în alte activităţi legate de controlul managerial;

Ø  avizează procedurile de sistem;

Ø  prezintă Primarului comunei Brazi, ori de câte ori consideră necesar, dar cel puţin o dată pe an, informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control managerial, în raport cu programul adoptat la nivelul Primariei comunei Brazi, la compartimentele din cadrul primariei, la acţiunile de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică întreprinse, precum şi la alte probleme apărute în legătură cu acest domeniu.

Ø  stabilesc procedurile ce trebuie urmate/aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu de către executanţi, în limita competenţelor şi responsabilităţilor specifice, aşa cum decurg din atribuţiile compartimentului respectiv;

Ø  identifică riscurile inerente activităţilor din compartiment şi întreprind acţiuni care să menţină riscurile în limite acceptabile;

Ø  monitorizează activităţile ce se desfăşoară în cadrul compartimentului (evaluează, măsoară şi înregistrează rezultatele, le compară cu obiectivele, identifică neconformităţile, iniţiază corecţii/acţiuni corective şi preventive etc.);

Ø  informează prompt şeful ierarhic cu privire la rezultatele verificărilor şi altor acţiuni derulate în cadrul compartimentului;

Ø  participă la şedinţele Comisiei, a subcomisiilor sau grupurilor de lucru constituite în cadrul acesteia, la data, ora şi locul unde acestea au fost stabilite;

Ø  în caz de indisponibilitate, acesta desemnează o altă persoană din cadrul structurii pe care o conduce pentru participarea la şedinţe;

Ø  asigură aprobarea şi transmiterea la termenele stabilite a informărilor/rapoartelor referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control managerial, în raport cu programul adoptat, la nivelul compartimentului pe care îl conduce.

Ø  elaboreaza procedurile de lucru specifice activitatilor pe care le desfasoara si raspunde de revizuirea acestora ori de cate ori este cazul;

Ø  urmareste intocmirea registrului riscurilor si raspunde de revizuirea acestuia ori de cate ori este cazul, prin raportarea riscurilor identificate pentru activitatile specifice pe care le desfasoara;

Ø  raspunde de intocmirea circuitului documentelor si de revizuirea acestuia ori de cate ori este cazul;

Ø  rapunde de inventarierea documentelor  pe care le creaza si le preda, pe baza de     proces-verbal catre arhiva institutiei (cu respectarea intregii proceduri prevazute de Legea nr. 16/1996 – Legea arhivelor nationale).

Ø  indeplineste orice alte atributii si sarcini stabilite prin lege sau incredintate de consiliul local, primar, viceprimar si secretar.

 

 

SERVICIUL  POLITIA  LOCALA BRAZI

 

La nivelul comunei Brazi, judetul Prahova, Politia Locala este se organizata ca structura fara personalitate juridica – serviciu – in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei,  in conditiile legii.

Personalul Politiei Locale Brazi se compune din functionari publici.

 

Functionarii publici din cadrul Politiei Locale Brazi sunt obligati:

a) să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, prevăzute de Constituţia României, republicată, şi de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale;

            b) să respecte principiile statului de drept şi să apere valorile democraţiei;

            c) să respecte prevederile legilor şi ale actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;

            d) să respecte şi să aducă la îndeplinire ordinele şi dispoziţiile legale ale şefilor ierarhici;

            e) să respecte normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege;

            f) să îşi decline, în prealabil, calitatea şi să prezinte insigna de poliţist şi legitimaţia de serviciu, cu excepţia situaţiilor în care rezultatul acţiunii este periclitat. La intrarea în acţiune sau la începutul intervenţiei ce nu suferă amânare, poliţistul local este obligat să se prezinte, iar după încheierea oricărei acţiuni sau intervenţii să se legitimeze şi să declare funcţia şi unitatea de poliţie locală din care face parte;

            g) să intervină şi în afara orelor de program, în limita mijloacelor aflate la dispoziţie, pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu, în raza teritorială de competenţă, când ia la cunoştinţă de existenţa unor situaţii care justifică intervenţia sa;

            h) să se prezinte de îndată la sediul poliţiei locale sau acolo unde este solicitat, în situaţii de catastrofe, calamităţi ori tulburări de amploare ale ordinii şi liniştii publice sau alte asemenea evenimente, precum şi în cazul instituirii stării de urgenţă ori a stării de asediu sau în caz de mobilizare şi de război;

            i) să respecte secretul profesional, precum şi confidenţialitatea datelor dobândite în timpul desfăşurării activităţii, în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor în care îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justiţiei sau legea impun dezvăluirea acestora;

             j) să manifeste corectitudine în rezolvarea problemelor personale, în aşa fel încât să nu beneficieze şi nici să nu lase impresia că beneficiază de datele confidenţiale obţinute în calitatea sa oficială.

          Poliţistului local îi este interzis:

            a) să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori să desfăşoare propagandă în favoarea acestora;

            b) să exprime opinii sau preferinţe politice la locul de muncă sau în public;

            c) să participe la mitinguri, demonstraţii, procesiuni sau orice alte întruniri cu caracter politic;

            d) să adere la secte, organizaţii religioase sau la orice alte organizaţii interzise de lege;

            e) să efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activităţi de comerţ ori să participe la administrarea sau conducerea unor operatori economici, cu excepţia calităţii de acţionar;

            f) să exercite activităţi de natură să lezeze onoarea şi demnitatea poliţistului local sau a instituţiei din care face parte;

            g) să deţină orice altă funcţie publică sau privată pentru care este salarizat, cu excepţia funcţiilor didactice din cadrul instituţiilor de învăţământ, a activităţilor de cercetare ştiinţifică şi creaţie literar-artistică;

            h) să participe la efectuarea oricărei forme de control în vreo entitate publică sau privată, în cazul în care, direct ori prin intermediari, este implicat sau are interese de natură contrară activităţii specifice de poliţie;

            i) să provoace suferinţe fizice sau psihice unor persoane, în scopul obţinerii de la acestea ori de la o terţă persoană de informaţii sau mărturisiri;

             j) să primească, să solicite, să accepte, direct sau indirect, ori să facă să i se promită, pentru sine sau pentru alţii, în considerarea calităţii sale oficiale, daruri ori alte avantaje;

             k) să rezolve cereri care nu sunt de competenţa sa ori care nu i-au fost repartizate de şefii ierarhici sau să intervină pentru soluţionarea unor asemenea cereri, în scopurile prevăzute la lit. j);

            l) să colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice;

            m) să redacteze, să imprime sau să difuzeze materiale ori publicaţii cu caracter politic, imoral sau ilegal.

Functionarii din cadrul Serviciului Politie Locala se subordoneaza direct Primarului comunei Brazi, judetul Prahova.

 

ATRIBUTII:

În domeniul ordinii şi liniştii publice, precum şi al pazei bunurilor, poliţia locală are următoarele atribuţii:

Ø  menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică al unităţii administrativ-teritoriale, aprobat în condiţiile legii;

Ø  menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea unităţilor administrativ-teritoriale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;

Ø  participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

Ø  acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;

Ø  constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;

Ø  asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;

Ø  participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;

Ø  asigură paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale şi/sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor servicii/instituţii publice de interes local, stabilite de consiliul local;

Ø  constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;

Ø  execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează unitatea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;

Ø  participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;

Ø  cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;

Ø  asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;

Ø  acordă, pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice.

 

În domeniul circulaţiei pe drumurile publice, poliţia locală are următoarele atribuţii:

Ø  asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;

Ø  verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;

Ø  participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;

Ø  participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane;

Ø  sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;

Ø  acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;

Ø  asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

Ø  constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;

Ø  constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;

Ø  constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;

Ø  constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;

Ø  aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale;

Ø  cooperează cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române pentru identificarea deţinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.

 

În domeniul disciplinei în construcţii şi al afişajului stradal, poliţia locală are următoarele atribuţii:

Ø  efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu;

Ø  efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale;

Ø  verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice altă formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice;

Ø  participă la acţiunile de demolare/dezmembrare/dinamitare a construcţiilor efectuate fără autorizaţie pe domeniul public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale ori pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care participă la aceste operaţiuni specifice;

Ø  constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii şi înaintează procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiunii, şefului compartimentului de specialitate care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism sau, după caz, primarului unităţii administrativ-teritoriale  în a cărui rază de competenţă s-a săvârşit contravenţia sau persoanei împuternicite de aceştia.

 

În domeniul protecţiei mediului, poliţia locală are următoarele atribuţii:

Ø  controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale;

Ø  sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;

Ø  participă la acţiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave şi a epizootiilor;

Ø  identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor instituţii/servicii publice de interes local şi aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;

Ø  verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;

Ø  verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor;

Ø  verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;

Ø  verifică ridicarea deşeurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;

Ø  verifică şi soluţionează, potrivit competenţelor specifice ale autorităţilor administraţiei publice locale, sesizările cetăţenilor privind nerespectarea normelor legale de protecţie a mediului şi a surselor de apă, precum şi a celor de gospodărire a localităţilor;

Ø  constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor in domeniul protectiei mediului.

În domeniul activităţii comerciale, poliţia locală are următoarele atribuţii:

Ø  acţionează pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale;

Ø  verifică legalitatea activităţilor de comercializare a produselor desfăşurate de operatori economici, persoane fizice şi juridice autorizate şi producători particulari în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare, precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare;

Ø  verifică existenţa la locul de desfăşurare a activităţii comerciale a autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor de provenienţă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor şi a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;

Ø  verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;

Ø  verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare şi a locurilor de comercializare a produselor din tutun şi a băuturilor alcoolice;

Ø  verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare şi funcţionare al operatorilor economici;

Ø  identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor servicii/instituţii de interes local şi aplică procedurile legale de ridicare a acestora;

Ø  verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale;

Ø  cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;

Ø  verifică respectarea obligaţiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afişarea preţurilor, a produselor comercializate şi a serviciilor şi sesizează autorităţile competente în cazul în care identifică nereguli;

Ø  verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu actele şi faptele de comerţ desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;

Ø  constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atribuţiilor in domeniul activitatii comerciale, stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.

 

În domeniul evidenţei persoanelor, poliţia locală are următoarele atribuţii:

Ø  înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;

Ø  cooperează cu alte autorităţi competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atribuţii prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

Ø  constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, inclusiv asupra obligaţiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

Ø cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate şi a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate.

 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL

DE EVIDENTA A PERSOANELOR

 

Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor al comunei Brazi, se organizeaza ca si compartiment in cadrul aparatului de specialitate al primarului in temeiul art.1 alin 1 din Ordonanta Guvernului nr.84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.372/2002, precum si prin Ordonanta de Urgenta nr.50/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.520/2004.

Scopul serviciului public comunitar este acela de a exercita competentele ce ii sunt date prin lege pentru punerea in aplicare a prevederilor actelor normative care reglementeaza activitatea de evidenta a persoanelor, precum si de eliberare a documentelor, in sistem de ghiseu unic.

Activitatea serviciului public comunitar se desfasoara in interesul persoanei si al comunitatii, in sprijinul institutiilor statului, exclusiv pe baza si in executarea legii.

Serviciul Public comunitar Local de Evidenta a persoanelor se subordoneaza consiliului local si este sub coordonarea secretarului unitatii administrativ-teritoriale.

 

ATRIBUTII :

Ø  întocmeste, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de naştere, de căsătorie şi de deces, în dublu exemplar, şi eliberează persoanelor fizice îndreptăţite certificate doveditoare privind actele şi faptele de stare civilă înregistrate;

Ø  înscriu menţiuni pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimit comunicări de menţiuni pentru înscriere în registrele de stare civilă - exemplarul I sau, după caz, exemplarul II, în condiţiile prevazute de lege;

Ø  eliberează gratuit, la cererea autorităţilor publice, extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă, precum şi fotocopii ale documentelor aflate în arhiva proprie, cu respectarea prevederilor legale;

Ø  eliberează, la cererea persoanelor fizice, dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă,; dovezile cuprind, după caz, precizări referitoare la menţiunile existente pe marginea actului de stare civilă;

Ø  trimit structurilor de evidenţă a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P., la care este arondată unitatea administrativ-teritorială, în termen de 10 zile de la data întocmirii actului de stare civilă sau a modificărilor intervenite în statutul civil, comunicări nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al cetăţenilor români; actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut act de identitate se trimit la structura de evidenţă a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. de ultimul loc de domiciliu;

Ø  trimit centrelor militare, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, documentul de evidenţă militară aflat asupra cetăţenilor incorporabili sau recruţilor;

Ø  trimit structurilor de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P., la care este arondată unitatea administrativ-teritorială, până la data de 5 a lunii următoare, certificatele anulate la completare;

Ø  întocmesc buletine statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, în conformitate cu normele Institutului Naţional de Statistică, pe care le trimit, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării, la Direcţia Judeţeană de Statistică;

Ø  dispun măsurile necesare păstrării registrelor şi certificatelor de stare civilă în condiţii care să asigure evitarea deteriorării sau a dispariţiei acestora şi asigură spaţiul necesar destinat desfăşurării activităţii de stare civilă;

Ø  atribuie codurile numerice personale (C.N.P.) din listele de coduri precalculate, pe care le păstrează şi le arhivează în condiţii de deplină securitate;

Ø  propun necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare şi cerneală specială, pentru anul următor, şi îl comunică anual structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P.;

Ø  reconstituie registrele de stare civilă pierdute ori distruse - parţial sau total -, prin copierea textului din exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise prin semnare şi aplicarea sigiliului şi parafei;

Ø  primesc cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă şi documentele prezentate în motivare, pentru a fi transmise, spre verificare, S.P.C.L.E.P. la care este arondată unitatea administrativ-teritorială;

Ø  primesc cererile de înscriere de menţiuni cu privire la modificările intervenite în străinătate, în statutul civil al persoanei, determinate de divorţ, adopţie, schimbare de nume şi/sau prenume, precum şi documentele ce susţin cererile respective, pe care le înaintează D.E.P.A.B.D., în vederea avizării înscrierii menţiunilor corespunzătoare sau, după caz, a emiterii aprobării;

Ø  primesc cererile de transcriere a certificatelor şi extraselor de stare civilă procurate din străinătate, însoţite de actele ce le susţin, întocmesc referatul cu propunere de aprobare sau respingere a cererii de transcriere pe care îl înaintează, împreună cu întreaga documentaţie, în vederea avizării prealabile de către S.P.C.J.E.P. în coordonarea cărora se află;

Ø  primesc cererile de rectificare a actelor de stare civilă şi efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare civilă sau a menţiunilor înscrise pe acestea, întocmesc documentaţia şi referatul cu propunere de aprobare sau respingere şi le înaintează S.P.C.J.E.P., pentru aviz prealabil, în vederea emiterii dispoziţiei de aprobare/respingere de rectificare de către primarul unităţii administrativ-teritoriale;

Ø  primesc cererile de reconstituire şi întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, întocmesc documentaţia şi referatul prin care se propune primarului unităţii administrativ-teritoriale emiterea dispoziţiei de aprobare sau respingere, cu avizul prealabil al S.P.C.J.E.P.;

Ø  înaintează S.P.C.J.E.P. exemplarul II al registrelor de stare civilă, în termen de 30 de zile de la data când toate filele din registru au fost completate, după ce au fost operate toate menţiunile din registrul de stare civilă - exemplarul I;

Ø  sesizează imediat S.P.C.J.E.P. - D.S.C., în cazul pierderii sau furtului unor documente de stare civilă cu regim special.

Ø  eliberează, la cererea persoanelor fizice îndreptăţite, certificate care să ateste componenţa familiei, necesare reîntregirii familiei aflate în străinătate;

Ø  efectuează verificările necesare avizării cererilor de reconstituire şi de întocmire ulterioară a actelor de stare civilă pentru cetăţenii români şi persoanele fără cetăţenie domiciliate în România;

Ø  efectuează verificări şi întocmesc referate cu propuneri în vederea avizării de către S.P.C.J.E.P. a cererilor de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă eliberate de autorităţile străine, precum şi a cererilor de rectificare a actelor de stare civilă;

Ø  efectuează verificări şi întocmesc referate cu propuneri în dosarele având drept obiect anularea, completarea, modificarea pe cale judecătorească a actelor de stare civilă şi a menţiunilor existente pe marginea acestora, declararea judecătorească a dispariţiei şi a morţii unei persoane, precum şi înregistrarea tardivă a naşterii;

Ø  înscriu în registrele de stare civilă, de îndată, menţiunile privind dobândirea, redobândirea sau renunţarea la cetăţenia română, în baza comunicărilor primite de la D.E.P.A.B.D. prin structura de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P.;

Ø  efectuează verificări cu privire la cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă;

Ø   colaborează cu direcţiile de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti şi cu maternităţile pentru prevenirea cazurilor de internare a gravidelor fără acte de identitate asupra lor sau a căror identitate nu este cunoscută şi a cazurilor de părăsire a copiilor nou-născuţi şi neînregistraţi la starea civilă;

Ø  colaborează cu unităţile sanitare, Direcţia Generală Protecţia Copilului şi reprezentanţii serviciului public de asistenţă socială, denumit în continuare S.P.A.S., şi unităţile de poliţie, după caz, pentru cunoaşterea permanentă a situaţiei numerice şi nominale a persoanelor cu situaţie neclară pe linie de stare civilă şi de evidenţă a persoanelor, a demersurilor ce se fac pentru punerea acestora în legalitate, până la rezolvarea fiecărui caz în parte, precum şi pentru clarificarea situaţiei persoanelor/cadavrelor cu identitate necunoscută;

Ø  transmit lunar la S.P.C.J.E.P. situaţia indicatorilor specifici;

Ø  transmit semestrial la S.P.C.J.E.P. situaţia căsătoriilor mixte.

Ø  pentru indeplinirea intocmai a atributiilor si sarcinilor din competenta, raspunde de aplicarea intocmai a dispozitiilor legale, a ordinelor si instructiunilor care reglementeaza activitatea pe linia regimului de stare civila;

Ø  raspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare si inscrise in formulare;

Ø  asigura colaborarea si schimbul permanent de informatii cu unitatile operative ale M.A.I., in scopul realizarii operative si de calitate a sarcinilor comune ce-i revin in temeiul legii;

Ø  formuleaza propuneri pentru imbunatatirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru etc.;

Ø  intocmeste situatiile statistice, sintezele ce contin activitatile desfasurate lunar, trimestrial si anual, in cadrul serviciului public local, precum si procesele verbale de scadere din gestiune;

Ø  raspunde de activitatile de selectionare, creare, folosire si pastrare a arhivei;

Ø  executa actiuni si controale cu personalul propriu sau in colaborare cu formatiunile de ordine publica, in unitatile sanitare si de protectie sociala, in vederea depistarii persoanelor a caror nastere nu a fost inregistrata in registrele de stare civila si a persoanelor cu identitate necunoscuta;

Ø  colaboreaza cu formatiunile de politie pentru identificarea unor cadavre si persoane      cu identitate necunoscuta, precum si a parintilor copiilor abandonati;

Ø   organizeaza activitatea de eliberare a actelor de identitate si a cartilor de alegator,  sens   in care primeste, analizeaza si solutioneaza cererile pentru eliberarea cartilor de  identitate, cartilor de identitate provizorii, stabilirea, restabilirea ori schimbarea domiciliului, precum si acordarea vizei de resedinta, in conformitate cu prevederile legale;

Ø  raspunde de aplicarea intocmai a dispozitiilor legale, o ordinelor si pentru indeplinirea intocmai a atributiilor si sarcinilor de competenta, instructiunilor care reglementeaza activitatea pe linia regimului de evidenta a persoanelor;

Ø  inregistreaza toate cererile, in registrele corespunzatoare fiecarei categorii de lucrari, in conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;

Ø  raspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare si inscrise in formularele necesare eliberarii actelor de identitate;

Ø  colaboreaza cu formatiunile de politie organizand in comun actiuni si controale la locuri de cazare in comun, hoteluri, moteluri, campinguri si alte unitati de cazare turistica, in vederea identificarii persoanelor nepuse in legalitate pe linie de evidenta a populatiei, precum si a celor urmarite in temeiul legii;

Ø  asigura aplicarea mentiunilor corespunzatoare in actele de identitate ale cetatenilor fata de care s-a luat masura interdictiei de a se afla in anumite localitati sau de a parasi localitatea de domiciliu;

Ø  identifica – pe baza mentiunilor operative – elementele urmarite, cele cu interdictia prezentei in anumite localitati etc. si anunta unitatile de politie in vederea luarii masurilor legale ce se impun;

Ø  inmaneaza actele de identitate titularilor care au solicitat eliberarea acestora;

Ø  actualizeaza registrul local de evidenta a persoanelor cu informatiile din cererile cetatenilor pentru eliberarea actului de identitate, precum si din comunicarile autoritatilor publice prevazute de lege;

Ø  solutioneaza cererile formatiunilor operative din M.A.I., S.R.I., S.P.P., Justitie, M.Ap.N., persoane fizice si juridice, privind verificarea si identificarea persoanelor fizice;

Ø  organizeaza, asigura conservarea si utilizeaza, in procesul muncii, evidentele locale;

Ø  elibereaza acte de identitate persoanelor internate in unitati sanitare si de protectie sociala, precum si celor aflate in arestul unitatilor de politie ori in unitati de detentie din zona de responsabilitate;

Ø  acorda sprijin in vederea identificarii operative a persoanelor internate in unitati sanitare, ce nu poseda asupra lor acte de identitate;

Ø  asigura securitatea documentelor serviciului;

Ø  asigura confidentialitatea datelor cat si a informatiilor clasificate;

Ø  raspunde de crearea lotului de productie si transportul de la BJABDEP din Ploiesti, str. Vasile Lupu nr.60 in conditii de siguranta ;

Ø  intocmeste planul de activitati trimestrial al serviciului ;

Ø  analizeaza trimestrial sarcinile indeplinite din planul de activitati ;

Ø  actualizeaza Registrul judetean de evidenta a persoanelor cu datele privind persoana fizica, in baza comunicarilor inaintate de ministere si alte autoritati ale administratiei publice centrale si locale, precum si a documentelor prezentate de cetateni cu ocazia solutionarii cererilor acestora;

Ø  preia in Registrul judetean de evidenta a persoanelor datele privind persoana fizica in baza comunicarilor nominale pentru nascutii vii, cetateni romani, ori cu privire la modificarile intervenite in statutul civil al persoanelor in varsta de 0 – 14 ani, precum si actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaratiile din care rezulta ca persoanele decedate nu au avut acte de identitate;

Ø  preia imaginea cetatenilor care solicita eliberarea actelor de identitate;

Ø  actualizeaza datele si pregateste lotul in vederea producerii cartilor de identitate;

Ø  opereaza in baza de date locala data inmanarii cartii de identitate;

Ø  executa activitati pentru intretinerea preventiva a echipamentelor din dotare;

Ø  evidentiaza incidentele de hard-soft si de aplicatie;

Ø  clarifica neconcordantele dintre nomenclatorul arterelor de circulatie si situatia din teren, respectiv din documentele cetatenilor;

Ø  rezolva erorile din baza de date locala  constatate cu ocazia unor verificari sau semnalate de alti utilizatori;

Ø  salveaza si arhiveaza pe suport magnetic, fisierul de imagini pentru lotul de carti de identitate;

Ø  furnizeaza, in conditiile legii, datele de identificare si de adresa ale persoanei catre autoritatile si institutiile publice centrale, judetene si locale, agentii economici si cetateni, in cazul in care sunt necesare prelucrarii de date in sistem informatic;

Ø  administreaza reteaua si domeniul sistemului informatic pe probleme de competenta serviciului public comunitar local;

Ø  desfasoara activitati de studiu si documentare tehnica, in scopul cunoasterii tehnologiilor in domeniul informatic si a posibilitatilor de implementare a acestora in cadrul sistemului informatic local;

Ø  colaboreaza cu specialistii structurilor informatice interconectate la bazele de date comune ale Ministerului Administratiei si Internelor, in vederea asigurarii utilizarii datelor in conformitate cu prevederile legale;

Ø  executa operatii de instalare a sistemelor de operare a software-ului de baza si de aplicatie pe echipamentele de calcul care compun sistemul informatic local si participa la depanarea si repunerea in functiune a echipamentelor de calcul, impreuna cu specialistii firmei care asigura asistenta tehnica in cadrul contractelor de service al echipamentelor de calcul, de comunicatie si software;

Ø  asigura protectia datelor si informatiilor gestionate si ia masuri de prevenire a scurgerii de informatii clasificate si secrete de serviciu;

Ø  aplica amenzi contraventionale pe linia activitatii de stare civila si evidenta a persoanelor;

Ø  indeplineste orice alte atributii incredintate de catre primar, viceprimar sau secretar.

Pe langa atributiile specifice serviciului, in domeniul starii civile si evidentei persoanelor, functionarii publici din cadrul serviciului mai indeplinesc si alte atributii, dupa cum urmeaza:

Ø  raspunde de solutionarea cererilor pentru acordarea ajutorului social, verificarea existentei tuturor actelor doveditoare privind componenta familiei si a declaratiei privind veniturile realizare in luna anterioara depunerii cererii de catre membrii acesteia si efectueaza ancheta sociala;

Ø  completeaza fisa de calcul al ajutorului social pe baza datelor din cerere, din actele doveditoare depuse de solicitant, precum si a celor rezultate din ancheta sociala si statul de plata;

Ø  urmareste indeplinirea de catre beneficiarii de ajutor social a obligatiilor prevazute de lege;

Ø  intocmeste documentatia necesara pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei beneficiarilor de ajutor social;

Ø  intocmeste rapoarte de specialitate in vedere initierii proiectelor de dispozitii si de hotarari ale consiliului local in domeniul venitului minim garantat;

Ø  inainteaza la A.J.P.I.S. Prahova intreaga documentatie prevazute de lege pentru acordarea ajutorului social;

Ø  primeste cererile si declaratiile pentru acordare alocatie de stat,impreuna cu toate actele doveditoare, le inregistreaza in registrul destinat acestui scop, verifica existenta tuturor actelor prevazute de lege;

Ø  inainteaza dosarele pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii, pe baza de borderou  la A.J.P.I.S. Prahova;

Ø  primeste si inregistreaza cererile pentru acordare indemnizatie crestere copil sau stimulent, impreuna cu intreaga documentatie prevazuta de lege;

Ø  inainteaza cererile de acordare indemnizatie crestere copil sau stimulent, pe baza de borderou la AJPIS Prahova;

Ø  elibereaza adeverinte referitoare la situatiile care rezulta din actele pe care le intocmeste in conformitate cu fisa postului;

Ø  primeste si inregistraza petitile adresate de cetateni sau de organizatiile legal constituite ;

Ø  inainteaza petitiile inregistrate catre compartimentele de specialitate, in functie de obiectul acestora, cu precizarea termenului de trimitere a raspunsului ;

Ø  urmareste solutionarea si redactarea in termen a raspunsului ;

Ø  expediaza raspunsul catre petitionar ;

Ø  se ingrijeste de clasarea si arhivarea petitiilor ;

Ø  trimite petitiile gresit indreptate in termen de 5 zile de la inregistrare, autoritatilor si institutiilor publice care au ca atributii rezolvarea problemelor sesizate si va informa petitionarul despre acest lucru ;

Ø  intocmeste un raport semestrial privind activitatea proprie de solutionare a  petitiilor ;

Ø  primeste, înregistrează declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese;

Ø  la cerere, pune la dispoziţia personalului formularele declaraţiilor de avere şi de   interese;

Ø  oferă consultanţă pentru completarea corectă a rubricilor din declaraţii şi pentru depunerea în termen a acestora;

Ø  evidenţiază declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în registre speciale, cu caracter public, denumite Registrul declaraţiilor de avere şi Registrul declaraţiilor de interese;   

Ø  asigură publicarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese, pe pagina de internet a instituţiei, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 de zile de la primire. Declaraţiile de avere şi de interese se păstrează pe pagina de internet cel puţin 5 ani de la publicare, după care se arhivează potrivit legii;

Ø  trimite Agenţiei, în termen de cel mult 10 zile de la primire, copii certificate ale declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese primite, pe care Agenţia le publică pe pagina proprie de internet, în termen de 30 de zile de la primirea acestora;

Ø  publică pe pagina de internet a instituţiei, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu, numele şi funcţia persoanelor care nu depun declaraţia de avere sau declaraţia de interese în termen de cel mult 15 zile de la expirarea termenului legal de depunere, date pe care le comunică Agenţiei;

Ø  executa lucrari si semneaza lucrari in locul secretarului comunei cand acesta este       plecat in concediu de odihna, concediu medical, instruire etc.

Ø  sprijina comisia si se implica in elaborarea procedurilor de lucru specifice activitatilor pe care le desfasoara precum si   in revizuirea acestora ori de cate ori este cazul;

Ø  intocmeste registrul riscurilor si raspunde de revizuirea acestuia ori de cate ori este cazul, prin raportarea riscurilor identificate pentru activitatile specifice pe care le desfasoara;

Ø  raspunde de intocmirea circuitului documentelor si de revizuirea acestuia ori de cate ori este cazul;

Ø  raspunde de inventarierea documentelor  pe care le creaza si le preda, pe baza de proces-verbal catre arhiva institutiei ( cu respectarea intregii proceduri prevazute de Legea nr. 16/1996 – Legea arhivelor nationale, cu modif ulterioare).

Ø  participa la inventarierea proceselor/activitatilor/operatiunilor in corelatie cu obiectivele generale/specifice;

Ø  identifica si realizeaza o evaluare preliminara a riscurilor;

Ø  formuleaza opinii cu privire la masuri de control pentru riscurile identificate, pe care le consemneaza in Formularul de alerta la risc;

Ø  implementeaza instrumentele/masurile de control.

 

 

 

Impreuna cu echipa de gestionare a riscurilor, constituita la nivelul institutiei,

 indeplineste urmatoarele atributii:

Ø  stabileste metodologia de management al riscurilor (identificarea şi evaluarea preliminară a riscurilor, evaluarea şi ierarhizarea riscurilor generale, colectarea, înregistrarea, analizarea şi clasarea formularelor de alertă la risc, evaluarea şi ierarhizarea riscurilor specifice, elaborarea profilului de risc etc.)

Ø  elaboreaza si actualizeaza declaratia de politica privind managementul riscurilor

Ø  stabileste obiectivele managementului riscurilor si le transmite spre aprobare Comisiei.

Ø  intocmeste, completează, actualizeaza si modifica Registrul Riscurilor pe     compartimente şi la nivel de instituţie

Ø  organizeaza sedintele de identificare si evaluare a riscurilor si isi mentine toate inregistrarile specifice (procese-verbale de şedinţă, formulare, registre etc.)

Ø  stabileste, masuri de tinere sub control a tuturor categoriilor de riscuri identificate la nivelul structurilor organizatorice din cadrul aparatului de specialitate si le transmite spre implementare tuturor functiilor direct vizate.

Ø  verifica modul de implementare si eficacitatea masurilor stabilite pentru tinerea sub control a riscurilor identificate

Ø  validează sau invalidează soluţia de clasare pentru riscurile considerate nerelevante

Ø  propune escaladarea riscurilor la nivelul ierarhic imediat superior sau la nivelul de competenţă pe care le poate controla

Ø  face propuneri cu privire la tipul de răspuns cel mai adecvat pentru fiecare risc identificat şi evaluat

Ø   analizează noile riscuri raportate, ca şi modificările apărute la riscurile iniţiale

Ø  revizuieşte calificativele riscurilor şi stabileşte o nouă ierarhizare a riscurilor în funcţie de  priorităţi, reajustând limitele de toleranţă pentru riscurile mai puţin prioritare

Ø   stabileşte închiderea riscurilor

Ø  elaboreaza,  pentru   sedintele  Comisiei   de  control   intern  managerial,  rapoarte/materiale informative referitoare la modul de gestionare a tuturor categoriilor de riscuri identificate

Ø  propune Comisiei de control intern managerial masuri de eficientizare a gestionarii riscurilor

Ø  indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative sau incredintate de consiliul local, primar, viceprimar sau secretar.

 

 

COMPARTIMENTUL ASISTENTA SI  PROTECTIE SOCIALA

 

Compartimentul Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara, organizat in conformitate cu Legea nr.292/2006 – Legea asistentei sociale,  se subordoneaza direct Secretarului comunei Brazi.

                Potrivit legii, pentru asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială, autorităţile administraţiei publice locale au atribuţii privind administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale.

            În domeniul administrării şi acordării beneficiilor de asistenţă socială, autorităţile administraţiei publice locale au următoarele atribuţii principale:

    a) asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistenţă socială;

    b) pentru beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea lunară a cererilor şi transmiterea acestora către agenţiile teritoriale;

    c) verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local, şi pregătesc documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistenţă socială;

    d) întocmesc dispoziţii de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asistenţă socială acordate din bugetul local şi le prezintă primarului pentru aprobare;

    e) comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt îndreptăţiţi, potrivit legii;

    f) urmăresc şi răspund de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi beneficiarii beneficiilor de asistenţă socială;

    g) efectuează sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate a membrilor comunităţii şi, în funcţie de situaţiile constatate, propun măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;

    h) realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistenţă socială administrate;

    i) elaborează şi fundamentează propunerea de buget pentru finanţarea beneficiilor de asistenţă socială;

    j) îndeplinesc orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

          În domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale, autorităţile administraţiei publice locale au următoarele atribuţii principale:

    a) elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi nevoile locale identificate, strategia  locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, după consultarea furnizorilor publici şi privaţi, a asociaţiilor profesionale şi a organizaţiilor reprezentative ale beneficiarilor şi răspund de aplicarea acesteia;

    b) în urma consultării furnizorilor publici şi privaţi, a asociaţiilor profesionale şi a organizaţiilor reprezentative ale beneficiarilor elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului local, care cuprind date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare;

    c) iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi;

    d) identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat situaţiile de risc de excluziune socială;

    e) realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;

    f) propun înfiinţarea serviciilor sociale de interes local;

    g colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, furnizorii publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia;

    h) monitorizează şi evaluează serviciile sociale;

    i) elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională în domeniul serviciilor sociale;

    j) elaborează proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale în conformitate cu planul anual de acţiune şi asigură finanţarea/cofinanţarea acestora;

    k) asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile;

    l) furnizează, administrează sau, după caz, contractează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, precum şi tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabile de calitatea serviciilor prestate;

    m) planifică şi realizează activităţile de informare, formare şi îndrumare metodologică, în vederea creşterii performanţei personalului care administrează şi acordă servicii sociale;

    n) colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari;

    o) organizează şi realizează activităţile specifice contractării serviciilor sociale acordate de furnizorii publici şi privaţi;

    p) încheie, în condiţiile legii, contracte şi convenţii de parteneriat, contracte de finanţare, contracte de subvenţionare pentru înfiinţarea, administrarea, finanţarea şi cofinanţarea de servicii sociale;

    q) monitorizează financiar şi tehnic contractele prevăzute la lit. p);

    r) îndeplinesc orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare.

 

ATRIBUTII :

Ø  indeplineste atributii de autoritate tutelara si asistenta sociala efectuand anchete sociale pentru persoanele cu handicap, pentru copiii aflati in dificultate, pentru batrani si alte categorii de persoane defavorizate;

Ø  monitorizează şi analizează situaţia copiilor din unitatea        administrativ-teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante;

Ø  realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa;

Ø  identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii      şi/sau prestaţii pentru prevenirea separării copilului de familia sa;

Ø  elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor şi/sau            prestaţiilor şi acordă aceste servicii şi/sau prestaţii, în condiţiile legii;

Ø  asigură consilierea şi informarea familiilor cu copii în întreţinere       asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;

Ø  asigură şi urmăresc aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a      consumului de alcool şi droguri, de prevenire şi combatere a violenţei în familie, precum şi a comportamentului delincvent;

Ø  vizitează periodic la domiciliu familiile şi copiii care beneficiază       de servicii şi prestaţii;

Ø  înaintează propuneri primarului, în cazul în care este necesară luarea unei măsuri de protecţie specială, în condiţiile legii;

Ø  urmăresc evoluţia dezvoltării copilului şi modul în care părinţii acestuia îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la      copilul care a beneficiat de o măsură de protecţie specială şi a fost reintegrat în familia sa;

Ø  identifică nevoile sociale ale comunităţii şi le soluţionează în condiţiile legii;

Ø  răspunde de înfiinţarea, organizarea şi furnizarea serviciilor sociale primare;

Ø  dezvoltă şi gestionează servicii sociale specializate, după caz, în condiţiile legii;

Ø  încheie convenţii de parteneriat şi iniţiază programe de colaborare cu alte autorităţi locale, instituţii publice şi private, structuri asociative, precum şi cu instituţii de cult recunoscute de lege, pentru furnizarea serviciilor sociale dezvoltate, în conformitate cu nevoile locale identificate şi cu prevederile planului judeţean de acţiune;

Ø  furnizează informaţiile şi datele solicitate de serviciul public de asistenţă socială judeţean, precum şi de autorităţile publice centrale cu responsabilităţi în domeniu;

Ø  elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională în domeniu;

Ø  colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia       copilului în domeniul protecţiei copilului şi transmit acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest domeniu.

Ø  elibereaza adeverinte privind beneficiarii de beneficii de asistenta sociala;

Ø  raspunde de primirea laptelui praf de la Directia de Sanatate Publica, elibereaza lapte praf pe baza retetelor intocmite de medical de familie, centralizeaza lunar retetele de lapte praf si intocmeste borderoul pe care il va trimite DSP Prahova;

Ø  raspunde de solutionarea cererilor pentru acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei, verificarea existentei tuturor actelor doveditoare privind componenta familiei si a declaratiei privind veniturile realizare in luna anterioara depunerii cererii de catre membrii acesteia si efectueaza ancheta sociala;

Ø  urmareste indeplinirea de catre beneficiarii de alocatie pentru sustinerea familei a obligatiilor prevazute de lege;

Ø  intocmeste rapoarte de specialitate in vedere initierii proiectelor de dispozitii si de hotarari ale consiliului local in domeniul alocatiei pentru sustinerea familiei;

Ø  elibereaza adeverinte referitoare la situatiile care rezulta din actele pe care le intocmeste in conformitate cu fisa postului;

Ø  primirea si inregistrarea cererilor privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei persoanelor si familiilor cu venituri mici;

Ø  verificarea existentei si a valabilitatii actelor doveditoare, calcularea sumelor cuvenite fiecarui beneficiar si completarea dispozitiilor primarului de acordare sau respingere;

Ø  intocmirea situatiilor centralizatoare si a situatiilor statistice privitoare la acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei, pe fiecare tip de agent termic si transmiterea acestora Agentiei Judetene pentru Prestatii si Inspectie Sociala Prahova;

Ø  avizeaza situatiile transmise de furnizori si le inainmteaza Agentiei Judetene pentru Prestatii si Inspectie Sociala Prahova;

Ø  intocmeste statul de plata pentru beneficiarii de ajutor de incalzire cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri;

Ø  pe linie de arhiva, raspunde de pastrarea documentelor in conditii corespunzatoare, asigurandu-le impotriva distrugerii, degradarii, sustragerii;

Ø  raspunde de gruparea documentelor in unitati arhivistice potrivit problematicii si termenelor de pastrare stabilite in nomenclatorul documentelor de arhiva;

Ø  intocmeste Nomenclatorul termenelor de pastrare al documentelor pe care il supune aprobarii Directiei Judetene a Arhivelor Nationale Prahova;

Ø  preia pe baza de inventar si proces-verbal de predare-primire documentele create de compartimentele din cadrul primariei, in al doilea an de la constituire;

Ø  intocmeste registrul de evidenta a intrarilor si iesirilor de unitati arhivistice din depozit;

Ø  raspunde de selectionarea documentelor, analizand fiecare unitate arhivistica si intocmeste procesul verbal de selectionare;

Ø  inainteaza procesul-verbal de selectionare, insotit de inventarele documentelor propuse spre eliminare ca fiind lipsite de valoare, precum si de inventarele documentelor care se pastreaza permanent la Directia Judeteana a Arhivelor Nationale Prahova in vederea aprobarii;

Ø  raspunde de depunerea spre pastrare permanenta la Directia Judeteana a Arhivelor Nationale Prahova a documentelor, dupa termenele prevazute de Legea nr.16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ø  elibereaza copii de pe actele aflate in arhiva la solicitatea persoanelor interesate, cu aprobarea conducerii primariei;

Ø  efectueaza copii Xerox la solicitarea cetatenilor, sau a personalului primariei;

Ø  raspunde de intocmirea statisticilor cu privire la activitatea Consiliului Comunitar Consultativ;

Ø  sprijina comisia si se implica in elaborarea procedurilor de lucru specifice activitatilor pe care le desfasoara si in revizuirea acestora ori de cate ori este cazul;

Ø  intocmeste registrul riscurilor si raspunde de revizuirea acestuia ori de cate ori este cazul, prin raportarea riscurilor identificate pentru activitatile specifice pe care le desfasoara;

Ø  raspunde de intocmirea circuitului documentelor si de revizuirea acestuia ori de cate ori este cazul;

Ø  participa la inventarierea proceselor/activitatilor/operatiunilor in corelatie cu obiectivele generale/specifice;

Ø  identifica si realizeaza o evaluare preliminara a riscurilor;

Ø  formuleaza opinii cu privire la masuri de control pentru riscurile identificate, pe care le consemneaza in Formularul de alerta la risc;

Ø  implementeaza instrumentele/masurile de control.

 

Impreuna cu echipa de gestionare a riscurilor, constituita la nivelul institutiei,

 indeplineste urmatoarele atributii:

Ø  stabileste metodologia de management al riscurilor (identificarea şi evaluarea preliminară a riscurilor, evaluarea şi ierarhizarea riscurilor generale, colectarea, înregistrarea, analizarea şi clasarea formularelor de alertă la risc, evaluarea şi ierarhizarea riscurilor specifice, elaborarea profilului de risc etc.)

Ø  elaboreaza si actualizeaza declaratia de politica privind managementul riscurilor

Ø  stabileste obiectivele managementului riscurilor si le transmite spre aprobare Comisiei.

Ø  intocmeste, completează, actualizeaza si modifica Registrul Riscurilor pe     compartimente şi la nivel de instituţie

Ø  organizeaza sedintele de identificare si evaluare a riscurilor si isi mentine toate inregistrarile specifice (procese-verbale de şedinţă, formulare, registre etc.)

Ø  stabileste, masuri de tinere sub control a tuturor categoriilor de riscuri identificate la nivelul structurilor organizatorice din cadrul aparatului de specialitate si le transmite spre implementare tuturor functiilor direct vizate.

Ø  verifica modul de implementare si eficacitatea masurilor stabilite pentru tinerea sub control a riscurilor identificate

Ø  validează sau invalidează soluţia de clasare pentru riscurile considerate nerelevante

Ø  propune escaladarea riscurilor la nivelul ierarhic imediat superior sau la nivelul de competenţă pe care le poate controla

Ø  face propuneri cu privire la tipul de răspuns cel mai adecvat pentru fiecare risc identificat şi evaluat

Ø   analizează noile riscuri raportate, ca şi modificările apărute la riscurile iniţiale

Ø  revizuieşte calificativele riscurilor şi stabileşte o nouă ierarhizare a riscurilor în funcţie de  priorităţi, reajustând limitele de toleranţă pentru riscurile mai puţin prioritare

Ø   stabileşte închiderea riscurilor

Ø  elaboreaza,  pentru   sedintele  Comisiei   de  control   intern  managerial,  rapoarte/materiale informative referitoare la modul de gestionare a tuturor categoriilor de riscuri identificate

Ø  propune Comisiei de control intern managerial masuri de eficientizare a gestionarii riscurilor

Ø  indeplineste orice alte atributii incredintate de catre primar, viceprimar sau secretar.

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENTUL FOND FUNCIAR, CADASTRU, AGRICULTURA

 

Compartimentul Fond Funciar, Cadastru, Agricultura se subordoneaza direct Secretarului comunei Brazi, judetul Prahova.

 

ATRIBUTII :

Ø  raspunde de intocmirea, modul de completare si tinerea la zi a registrului agricol pe suport de hartie si in format electronic, potrivit ultimilor dispozitii legale in vigoare;

Ø  raspunde de numerotarea, parafarea, sigilarea si inregistrarea registrelor agricole in registrul de intrare-iesire al primariei;

Ø  raspunde de asigurarea registrelor agricole impotriva degradarii, distrugerii sau sustragerii acestora;

Ø  raspunde de furnizarea datelor din registrul agricol numai cu respectarea prevederilor legale;

Ø  are obligatia realizarii corespondentei atat cu pozitia din registrul agricol pentru perioada anterioara, cat si cu numarul din rolul nominal unic ce il priveste pe contribuabilul respectiv;

Ø  raspunde de inscrierea in registrul agricol a datelor cu privire la gospodariile populatiei si la societatile/asociatiile agricole, precum si la orice alte persoane fizice sau juridice care au teren in proprietate/folosinta si/sau animale si anume: capul gospodăriei şi membrii acesteia, după caz; reprezentantul legal al societăţii/asociaţiei agricole sau al persoanei juridice care are teren în proprietate/folosinţă; terenurile pe care le deţin în proprietate sau folosinţă, pe categorii de folosinţă, suprafeţe cultivate cu principalele culturi şi numărul de pomi, pe specii; pentru terenurile înscrise în cartea funciară se va menţiona numărul cadastral sau topografic şi numărul de carte funciară, după caz; efectivele de animale, pe specii şi categorii, existente la începutul fiecărui an; evoluţia anuală a efectivelor de bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, măgari, catâri, iepuri de casă, animale de blană, păsări, familii de albine, precum şi alte animale domestice sau sălbatice crescute în captivitate, în condiţiile legii, ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol; clădirile cu destinaţia de locuinţă şi construcţii-anexe;

Ø  mijloacele de transport cu tracţiune animală; mijloacele de transport cu tracţiune mecanică, respectiv: tractoarele, autovehicule pentru transportat mărfuri, maşinile şi utilajele pentru agricultură şi silvicultură; orice instalaţii pentru agricultură şi silvicultură.

Ø  completeaza datele in registrele agricole, prin deplasarea in teren sau la sediul primariei, in baza declaratiei pe propria raspundere date de capul gospodariei sau in lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodariei care dispune de capacitate deplina de exercitiu iar in cazul persoanelor juridice pe baza declaratiei date de reprezentantul legal, insotita de documente;

Ø  raspunde de organizarea evidentei centralizate pe comuna cu privire la: numărul de gospodării ale populaţiei, de clădiri cu destinaţia de locuinţă şi construcţii-anexe, de mijloace de transport cu tracţiune mecanică şi/sau animală, precum şi de utilaje şi instalaţii pentru agricultură şi silvicultură; modul de folosinţă a terenurilor, suprafeţele cultivate cu principalele culturi; numărul de pomi fructiferi, pe specii; efectivele de animale, pe specii şi categorii, la începutul fiecărui an, precum şi evoluţia anuală a acestor efective.

Ø  completeaza si tine la zi centralizatorul registrelor agricole;

Ø  raspunde de comunicarea datelor centralizate pe comuna, atat pe suport de hartie cat si in format electronic,  la D.J.S. Prahova si D.A.D.R. Prahova la termenele prevazute in normele tehnice de completare a registrului agricol;

Ø  raspunde de corectitudinea datelor inregistrate in registrul agricol;

Ø  concomitent cu inscrierea datelor in registrul agricol, raspunde de colectarea informatiilor prin sondaj de la gospodarii, cu privire la productia vegetala, animala, productia apicola si efectivul de familii de albine;

Ø  raspunde de eliberarea adeverintelor, certificatelor, dovezilor cu privire la: proprietatea asupra animalelor si pasarilor in vederea vanzarii in targuri si oboare (bilete de proprietate), calitatea de producator agricol, in vederea vanzarii produselor pe piata, starea materiala pentru situatii de protectie sociala, obtinerea unor drepturi materiale si/sau banesti, atestarea proprietatii in vederea eliberarii actelor de identitate etc.;

Ø  intocmeste darile de seama statistice referitoare la situatii ce rezulta din registrul agricol; intocmeste nomenclatura stradala;

Ø  intocmeste si elibereaza, la cererea cetatenilor, anexa 23 si anexa 24 privind cererea de deschidere a procedurii succesorale pentru persoanele decedate, in vederea dezbaterii succesiunii la birourile notariale;

Ø  intocmeste raspunsurile la cererile adresate de cetateni sau alte autoritati (judecatorie, birou notarial, birou executor judecatoresc etc.) privitoare la problemele care  sunt  de  competenta sa;    

Ø  este membru al comisiei locale de fond funciar; participa la sedintele comisiei locale de fond funciar, asigura efectuarea lucrarilor de secretariat si intocmeste procesul verbal de sedinta;

Ø  înregistrează într-un registru special contractele de arendare.

Ø  arhivează copiile contractelor de arendare.

Ø  urmăreşte înregistrarea în registrul agricol a suprafeţelor de teren prevăzute în contractele de arendare ; verifica prin sondaj corectitudinea datelor declarate pentru inscrierea in registrul agricol;

Ø  participa la actiunea de delimitare a teritoriului administrativ al comunei si asigura conservarea punctelor de hotar materializate prin borne;

Ø  intocmeste documentatiile necesare pentru acordarea de sprijin producatorilor agricoli, in conditiile prevazute de lege, si urmareste realizarea acestor actiuni;

Ø  primeste cererile si documentele justificative de acordare a sprijinului financiar pentru subventionarea motorinei pentru lucrarile din agricultura;

Ø  verifica cererile solicitantilor si documentele justificative, urmarind corectitudinea datelor inscrise;

Ø  delimiteaza exploatatiile agricole din teritoriul administrativ al localitatilor;

Pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, indeplinesc urmatoarele atributii pricipale, fara a se limita la acestea:

Ø  asigura eliberarea atestatului de producator si a carnetului de comercializare in termenele si in conditiile prevazute de lege;

Ø  asigură condiţiile necesare pentru informarea publică cu privire la structurile asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură, după caz, constituite potrivit legii şi organizate la nivel local şi judeţean, care se înregistrează la Primaria Brazi sau a entitatilor  teritoriale din subordine sau în coordonare, stabilită în condiţiile legii, în acest scop, de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sau de către consiliul judeţean, după, prin afişarea şi actualizarea listelor cu acestea la sediul primăriei, precum şi prin publicarea pe pagina de internet a institutiei;

Ø  transmite la Consiliul Judetean Prahova lista centralizatoare a structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură, înregistrate în scopurile prevăzute la art. 3 alin. (4) şi (5)  din Legea nr. 145/2014;

Ø  asigura înfiinţarea, organizarea şi gestionarea Registrulului pentru evidenţa atestatelor de producător, pe suport hârtie şi în format electronic, care cuprinde cel puţin informaţii privind datele de identificare ale titularului atestatului de producător, suprafaţa de teren agricol utilizată şi/sau efectivele de animale deţinute;

Ø  asigura înfiinţarea, organizarea şi gestionarea Registrulului de evidenţă a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol, pe suport hârtie şi în format electronic, care cuprinde cel puţin informaţii privind datele de identificare ale producătorului agricol titular al atestatului de producător, precum şi ale persoanei/persoanelor fizice care poate/pot utiliza carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol în afara titularului atestatului de producător, după caz, produsele gospodăriei/fermei, suprafeţele cultivate, efectivele de animale/familii de albine/cutii viermi de mătase deţinute, producţiile estimate a fi destinate comercializării;

Ø  asigura comunicarea organelor fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, trimestrial, informaţii cu privire la beneficiarii carnetelor de comercializare emise, precum şi datele cuprinse în acestea: privind identitatea producătorului agricol ca titular şi, după caz, a soţului/soţiei, rudelor/afinilor de gradul I, informaţiile privind suprafeţele cultivate şi structurile corespunzătoare pe specii de legume, pomi fructiferi, cartof, cereale, oleaginoase, viţă-de-vie pentru struguri de vin/struguri de masă, alte culturi, respectiv pe specii de animale, care să reflecte grupele de produse vegetale/grupele de animale stabilite de art. 72 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi producţiile estimate a fi destinate comercializării.

Ø  verificarea actelor de proprietate in vederea stabilirii dreptului de proprietate conform legilor fondului funciar;

Ø  participa la efectuarea de masuratori pentru punere in posesie definitiva conform planurilor de parcelare si in conformitate cu prevederile legilor fondului funciar, pe amplasamentele stabilite de comisia locala de fond funciar;

Ø  intocmeste procese verbale de punere in posesie definitiva;

Ø  pastrarea si intretinerea tuturor evidentelor si registrelor cadastrale, a planurilor de parcelare si cadastrale;

Ø  intocmeste certificate de instrainare terenuri si constructii la solicitarea cetatenilor;

Ø  participa la sedintele comisiei locale de fond funciar  pentru care pregateste si materialele supuse dezbaterii;

Ø  intocmeste raspunsurile la cererile, petitiile si solicitarile persoanelor fizice si celorlalte autoritati,  in termenul legal;

Ø  furnizeaza date pentru completarea si tinerea la zi a registrelor agricole;

Ø  completeaza, in urma verificarilor efectuate, anexele la regulamentul de aplicare a legilor proprietatii, cu persoanele fizice si juridice indreptatite;

Ø  intocmeste documentatia solicitata de instantele de judecata in vederea solutionarii litigiilor pe linie de fond funciar;

Ø  indeplineste atributii specifice compartimentului si colaboreaza cu celelalte compartimente (impozite si taxe, contabilitate, urbanism etc.) pentru realizarea unor obiective comune (stabilire masa impozabila, contractarea de achizitii publice, actualizarea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului etc.);

Ø  elibereaza si tine evidenta proceselor verbale de punere in posesie si a titlurilor de proprietate;

Ø  întocmeste dari de seama statistice;

Ø  ofera sprijin de specialitate producatorilor agricoli pentru cultivarea terenurilor si cresterea animalelor;

Ø  tine evidenta cadastrului funciar al comunei Brazi;

Ø  efectueaza delimitarile necesare pentru masuratori, stabilirea vecinatatilor pe temeiul schitei, ampasamentului stabilit si intocmeste documente constatatoare prealabile punerii in posesie si eliberarii titlurilor de proprietate conform legilor proprietatii;

Ø  reambularea planurilor cadastrale;

Ø  intocmeste tabele in vederea parcelarii si reparcelarii;

Ø  constituie si actualizeaza evidenta proprietatilor imobiliare si a modificarilor acestora;

Ø  intocmeste certificate de instrainare terenuri si constructii la solicitarea cetatenilor;

Ø  constituie si actualizeaza evidenta terenurilor care fac parte din domeniul public sau privat;

Ø  participarea la sedintele comisiei locale de fond funciar pentru care pregateste si materialele supuse dezbaterii;

Ø  face propuneri si avizeaza proiectele de organizare si functionare a exploatatiilor agricole si aplica in teren elementele necesare pentru functionarea acestora – proiectarea si amenajarea retelei de drumuri si de alimentare cu apa, de irigatii;

Ø  urmareste modul in care detinatorii de terenuri asigura cultivarea acestora;

Ø  indeplineste si alte atributii incredintate de primar, viceprimar sau secretar.

 

Pentru  aplicarea prevederilor Legii nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan, indeplineste urmatoarele atributii principale:

Ø  inregistreaza cererea vanzatorului, insotita de oferta de vanzare a terenului agricol si de documentele justificative prevazute la art. 5 alin. (1) din  anexa la Ordinul nr.719/2014;

Ø  infiinteaza, organizeaza si gestioneaza Registrul de evidenta a ofertelor de vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan, pe suport hartie si in format electronic, care sa cuprinda cel putin informatii privind datele de identificare ale vanzatorului, suprafata de teren agricol situata in extravilan oferita spre vanzare, categoria de folosinta a acestora, pretul de vanzare, amplasamentul identificat prin tarla si parcela sau, dupa caz, amplasamentul terenurilor stabilit prin planul de amplasament si delimitare a imobilului intocmit in sistemul national de proiectie Stereografic 1970, eliberat de oficiul teritorial ca urmare a receptiei documentatiei cadastrale pentru imobilul in privinta caruia s-a solicitat avizul, procesele-verbale incheiate pentru fiecare etapa a procedurii, adeverintele eliberate in vederea vanzarii libere a terenurilor, precum si orice corespondenta referitoare la realizarea procedurii;

Ø  afiseaza  oferta  de   vanzare  la  sediul  primariei  si  pe  site-ul  propriu,  dupa caz,  cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea nr.17/2014;

Ø  pe  baza  informatiilor  cuprinse  in  oferta  de  vanzare, transmit  lista preemptorilor la structura  centrala, respectiv la structurile  teritoriale, dupa caz. Lista preemptorilor se  afiseaza la sediul primariei, dupa caz, si pe site-ul propriu;

Ø  transmit  la  structura  centrala,  respectiv la  structurile  teritoriale,  dupa  caz,  dosarul tuturor actelor prevazute la lit. a);

Ø  in  perioada  prevazuta la  art. 6 alin. (2) din  lege,  inregistreaza si  afiseaza  la  sediul primariei si  pe site-ul propriu,  dupa caz,  toate comunicarile de  acceptare a ofertei de vanzare a terenului, depuse de oricare dintre  preemptorii   cuprinsi in lista preemptorilor sau de oricare alti preemptori  necuprinsi in lista si  care dovedesc ulterior intocmirii listei aceasta calitate prin acte justificative, in vederea exercitarii dreptului de preemptiune pentru oferta de vanzare in cauza;

Ø  transmit la structura centrala, respectiv la structurile teritoriale, dupa caz, in copie, toate comunicarile de acceptare a ofertei de vanzare a terenului, depuse de oricare dintre preemptori in perioada prevazuta la art. 6 alin. (2) din lege, insotite de documentele prevazute la art. 6 alin. (2) din prezenta anexa;

Ø  adopta masurile organizatorice necesare pentru desfasurarea la sediul primariei a procedurilor referitoare la exercitarea dreptului de preemptiune si de alegere a potentialului cumparator, cu respectarea stricta a dispozitiilor art. 7 din lege;

Ø  incheie procesul-verbal de constatare a derularii fiecarei etape procedurale prevazute la art. 7 din lege, prin care se consemneaza in detaliu activitatile si actiunile desfasurate;

Ø  dupa comunicarea si inregistrarea deciziei privind alegerea de catre vanzator a preemptorului potential cumparator, transmit la structura centrala, respectiv la structurile teritoriale, dupa caz, numele si datele de identificare ale acestuia, precum si copiile tuturor proceselor-verbale prevazute la lit. i);

Ø  in cazul in care niciun preemptor nu comunica acceptarea ofertei vanzatorului, iar vanzarea terenului este libera in conditiile legii, elibereaza vanzatorului o adeverinta care atesta ca s-au parcurs toate etapele procedurale privind exercitarea dreptului de preemptiune si ca terenul este liber la vanzare, la pretul prevazut in oferta de vanzare si pentru suprafata mentionata in actele de proprietate sau suprafata rezultata din masuratorile cadastrale, inscrisa in cartea funciara conform Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. O copie a acesteia, insotita de copiile tuturor proceselor-verbale prevazute la lit. i), este transmisa structurii centrale, respectiv structurilor teritoriale, dupa caz;

Ø  transmite vanzatorului adeverinta insotita de o copie certificata de conformitate cu originalul a ofertei de vanzare. O copie a adeverintei se transmite structurii centrale sau structurii teritoriale, dupa caz.

 

 

 

COMPARTIMENTUL URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

 

Compartimentul Urbanism si Amenajarea Teritoriului se subordoneaza direct Primarului comunei Brazi, judetul Prahova.

 

ATRIBUTII :

Ø  asigura elaborarea, aprobarea si aplicarea sau modificarea regulamentului local de urbanism si a programelor de dezvoltare a comunei aprobate de consiliul local;

Ø  verifica cererile prin care se solicita certificate de urbanism, asigura eliberarea si intocmirea acestora;

Ø  verifica solicitarile de eliberare a autorizatiilor de construire, desfiintare;      asigura, intocmirea si eliberarea acestui act administrativ in conformitate cu prevederile legale;

Ø  asigura eliberarea avizului Primariei Brazi pentru Consiliul Judetean in vederea eliberarii certificatului de urbanism;

Ø  intocmeste si tine evidenta certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire, a avizelor si a acordurilor eliberate;

Ø  asigura redactarea proiectelor de acte normative din domeniul urbanismului care tin de competenta consiliului local;

Ø  asigura verificarea operativa privind respectarea structurii si continutului documentatiilor depuse si restituirea, dupa caz, a documentatiilor  necorespunzatoare pentru emiterea certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire/desfiintare;

Ø  analizeaza proiectul depus pentru autorizarea executarii lucrarilor, pentru constatarea indeplinirii tuturor cerintelor si conditiilor urbanistice impuse prin certificatul de urbanism, precum si a conditiilor cuprinse in avize;

Ø  prelungeste termenul de valabilitate a certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire/desfiintare, cu respectarea prevederilor legale;

Ø  controleaza respectarea prevederilor autorizatiilor de construire legal eliberate, constata abaterile de la prevederile legale in vigoare privind disciplina in constructii, consemnand in Registrul de control deficientele constatate, masurile ce se impun si modul de finalizare al cazurilor;

Ø  constata si incheie procese-verbale de constatare a contraventiilor la Legea nr.50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ø  asigura respectarea normelor de protectie a mediului, urmareste realizarea masurilor cu privire la protectia mediului;

Ø  participa la sedintele comisiei de specialitate pentru urbanism si amenajarea teritoriului comunei;

Ø  obtine avizele pentru demararea investitiilor proprii ale administratiei publice locale;

Ø  asigura respectarea prevederilor legale privind monumentele istorice, culturale, de arhitectura si a zonelor protejate;

Ø  raspunde de rezolvarea, in termen, a cererilor, reclamatiilor, sesizarilor si  propunerilor cetatenilor;

Ø  colaboreaza cu celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, in vederea realizarii obiectivelor comune ale institutiei;

Ø  intocmeste situatii privind taxele de timbru pentru arhitectura;

Ø  asigura caracterul public, prin afisare la sediul emitentului, a listelor certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire/desfiintare;

Ø  urmareste realizarea masurilor cu privire la protectia mediului inconjurator si imbunatatirea  aspectului comunei  si participa la actiunile de prevenire a poluarii;

Ø  urmareste, periodic, evidentierea si conservarea bornelor si reperelor topografice din teritoriu si constata savarsirea contraventiilor de catre persoanele ce incalca legislatia in acest domeniu;

Ø  duce la indeplinire hotararile Consiliului local si dispozitiile Primarului referitoare la urbanism si tine cont de recomandarile organelor superioare de indrumare si control;

Ø  elaboreaza rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotarari din domeniul urbanismului;

Ø  colaboreaza cu celelalte compartimentele din aparatul de specialitate al primarului  sau cu organele de control si indrumare pentru  rezolvarea cazurilor in care are competenta;

Ø  intocmeste situatiile statistice pentru diferite autoritati si institutii publice solicitante;

Ø  asigura respectarea legislatiei cu privire la folosirea domeniului public constatand si aplicand sanctiunile legale pentru sanctionarea contraventiilor la regimul drumurilor;

Ø  sprijina si se implica, alaturi de comisia constituita in acest sens, in elaborarea procedurilor de lucru specifice activitatilor pe care le desfasoara, inclusiv in revizuirea acestora ori de cate ori este cazul;

Ø  intocmeste registrul riscurilor si raspunde de revizuirea acestuia ori de cate ori este cazul, prin raportarea riscurilor identificate pentru activitatile specifice pe care le desfasoara;

Ø  raspunde de intocmirea circuitului documentelor si de revizuirea acestuia ori de cate ori este cazul;

Ø  raspunde de inventarierea documentelor  pe care le creaza si le preda, pe baza de proces-verbal catre arhiva institutiei conform Legii nr. 16/1996.

Ø  participa la inventarierea proceselor/activitatilor/operatiunilor in corelatie cu obiectivele generale/specifice;

Ø  identifica si realizeaza o evaluare preliminara a riscurilor;

Ø  formuleaza opinii cu privire la masuri de control pentru riscurile identificate, pe care le consemneaza in Formularul de alerta la risc;

Ø  implementeaza instrumentele/masurile de control.

Ø  indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau incredintate de primar, viceprimar sau secretar.

Pe linia activitătilor de informare si consultare a publicului in elaborarea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, indeplineste  următoarele atributii:

Ø  coordonează redactarea documentului de planificare a procesului de participare a publicului, pe baza Regulamentului local adoptat şi în funcţie de complexitatea planului de urbanism sau amenajare a teritoriului;

Ø  răspunde de redactarea cerinţelor specifice care vor fi incluse în documentele de selectare şi desemnare a elaboratorului pentru documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului iniţiate de autorităţile administraţiei publice locale;

Ø  răspunde de redactarea propunerilor de cerinţe specifice necesar a fi incluse în avizul prealabil de oportunitate pentru documentaţiile de urbanism iniţiate de investitori privaţi, persoane fizice sau juridice;

Ø  gestionează activităţile de informare şi consultare a publicului pe tot parcursul documentaţiei, până la aprobare;

Ø  este persoană de contact din partea administraţiei publice locale pentru activităţile de informare şi consultare a publicului în privinţa proiectului respectiv.

Ø  in funcţie de complexitatea planului de urbanism sau amenajare a teritoriului, persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului poate fi sprijinită în îndeplinirea atribuţiilor sale de către un grup de lucru permanent, constituit din 5 membri, grup care va fi desemnat prin Dispozitia Primarului.

 

 

COMPARTIMENTUL  ACHIZITII  PUBLICE

 

            Compartimentul Achizitii Publice se subordoneaza Secretarului comunei Brazi, judetul Prahova.

 

            ATRIBUTII :

Ø  intocmirea programului anual al achizitiilor publice : identificarea necesitatii; estimarea valorii; punerea in corespondenta cu CPV; ierarhizarea; alegerea procedurii; identificarea fondurilor; elaborarea calendarului; definitivarea si aprobarea programului; daca se impune, elaborarea si transmiterea anuntului de intentie.

Ø  elaborarea documentatiei de atribuire: stabilirea specificatiilor tehnice sau documentatiei descriptive; stabilirea clauzelor contractuale; stabilirea cerintelor minime de calificare, daca este cazul, a criteriilor de selectare; stabilirea criteriului de atribuire; daca este cazul, solicitarea garantiei de participare, completarea Fisei de date a achizitiei; stabilirea formularelor si modelelor; anuntul catre Ministerul Finantelor Publice privind verificarea procedurala; definitivarea documentatiei de atribuire.

Ø  chemarea la competitie: publicarea anuntului de participare; punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire; raspunsul la solicitarile de clarificari; stabilirea regulilor de participare si de evitare a conflictului de interese.

Ø  raspunde de derularea procedurii de atribuire: daca este cazul, primirea candidaturilor si selectarea candidatilor; daca este cazul, derularea rundelor de discutii; stabilirea termenului pentru elaborarea ofertelor; primirea ofertelor; deschiderea ofertelor; examinarea si evaluarea ofertelor; stabilirea, impreuna cu comisia, a ofertei castigatoare; intocmirea documentatiei pentru anularea procedurii, daca este cazul.

Ø  atribuirea contractului de achizitie publica sau incheierea contractului cadru: notificarea rezultatului; stabilirea perioadei de asteptare; solutionarea contestatiilor, daca este cazul; semnarea contractului sau incheierea acordului cadru; transmiterea spre publicare a anuntului de atribuire.

Ø  raspunde de incheierea si definitivarea dosarului de achizitie publica.

Ø  urmareste derularea contractului sau a acordului-cadru, constituirea garantiei de buna executie; intrarea in efectivitate, urmarirea indeplinirii obligatiilor asumate. asigura convocarea comisiilor de selectie a ofertelor sau de receptie a lucrarilor;

Ø  intocmeste procesul verbal de receptie a lucrarii;

Ø  intocmeste documentatii pentru executarea de lucrari, reparatii curente si capitale, asigura dirijarea lucrarilor si receptionarea lor;

Ø  este responsabil cu urmarirea comportarii in timp a constructiilor; va efectua urmarirea curenta pentru toate constructiile aflate in proprietatea Primariei Brazi

Ø  intocmeste situatii cu privire la achizitiile publice si lucrarile de  investitii;

Ø  raspunde de intocmirea documentatiei necesare privind inchirierile de teren din domeniul public sau privat al comunei Brazi;

Ø  intocmeste documentatia prevazuta de lege pentru concesionari, asigura respectarea termenelor si a procedurilor si intocmeste registrul prevazut de lege pentru concesionari; 

Ø  intocmeste rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotarari din domeniul achizitiilor publice, concesionari sau inchirieri si duce la indeplinire hotararile Consiliului Local Brazi si dispozitiile primarului referitoare la achizitiile publice si tine cont de recomandarile organelor superioare de indrumare si control;

Ø  indruma, urmareste si verifica executia lucrarilor de investitii promovate de Primaria comunei Brazi din punct de vedere tehnic si economic;

Ø  face parte din comisiile de licitatie si comisiile de receptie a lucrarilor;

Ø  participa la receptia lucrarilor cu titlu de investitii ale Primariei Brazi ;

Ø  face propuneri in comisia de buget finante pentru intocmirea listei de investitii anuale;

Ø  intocmeste caiete de sarcini pentru achizitionarea de lucrari, servicii si bunuri si asigura publicarea anunturilor pe SEAP;

Ø  asigura convocarea comisiilor de selectie a ofertelor sau de receptie a lucrarilor;

Ø  intocmeste procesul verbal de selectie a ofertelor sau de receptie a lucrarilor, serviciilor, bunurilor;

Ø  in cazul contestatiilor, intocmeste documentatia prevazuta de lege si o inainteaza organelor abilitate cu solutionarea contestatiilor;

Ø  intocmeste situatii cu privire la achizitiile publice si lucrarile de  investitii;

Ø  sprijina si se implica, alaturi de comisia constituita in acest sens, in elaborarea procedurilor de lucru specifice activitatilor pe care le desfasoara, inclusiv in revizuirea acestora ori de cate ori este cazul;

Ø  intocmeste registrul riscurilor si raspunde de revizuirea acestuia ori de cate ori este cazul, prin raportarea riscurilor identificate pentru activitatile specifice pe care le desfasoara;

Ø  raspunde de intocmirea circuitului documentelor si de revizuirea acestuia ori de cate ori este cazul;

Ø  raspunde de inventarierea documentelor  pe care le creaza si le preda, pe baza de proces-verbal catre arhiva institutiei conform Legii nr. 16/1996.

Ø  participa la inventarierea proceselor/activitatilor/operatiunilor in corelatie cu obiectivele generale/specifice;

Ø  identifica si realizeaza o evaluare preliminara a riscurilor;

Ø  formuleaza opinii cu privire la masuri de control pentru riscurile identificate, pe care le consemneaza in Formularul de alerta la risc;

Ø  implementeaza instrumentele/masurile de control.

Impreuna cu echipa de gestionare a riscurilor, constituita la nivelul institutiei,

 indeplineste urmatoarele atributii:

Ø  stabileste metodologia de management al riscurilor (identificarea şi evaluarea preliminară a riscurilor, evaluarea şi ierarhizarea riscurilor generale, colectarea, înregistrarea, analizarea şi clasarea formularelor de alertă la risc, evaluarea şi ierarhizarea riscurilor specifice, elaborarea profilului de risc etc.)

Ø  elaboreaza si actualizeaza declaratia de politica privind managementul riscurilor

Ø  stabileste obiectivele managementului riscurilor si le transmite spre aprobare Comisiei.

Ø  intocmeste, completează, actualizeaza si modifica Registrul Riscurilor pe     compartimente şi la nivel de instituţie

Ø  organizeaza sedintele de identificare si evaluare a riscurilor si isi mentine toate inregistrarile specifice (procese-verbale de şedinţă, formulare, registre etc.)

Ø  stabileste, masuri de tinere sub control a tuturor categoriilor de riscuri identificate la nivelul structurilor organizatorice din cadrul aparatului de specialitate si le transmite spre implementare tuturor functiilor direct vizate.

Ø  verifica modul de implementare si eficacitatea masurilor stabilite pentru tinerea sub control a riscurilor identificate

Ø  validează sau invalidează soluţia de clasare pentru riscurile considerate nerelevante

Ø  propune escaladarea riscurilor la nivelul ierarhic imediat superior sau la nivelul de competenţă pe care le poate controla

Ø  face propuneri cu privire la tipul de răspuns cel mai adecvat pentru fiecare risc identificat şi evaluat

Ø   analizează noile riscuri raportate, ca şi modificările apărute la riscurile iniţiale

Ø  revizuieşte calificativele riscurilor şi stabileşte o nouă ierarhizare a riscurilor în funcţie de  priorităţi, reajustând limitele de toleranţă pentru riscurile mai puţin prioritare

Ø   stabileşte închiderea riscurilor

Ø  elaboreaza,  pentru   sedintele  Comisiei   de  control   intern  managerial,  rapoarte/materiale informative referitoare la modul de gestionare a tuturor categoriilor de riscuri identificate

Ø  propune Comisiei de control intern managerial masuri de eficientizare a gestionarii riscurilor

Ø  indeplineste orice alte atributii incredintate de catre primar, viceprimar sau secretar.

 

 

 

COMPARTIMENTUL RELATII CU PUBLICUL

 

Compartimentul relatii cu publicul este subordonat Secretarului comunei Brazi, judetul Prahova.

            Indeplineste urmatoarele atributii :

Atributii privind activitatea de relatii cu publicul

Ø  Organizeaza primirea in audienta a cetatenilor, intocmind programarea si lista                         persoanelor programate in audienta;

Ø  Conduce registrul de audiente;

Ø  Urmareste si comunica modul de solutionare a problemelor expuse in timpul audientelor, conform celor stabilite de persoana care tine audienta;

Ø  Intocmeste rapoarte semestriale privind desfasurarea audientelor, continutul si problematica acestora;

Ø  Asigura afisarea modului de completare a formularelor tipizate atat la sediul Primariei cat si pe site-ul institutiei www.pcbrazi.ro;

Ø  Publica si actualizeaza periodic, pe pagina oficiala de internet a Primariei, materiale cu caracter informativ si documente cu aplicabilitate generala ale Consiliului local si ale Primarului.

Ø  Asigura relationarea si comunicarea directa cu petitionarii, prin serviciul de registratura si prin preluarea apelurilor telefonice;

Ø  Primeste si inregistreaza corespondenta adresata Primariei si o transmite, de indata, dupa repartizarea acesteia de catre primar, catre compartimentele de specialitate competente;

Ø  Inainteaza, de indata, avertizarile in interes public, dupa caz, primarului, sefului compartimentului caruia ii este adresata sesizarea sau comisiei de disciplina;

Ø  Preia corespondenta adresata de Primarie tertilor si intocmeste documentatia necesara in vederea expedierii sale si o preda unitatii postale desemnate;

Ø  Tine evidenta timbrelor postale;

Ø  Asigura programul zilnic de lucru cu publicul, pentru depunerea de cereri, petitii, sesizari sau alte solicitari de informatii si/sau solicitari telefonice;

Ø  Asigura indrumarea si directionarea solicitantilor catre compartimentele care sunt indreptatite a rezolva problemele acestora ;

Ø  Ofera relatii celor interesati despre modul de functionare a compartimentelor functionale, programul de lucru cu publicul si orice alte date cerute de solicitanti ;

Ø  Intocmeste periodic, la solicitarea conducerii Primariei, informari privind problematica si principalele aspecte ce se desprind din activitatea compartimentului ;

Ø  Solutioneaza lucrarile repartizate direct, spre analiza, de catre primar, viceprimar, secretar ;

Ø  Asigura comunicarea in exterior a informatiilor sau dispozitiilor date de catre superiorii ierarhici, din ordinul si numai cu acordul acestora, in scopul informarii cetatenilor sau a a institutiilor interesate ;

Ø  Arhiveaza documentele privind activitatea de audiente si relatii cu publicul.

Ø  efectueaza copii Xerox la solicitarea cetatenilor, sau a personalului primariei;

 

Atributii privind activitatea de solutionare a petitiilor

Ø  raspunde de  primirea si inregistrarea petitiilor adresate de cetateni sau de organizatiile legal constituite ;

Ø  inainteaza petitiile inregistrate catre primar, in vederea repartizarii acestora catre sefii de compartimente;

Ø  primeste de la primar petitiile repartizate si le inainteaza sefilor de compartimente in vederea repartizarii acestora functionarilor din cadrul compartimentelor de specialitate, competenti sa le solutioneze ;

Ø  reartizeaza petitiile spre solutionare persoanelor nominalizate de sefii de compartimente, cu precizarea termenului de trimitere a raspunsului ;

Ø  urmareste modul de solutionare si redactare in termen a raspunsurilor, de catre persoanele carora le-au fost repartizate petitiile spre solutionare;

Ø  atentioneaza persoana care are repartizata petitie, cu 5 zile inainte, in legatura cu expirarea termenului de solutionare ;

Ø  sesizeaza conducerea institutiei despre depasirea termenului de solutionare a petitiilor si informeaza, ori de cate ori este nevoie, despre problemele si aspectele sesizate in activitatea de solutionare a petitiilor ;

Ø  asigura clasarea petitiilor anonime sau a celor in care nu sunt inscrise datele de identificare ale petitionarului ;

Ø  expediaza raspunsul catre petitionar ;

Ø  se ingrijeste de clasarea si arhivarea petitiilor ;

Ø  trimite petitiile gresit indreptate in termen de 5 zile de la inregistrare, autoritatilor si institutiilor publice care au ca atributii rezolvarea problemelor sesizate si va informa petitionarul despre acest lucru ;

Ø  intocmeste un raport semestrial privind activitatea proprie de solutionare a  petitiilor ;

Ø  faciliteaza modalitatea adresarii in scris, prin comunicarea si mediatizarea adresei de e-mail, pentru transmiterea solicitarilor si petitiilor.

 

Atributii pe linie de arhiva

Ø  raspunde de pastrarea documentelor in conditii corespunzatoare, asigurandu-le impotriva distrugerii, degradarii, sustragerii;

Ø  raspunde de gruparea documentelor in unitati arhivistice potrivit problematicii si termenelor de pastrare stabilite in nomenclatorul documentelor de arhiva;

Ø  intocmeste Nomenclatorul termenelor de pastrare al documentelor pe care il supune aprobarii Directiei Judetene a Arhivelor Nationale Prahova;

Ø  preia pe baza de inventar si proces-verbal de predare-primire documentele create de compartimentele din cadrul primariei, in al doilea an de la constituire;

Ø  intocmeste registrul de evidenta a intrarilor si iesirilor de unitati arhivistice din depozit;

Ø  raspunde de selectionarea documentelor, analizand fiecare unitate arhivistica si intocmeste procesul verbal de selectionare;

Ø  inainteaza procesul-verbal de selectionare, insotit de inventarele documentelor propuse spre eliminare ca fiind lipsite de valoare, precum si de inventarele documentelor care se pastreaza permanent, la Directia Judeteana a Arhivelor Nationale Prahova in vederea aprobarii;

Ø  raspunde de depunerea spre pastrare permanenta la Directia Judeteana a Arhivelor Nationale Prahova a documentelor, dupa termenele prevazute de Legea nr.16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ø  elibereaza copii de pe actele aflate in arhiva la solicitatea persoanelor interesate, cu aprobarea conducerii primariei;

 

Pe linia relatiei cu presa si a informarii directe a persoanelor, conform prevederile Legii nr.544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare si H.G. nr.123/2002;

Ø  primeste cererile solicitantilor de informatii de interes public;

Ø  dupa inregistrarea cererii realizeaza o evaluare sumara a solicitarii in urma careia    stabileste daca informatia solicitata este o informatie comunicata din oficiu, furnizata la cerere sau exceptata de la liberul acces;

Ø  transmite cererile structurilor competente din cadrul primariei pentru a verifica             daca   informatia este exceptata sau nu de la liberul acces;

Ø  comunica in scris, cu respectarea termenelor prevazute de lege, raspunsul la solicitarile de informatii de interes public;

Ø  intocmeste raportul anual privind accesul la informatiile de interes public, in forma prevazuta de lege;

Ø  pe linia relatiei cu presa indeplineste urmatoarele atributii: să furnizeze ziariştilor, prompt şi complet, orice informaţie de interes public care priveşte activitatea instituţiei sau autorităţii publice pe care o reprezintă; să acorde fără discriminare, în termen de cel mult două zile de la înregistrare, acreditarea ziariştilor şi a reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă; să informeze în timp util şi să asigure accesul ziariştilor la activităţile şi acţiunile de interes public organizate de instituţia sau autoritatea publică; să asigure, periodic sau de fiecare dată când activitatea instituţiei prezintă un interes public imediat, difuzarea de comunicate, informări de presă, organizarea de conferinţe de presă, interviuri sau briefinguri;

Ø  să difuzeze ziariştilor dosare de presă legate de evenimente sau de activităţi ale instituţiei; să nu refuze sau să nu retragă acreditarea unui ziarist decât numai pentru fapte care împiedică desfăşurarea normală a activităţii instituţiei sau autorităţii publice respective şi care nu privesc opiniile exprimate în presă de respectivul ziarist; în cazul retragerii acreditării unui ziarist, să asigure organismului de presă obţinerea acreditării pentru un alt ziarist.

Indeplineste orice alte atributii si sarcini stabilite prin lege sau incredintate de consiliul local, primar, viceprimar si secretar.

 

 

COMPARTIMENTUL DE AUTORIZARE PENTRU TRANSPORTUL LOCAL

 

Compartimentul de autorizare pentru transportul local se subordoneaza Viceprimarului comunei Brazi si raspunde de  acordarea, modificarea, prelungirea, suspendarea si retragerea autorizaţiilor de transport pentru serviciile de transport public local prestate la nivelul Comunei Brazi de catre persoane juridice, structuri din aparatul de specialitate al primarului fara personalitate juridica, persoane fizice sau asociatii familiale autorizate sa presteze in mod independent un serviciu de transport public si indeplineste urmatoarele atributii principale:

Ø  primeste cererile, insotite de documentatia prevazuta de lege, depuse la registratura primariei, pentru acordarea autorizatiei de transport

Ø  analizează documentele depuse de solicitant în vederea acordării autorizaţiei de transport;

Ø  transmite solicitantului o adresă prin care i se aduce la cunoştinţă obligaţia de a face completări, corecturi sau clarificări, cu referire la cererea şi documentele depuse, în termen de maximum 10 zile de la înregistrarea documentaţiei.

Ø  radiaza solicitarea din procedura de acordare a autorizaţiei de transport daca în termen de 10 zile de la data adresei de solicitare a completărilor solicitantul nu transmite toată documentaţia corespunzătoare prevăzută de prezentul regulament, inclusiv completările solicitate şi  comunica această decizie solicitantului;

Ø  convoca la sediul primariei solicitantul, pentru a clarifica anumite aspecte care rezultă/nu rezultă din documentele puse la dispoziţie, daca este cazul;

Ø  verifica la faţa locului  realitatea datelor din documentaţia transmisă de solicitant, daca este cazul;

Ø  întocmeşte, in termen de maximum 10 zile de la care constata ca documentatia este completa, un raport de specialitate care include propunerea justificată de acordare/respingere a autorizaţiei, pe care îl înaintează primarului/comunei Brazi;

Ø  transmite solicitantului, in termen de 5 zile de la emitere, dispozitia de acordare a autorizatiei de transport, insotita de autorizatia de transport si de condiţiile asociate autorizaţiei, care constituie parte integrantă a acesteia;

Ø  in cazul respingerii cererii, transmite solicitantului dispozitia primarului de respingere a cerereii de acordare a autorizatiei de transport, impreuna cu motivele refuzului de acordare;

Ø  inregistreaza autorizaţiile de transport într-un registru unic în care înscrierea se face în ordinea emiterii lor. Numărul autorizaţiei de transport este numărul de ordine din acest registru;

Ø  arhiveaza la sediul autoritatii de autorizare al doilea exemplar al autorizaţiei de transport;

Ø  elibereaza, la cerere, câte o copie conformă a autorizaţiei de transport pentru fiecare vehicul utilizat pentru prestarea serviciului respectiv, în conformitate cu normele legale;

Ø  propune modificarea autorizaţiei de transport în cazul modificării datelor de identificare, respectiv a denumirii şi/sau a sediului titularului de autorizaţie, la cererea titularului, sau din initiativa autoritatii de autorizare, in cazul in care intră în vigoare acte normative care modifică cadrul legislativ pentru domeniul reglementat.

Ø  comunica titularului de autorizatie  dispoziţia de modificare a autorizaţiei de transport emisă de primar, însoţită de autorizaţia de transport cu conţinut modificat şi copiile conforme ale acesteia, în maximum 5 zile de la data emiterii.

Ø  propune prelungirea autorizatiei de transport, la solicitarea transportatorilor autorizati, pe care o inainteaza primarului in vederea emiterii dispozitiei de prelungire a autorizatiei de transport;

Ø  comunica titularului de autorizatie dispoziţia de prelungire a autorizaţiei de transport emisă de primar, însoţită de autorizaţia de transport şi copiile conforme ale acesteia, în maximum 5 zile de la data emiterii;

Ø  propune suspendarea autorizaţiei de transport în baza constatărilor efectuate din proprie iniţiativă sau ca urmare a unor sesizări făcute de părţi interesate, în cazurile specificate în condiţiile asociate autorizaţiei.

Ø  comunica titularului de autorizatie  dispoziţia de suspendare a autorizaţiei de transport emisă de primar în maximum 5 zile de la data emiterii.

Ø  propune, la cererea titularului de autorizaţie sau  în baza constatărilor efectuate din proprie iniţiativă sau ca urmare a unor sesizări făcute de părţi interesate, retragerea autorizaţiei de transport ;

Ø  transmite titularului de autorizaţie dispoziţia de retragere a autorizaţiei de transport emisă de primar în maximum 5 zile de la data emiterii;

Ø  intocmeste caietul de sarcini al licentei de traseu;

Ø  propune consiliului local atribuirea licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, dupa caz;

Ø  intocmeste documentatiile necesare, precum si proiectele de acte administrative ce intra in sfera de competenta a autoritatii de autorizare, in vederea aprobarii de consiliul local sau de primar;

Ø  transmite la A.N.R.S.C. orice date sau informatii solicitate despre activitatea desfasurata;

Ø  asigura respectarea masurilor de conformare stabilite in notele de constatare de catre agentii constatatori al A.N.R.S.C., cu ocazia controalelor planificate sau neplanificate;

Ø  pune la dispozitia agentilor constatatori ai A.N.R.S.C. datele si informatiile solicitate in timpul desfasurarii actiunii de control;

Ø  asigura aducerea la indeplinire a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului din sfera sa de competenta;

Ø  participa la inventarierea proceselor/activitatilor/operatiunilor in corelatie cu obiectivele generale/specifice;

Ø  identifica si realizeaza o evaluare preliminara a riscurilor;

Ø  formuleaza opinii cu privire la masuri de control pentru riscurile identificate, pe care le consemneaza in Formularul de alerta la risc;

Ø  implementeaza instrumentele/masurile de control.

Ø  indeplineste si alte atributii incredintate de consiliul local, primar, viceprimar sau stabilite prin legislatia specifica activitatii desfasurate.

 

 

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV

 

Acest compartiment este subordonat Viceprimarului comunei Brazi, judetul Prahova.

Este format din personal contractual (guard, sofer, pompier si muncitor calificat) care indeplineste urmatoarele atributii principale:

 

ATRIBUTII :

Pompierul

Ø  pompierul angajat desfasoara activitati de informare si instruire privind cunoasterea regulilor si masurilor de aparare impotriva incendiilor ;

Ø  verifica modul de aplicare a normelor, dispozitiilor , instructiunilor si masurilor care privesc apararea impotriva incendiilor in sectorul de competenta ;

Ø  executa actiuni de interventie pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor si protectia persoanelor si a bunurilor periclitate de incendiu ;

Ø  acorda ajutor, in conditiile legii, persoanelor a caror viata este pusa in pericol in caz de explozie, inundatii, alunecari de teren, accidente, precum si in caz de dezastre ;

Ø  mentine in stare de functionare sursele de alimentare cu apa din comuna (hidranti) ;

Ø  verifica permanent starea cailor de acces, astfel ca acestea sa fie permanent practicabile pentru deplasarea masinilor speciale ale pompierilor ;

Ø  raspunde de buna functionare a mijloacelor de alarmare in caz de incendiu (sirena de aparare civila, clopotele de la biserici etc.) ;

Ø  desfasoara activitati de prevenire a incendiilor la institutiile subordonate consiliului local, la gospodariile populatiei, cu cadrele didactice si elevii etc. ;

Ø  verifica permanent legaturile telefonice intre institutiile de pe raza comunei si dispeceratul pompierilor militari ;

Ø  verifica zilnic instalatiile de incalzire si apa calda in perioada anotimpului rece, asigurandu-se functionarea continua a acestora, cu respectarea normelor de tehnica securitatii muncii si P.S.I. ;

 

Instalatorul

Ø  efectueaza revizia anuala a tuturor instalatiilor de incalzire si apa calda din cladirile apartinand primariei ;

Ø  controleaza si verifica sistemul de canalizare existent ce deserveste cladirile din patrimoniul primariei

Ø  intocmirea de referate de necesitate cuprinzand materiale si piese de schimb necesare bunei functionari a instalatiilor si a desfasurarii activitatii ;

 

Guardul

Ø  este persoana desemnata pentru aducerea la indeplinire a obligatiilor privind comunicarea citatiilor si a altor acte de procedura, in conditiile Codului de procedura civila; in acest sens indeplineste urmatoarele atributii:

Ø  inmaneaza citatia sau alt act de procedura destinatarului instiintat de agentul procedural, prin afisare pe usa locuintei sale, ca trebuie sa se prezinte la sediul Primariei Brazi;

Ø  intocmeste dovada de inmanare a actului procedural, sau, dupa caz, procesul verbal (cu respectarea dispozitiilor art. 159 din noul Cod de procedura civila);

Ø  comunica instantei de judecata dovada de inmanare a actului procedural, sau, dupa caz, procesul verbal.

Ø  pregateste  in mod corespunzator sala de sedinte inaintea sedintelor consiliului local ;

Ø  inmaneaza corespondenta emisa de consiliul local, primar, viceprimar, secretar si aparatul de specialitate al primarului persoanelor fizice si juridice de pe raza comunei ;

 

Soferul

Ø  este obligat sa se prezinte la serviciu la ora fixata, odihnit, in tinuta corespunzatoare si sa respecte programul stabilit ;

Ø  participa la pregatirea programului si instructajul SSM si PSI ;

Ø  este obligat sa cunoasca si sa respecte prevederile legale cu privire la circulatia pe drumurile publice ;

Ø  are obligatia sa nu paraseasca locul de munca decat in cazuri deosebite si numai cu aprobarea sefului ierarhic ;

Ø  nu va conduce autovehiculul in stare de ebrietate sau obosit ;

Ø  soferului ii este interzis sa se angajeze in discutii in numele primariei cu persoanele, din afara institutiei, pe care le transporta

Ø  are obligatia sa verifice, atat la plecare cat si la sosire, starea tehnica si de intretinere a autovehiculului ;

Ø  executa inspectia tehnica a autovehiculului  la o perioada de 6 luni ;

Ø  completeaza foi de parcurs, conform rulajelor parcurse ;

Ø  certifica, prin semnatura, exactitatea datelor inscrise in poaia de parcurs, pe care o preda spre centralizare compartimentului cu atributii in domeniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

 

Personalul din cadrul compartimentului administrativ indeplineste orice alte atributii delegate de catre primarul si viceprimarul comunei Brazi si care tin de competentele compartimentului.

 

C A P I T O L U L      IV

 

DISPOZITII FINALE

 

Documentele emise de Primaria comunei Brazi, vor cuprinde : antet, numar de inregistrare, numele si prenumele Primarului, Secretarului si celui care il intocmeste si semnatura acestora.

Drept de semnatura si stampila au : Primarul, Secretarul, Viceprimarul – pentru Primar si Functionarul public care il inlocuieste pe secretar – pentru Secretar

Semnatura “ pentru “ se poate da numai in cazuri exceptionale si numai in situatiile in care legea nu interzice acest lucru. Prin “ caz exceptional “ se intelege concediul de odihna al primarului, lipsa din institutie din motive de boala, pentru perfectionare profesionala, de reprezentare a comunei in afara unitatii administrativ-teritoriale si in toate cazurile de mai sus, numai cu delegarea expresa din partea primarului.

Sigiliile Consiliului Local Brazi si Primarului comunei Brazi se pastreaza de Secretarul comunei Brazi si se aplica numai pe actele administrative emise de cele doua autoritati administrative aratate mai sus sau unde legea impune acest lucru.

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor are stampile proprii si au  drept de semnatura functionarii publici din cadrul acestui serviciu.

 

Programul de lucru al functionarilor publici si personalului contractual este :

Luni  - Vineri 8,00 – 16,00

 

Programul de lucru cu publicul este :

Luni  - Vineri   8,30 – 16,00

 

Functionarii publici au urmatoarele indatoriri exprese, distincte de cele prevăzute pentru funcţia specifică a fiecărui funcţionar:

 

Ø  au obligatia de a asigura un serviciu public de calitate in beneficiul cetatenilor, prin participarea activa la luarea deciziilor si la transpunerea lor in practica, in scopul realizarii competentelor institutiei publice;

Ø  au obligatia de a avea un comportament profesionist, precum si de a asigura, in conditiile legii, transparenta administrativa, pentru a castiga si a mentine increderea publicului in integritatea, impartialitatea si eficacitatea institutiei publice;

Ø  au obligatia ca prin actele si faptele lor, sa respecte Constitutia, legile tarii si sa actioneze pentru punerea in aplicare a dispozitiilor legale, in conformitate cu atributiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale;

Ø  trebuie sa se conformeze dispozitiilor legale privind restrangerea exercitiului unor drepturi, datorata naturii functiilor publice detinute;

Ø  au obligatia de a apara in mod loial prestigiul autoritatii publice in care isi desfasoara activitatea, precum si de a se abtine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia;

Ø  a) le este interzis sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legatura cu activitatea institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, cu politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;

Ø  b) este interzis sa faca aprecieri neautorizate in legatura cu litigiile aflate in curs de solutionare si in care autoritatea publica in care isi desfasoara activitatea are calitate de parte;

Ø  c) este interzis sa dezvaluie informatii care nu au caracter public, in alte conditii decat cele prevazute de lege;

Ø  d) este interzis sa dezvaluie informatiile la care au acces in exercitarea functiei publice, daca aceasta dezvaluire este de natura sa atraga avantaje necuvenite  ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile institutiei publice ori ale unor functionari publici, precum si ale persoanelor fizice sau juridice;

Ø  e) este interzis sa acorde asistenta si consultanta persoanelor fizice sau juridice in vederea promovarii de actiuni juridice ori de alta natura impotriva statului sau autoritatii publice in care isi desfasoara activitatea;

      prevederile lit. a) –dI) se aplica si dupa incetarea raportului de serviciu, pentru o         perioada de 2 ani, daca dispozitiile din legi speciale nu prevad alte termene;

Ø  dezvaluirea informatiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care contin asemenea informatii, la solicitarea reprezentantilor unei alte autoritati ori institutii publice, este permisa numai cu acordul conducatorului autoritatii publice in care functionarul public respectiv isi desfasoara activitatea;

Ø  in indeplinirea atributiilor de serviciu, functionarii publici au obligatia de a respecta demnitatea functiei publice detinute, coreland libertatea dialogului cu promovarea intereselor autoritatii publice in care isi desfasoara activitatea;

Ø  in activitatea lor, functionarii publici au obligatia de a respecta libertatea opiniilor si de a nu se lasa influentati de considerente personale sau de popularitate. In exprimarea opiniilor, functionarii publici trebuie sa aiba o atitudine concilianta si sa evite generarea conflictelor datorate schimbului de pareri;

Ø  relatiile cu mijloacele de informare in masa se asigura de catre functionarii publici desemnati in acest sens de conducatorul autoritatii publice, in conditiile legii;

Ø  functionarii publici desemnati sa participe la activitati sau dezbateri publice, in calitate oficiala, trebuie sa respecte limitele mandatului de reprezentare incredintat de conducatorul autritatii publice in care isi desfasoara activitatea;

Ø  in cazul in care nu sunt desemnati in acest sens, functionarii publici pot participa la activitati sau dezbateri publice, avand obligatia de a face cunoscut faptul ca opinia exprimata nu reprezinta punctul de vedere oficial al autoritatii publice in cadrul careia isi desfasoara activitatea;

 

In exercitarea functiei publice, functionarilor publici le este interzis:

 

Ø  sa participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;

Ø  sa furnizeze sprijin logistic candidatilor la functii de demnitate publica;

Ø  sa colaboreze, in afara relatiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac donatii ori sponsorizari partidelor politice;

Ø  sa afiseze, in cadrul autoritatii publice, insemne ori obiecte inscriptionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidatilor acestora;

Ø  In considerarea functiei publice detinute, functionarilor publici le este interzis sa permita utilizarea numelui sau imaginii proprii in actiuni publicitare pentru promovarea unei activitati comerciale, precum si in scopuri electorale.

Ø  In relatiile cu personalul din cadrul autoritatii publice in care isi desfasoara activitatea, precum si cu persoanele fizice sau juridice, functionarii publici sunt obligati sa aiba un comportament bazat pe respect, buna – credinta, corectitudine si amabilitate.

Ø  Functionarii publici au obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei si demnitatii persoanelor din cadrul autoritatii publice in care isi desfasoara activitatea, precum si persoanelor cu care intra in legatura in exercitarea functiei publice, prin :

a)intrebuintarea unor expresii jignitoare;

b)dezvaluirea unor aspecte ale vietii private;

c)formularea unor sesizari sau plangeri calomnioase;

Ø  Functionarii publici trebuie sa adopte o atitudine impartiala si justificata pentru rezolvarea clara si eficienta a problemelor cetatenilor. Functionarii publici au obligatia sa respecte principiul egalitatii cetatenilor in fata legii si a autoritatii publice, prin :

a) eliminarea oricaror forme de discriminare bazate pe aspecte privind nationalitatea, convingerile religioase si politice, starea materiala, sanatatea, varsta, sexul sau alte aspecte;

b) promovarea unor solutii similare sau identice raportate la aceeasi categorie de situatii de fapt;

Ø  Functionarii publici care reprezinta autoritatea publica in cadrul unor organizatii internationale, institutii de invatamant, conferinte, seminarii si alte activitati cu caracter international au obligatia sa promoveze o imagine favorabila tarii si autoritatii publice pe care o reprezinta.

Ø  In relatiile cu reprezentantii altor state, functionarilor publici le este interzis sa exprime opinii personale privind aspecte nationale sau dispute internationale.

Ø  In deplasarile externe, functionarii publici sunt obligati sa aiba o conduita corespunzatoare regulilor de protocol si le este interzisa incalcarea legilor si obiceiurilor tarii gazda.

Ø  Functionarii publici nu trebuie sa solicite ori sa accepte cadouri, servicii, favoruri, invitatii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, parintilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relatii de afaceri sau de natura politica, care le pot influenta impartialitatea in exercitarea functiilor publice detinute ori pot constitui o recompensa in raport cu aceste functii.

Ø  In procesul de luare a deciziilor, functionarii publici au obligatia sa actioneze conform prevederilor legale si sa isi exercite capacitatea de apreciere in mod fundamentat si impartial.

Ø  Functionarilor publici le este interzis sa promita luarea unei decizii de catre autoritatea publica, de catre alti functionari publici, precum si indeplinirea atributiilor in mod privilegiat.

Ø  In exercitarea atributiilor specifice functiilor publice de conducere, functionarii publici au obligatia sa asigure egalitatea de sanse si tratament cu privire la dezvoltarea carierei in functia publica pentru functionarii publici din subordine.

Ø  Functionarii publici cu functie de conducere au obligatia sa examineze si sa aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competentei profesionale pentru personalul din subordine, atunci cand propun sau aproba avansari, promovari, transferuri, numiri sau eliberari din functii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzand orice forma de favoritism ori discriminare.

Ø  Se interzice functionarilor publici de conducere sa favorizeze sau sa defavorizeze accesul ori promovarea in functia publica pe criterii descriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevazute de art. 3 din Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici.

Ø  Este interzisa folosirea de catre functionarii publici, in alte scopuri decat cele prevazute de lege, a prerogativelor functiei publice detinute.

Ø  Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte normative sau de participare la anchete ori actiuni de control, functionarilor publici le este interzisa urmarirea obtinerii de foloase sau avantaje in interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.

Ø  Functionarilor publici le este interzis sa foloseasca pozitia oficiala pe care o detin sau relatiile pe care le-au stabilit in exercitarea functiei publice, pentru a influenta anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite masuri.

Ø  Functionarilor publici le este interzis sa impuna altor functionari publici sa se inscrie in organizatii sau asociatii, indiferent de natura acestora, ori sa le sugereze acest lucru, promitandu-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

Ø  Functionarii publici sunt obligati sa asigure ocrotirea proprietatii publice si private a statului si a unitatii administrativ – teritoriale, sa evite producerea oricarui prejudiciu, actionand in orice situatie ca un bun proprietar.

Ø  Functionarii publici au obligatia sa foloseasca timpul de lucru, precum si bunurile apartinand autoritatii publice numai pentru desfasurarea activitatilor aferente functiei publice detinute.

Ø  Functionarii publici trebuie sa propuna si sa asigure, potrivit atributiilor care le revin, folosirea utila si eficienta a banilor publici, in conformitate cu prevederile legale.

Ø  Functionarilor publici care desfasoara activitati publicistice in interes personal sau activitati didactice le este interzis sa foloseasca timpul de lucru ori logistica autoritatii publice pentru realizarea acestora.

Ø  Orice functionar public poate achizitiona un bun aflat in proprietatea privata a statului sau a unitatii administrativ – teritoriale, supus vanzarii in conditiile legii, cu exceptia urmatoarelor cazuri :

a)cand a luat cunostinta, in cursul sau ca urmare a indeplinirii atributiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmeaza sa fie vandute;

b)cand a participat, in exercitarea atributiilor de serviciu, la organizarea vanzarii bunului respectiv;

c)cand poate influenta operatiunile de vanzare sau cand a obtinut informatii la care persoanele interesate de cumpararea bunului nu au avut acces;

Dispozitiile anterioare se aplica si in cazul concesionarii sau inchirierii unui bun aflat in proprietatea publica ori privata a statului sau unitatii administratv – teritoriale.

Ø  Functionarilor publici le este interzisa furnizarea informatiilor referitoare la bunurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatii administrativ – teritoriala, supuse operatiunilor de vanzare, concesionare sau inchiriere, in alte conditii decat cele prevazute de lege.

 

Personalul contractual are urmatoarele obligatii :

 

Ø  au obligatia de a asigura un serviciu public de calitate in beneficiul cetatenilor, prin participarea activa la luarea deciziilor si la transpunerea lor in practica, in scopul realizarii competentelor institutiei publice, in limitele atributiilor stabilite prin fisa postului;

Ø  au obligatia de a avea un comportament profesionist, precum si de a asigura, in conditiile legii, transparenta administrativa, pentru a castiga si a mentine increderea publicului in integritatea, impartialitatea si eficacitatea institutiei publice;

Ø  au obligatia ca prin actele si faptele lor, sa respecte Constitutia, legile tarii si sa actioneze pentru punerea in aplicare a dispozitiilor legale, in conformitate cu atributiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale;

Ø   trebuie sa se conformeze dispozitiilor legale privind restrangerea exercitiului unor drepturi, datorata naturii functiilor detinute;

Ø  au obligatia de a apara in mod loial prestigiul autoritatii publice in care isi desfasoara activitatea, precum si de a se abtine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia;

Ø  le este interzis sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legatura cu activitatea institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, cu politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;

Ø  este interzis sa faca aprecieri in legatura cu litigiile aflate in curs de solutionare si in care autoritatea publica in care isi desfasoara activitatea are calitate de parte, daca nu sunt abilitati in acest sens;

Ø  este interzis sa dezvaluie informatii care nu au caracter public, in alte conditii decat cele prevazute de lege;

Ø  este interzis sa dezvaluie informatiile la care au acces in exercitarea functiei, daca acasta dezvaluire este de natura sa atraga avantaje necuvenite  ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile institutiei publice ori ale unor functionari publici sau angajati contractuali, precum si ale persoanelor fizice sau juridice;

Ø  este interzis sa acorde asistenta si consultanta persoanelor fizice sau juridice in vederea promovarii de actiuni juridice ori de alta natura impotriva statului sau autoritatii publice in care isi desfasoara activitatea;

Ø  dezvaluirea informatiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care contin asemenea informatii, la solicitarea reprezentantilor unei alte autoritati ori institutii publice, este permisa numai cu acordul conducatorului autoritatii publice in care functionarul public respectiv isi desfasoara activitatea;

Ø  in indeplinirea atributiilor de serviciu, angajatii contractuali au obligatia de a respecta demnitatea functiei detinute, coreland libertatea dialogului cu promovarea intereselor autoritatii publice in care isi desfasoara activitatea;

Ø  in activitatea lor, angajatii contractuali au obligatia de a respecta libertatea opiniilor si de a nu se lasa influentati de considerente personale sau de popularitate. In exprimarea opiniilor, personalul contractual trebuie sa aiba o atitudine concilianta si sa evite generarea conflictelor datorate schimbului de pareri;

Ø  relatiile cu mijloacele de informare in masa se asigura de catre persoanele desemnate in acest sens de conducatorul autoritatii publice, in conditiile legii;

Ø  angajatii contractuali desemnati sa participe la activitati sau dezbateri publice, in calitate oficiala, trebuie sa respecte limitele mandatului de reprezentare incredintat de conducatorul autritatii publice in care isi desfasoara activitatea;

Ø  in cazul in care nu sunt desemnati in acest sens, angajatii contractuali pot participa la activitati sau dezbateri publice, avand obligatia de a face cunoscut faptul ca opinia exprimata nu reprezinta punctul de vedere oficial al autoritatii publice in cadrul careia isi desfasoara activitatea;

 

In exercitarea functiei detinute, personalului contractual ii este interzis :

 

Ø  sa participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;

Ø  sa furnizeze sprijin logistic candidatilor la functii de demnitate publica;

Ø  sa colaboreze, atat in cadrul relatiilor de serviciu, cat si in afara acestora cu persoanele fizice sau juridice care fac donatii ori sponsorizari partidelor politice;

Ø  sa afiseze, in cadrul autoritatii publice, insemne ori obiecte inscriptionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidatilor acestora;

Ø  In considerearea functiei pe care o detine, personalul contractual are obligatia de a nu permite utilizarea numelui sau imaginii proprii in actiuni publicitare pentru promovarea unei activitati comerciale, precum si in scopuri electorale.

Ø  In relatiile cu personalul contractual si functionarii publici din cadrul autoritatii publice in care isi desfasoara activitatea, precum si cu persoanele fizice sau juridice, angajatii contractuali sunt obligati sa aiba un comportament bazat pe respect, buna – credinta, corectitudine si amabilitate.

Ø  Personalul contractual are obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei si demnitatii persoanelor din cadrul autoritatii publice in care isi desfasoara activitatea, precum si persoanelor cu care intra in legatura in exercitarea functiei , prin :

a)intrebuintarea unor expresii jignitoare;

b)dezvaluirea aspectelor vietii private;

c)formularea unor sesizari sau plangeri calomnioase;

Ø  Personalul contractual trebuie sa adopte o atitudine impartiala si justificata pentru rezolvarea clara si eficienta a problemelor cetatenilor. Personalul contractual are obligatia sa respecte principiul egalitatii cetatenilor in fata legii si a autoritatii publice, prin :

a) eliminarea oricaror forme de discriminare bazate pe aspecte privind nationalitatea, convingerile religioase si politice, starea materiala, sanatatea, varsta, sexul sau alte aspecte;

b) promovarea unor solutii coerente, conform principiului tratamentului nediferentiat, raportate la aceeasi categorie de situatii de fapt;

Ø  Personalul contractual care reprezinta autoritatea publica in cadrul unor organizatii internationale, institutii de invatamant, conferinte, seminarii si alte activitati cu caracter international au obligatia sa promoveze o imagine favorabila tarii si autoritatii publice pe care o reprezinta.

Ø  In relatiile cu reprezentantii altor state, angajatii contractuali au obligatia de a nu exprima opinii personbale privind aspecte nationale sau dispute internationale.

Ø  In deplasarile in afara tarii, personalul contractual este obligat sa aiba o conduita corespunzatoare regulilor de protocol si le este interzisa incalcarea legilor si obiceiurilor tarii gazda.

Ø  Angajati contractuali nu trebuie sa solicite ori sa accepte cadouri, servicii,favoruri, invitatii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, parintilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relatii de afaceri sau de natura politica, care le pot influenta impartialitatea in exercitarea functiilor detinute ori pot constitui o recompensa in raport cu aceste functii.

Ø  In procesul de luare a deciziilor, angajatii contractuali au obligatia sa actioneze conform prevederilor legale si sa isi exercite capacitatea de apreciere in mod fundamentat si impartial.

Ø  Angajatii contractuali au obligatia de a nu promite luarea unei decizii de catre autoritatea publica, de catre alti functionari publici, precum si indeplinirea atributiilor in mod privilegiat.

Ø  In exercitarea atributiilor specifice functiilor de conducere, angajatii contractuali au obligatia sa asigure egalitatea de sanse si tratament cu privire la dezvoltarea carierei in functia publica pentru personalul contractual din subordine.

Ø  Personalul contractual de conducere are obligatia sa examineze si sa aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competentei profesionale pentru personalul din subordine, atunci cand propun sau aproba avansari, promovari, transferuri, numiri sau eliberari din functii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzand orice forma de favoritism ori discriminare.

Ø  Personalul    contractual de conducere are obligatia  de     a   nu         favoriza   sau  

defavoriza accesul ori promovarea in functiile contractuale pe criterii descriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevazute de art. 3 din Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.

Ø  Personalul contractual are obligatia de a nu folosi atriutiile functiei detinute in alte scopuri decat cele prevazute de lege.

Ø  Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete ori actiuni de control, personalul contractual nu poate urmariri obtinerea de foloase sau avantaje in interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.

Ø  Angajatii contractuali au obligatia de a nu interveni sau influenta vreo ancheta de orice natura, din cadrul institutiei sau din afara acesteia, in considerarea functiei pe care o detin.

Ø  Angajatii contractuali au obligatia de a nu impune altor angajati contractuali sau functionari publici sa se inscrie in organizatii sau asociatii, indiferent de natura acestora, ori sa le sugereze acest lucru, promitandu-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

Ø  Personalul contractual este obligat sa asigure ocrotirea proprietatii publice si private a statului si a unitatii administrativ – teritoriale, sa evite producerea oricarui prejudiciu, actionand in orice situatie ca un bun proprietar.

Ø  Personalul contractual are obligatia sa foloseasca timpul de lucru, precum si bunurile apartinand autoritatii publice numai pentru desfasurarea activitatilor aferente functiei detinute.

Ø  Personalul contractual trebuie sa propuna si sa asigure, potrivit atributiilor care ii revin, folosirea utila si eficienta a banilor publici, in conformitate cu prevederile legale.

Ø  Personalul contractual care desfasoara activitati publicistice in interes personal sau activitati didactice le este interzis sa foloseasca timpul de lucru ori logistica autoritatii publice pentru realizarea acestora.

Ø  Orice angajat contractual poate achizitiona un bun aflat in proprietatea privata a statului sau a unitatii administrativ – teritoriale, supus vanzarii in conditiile legii, cu exceptia urmatoarelor cazuri :

a)cand a luat cunostinta, in cursul sau ca urmare a indeplinirii atributiilor de b)serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmeaza sa fie vandute;

c)cand a participat, in exercitarea atributiilor de serviciu, la organizarea vanzarii bunului respectiv;

d)cand poate influenta operatiunile de vanzare sau cand a obtinut informatii la   care persoanele interesate de cumpararea bunului nu au avut acces;

Ø  Dispozitiile anterioare se aplica si in cazul concesionarii sau inchirierii unui bun aflat in proprietatea publica ori privata a statului sau unitatii administratv – teritoriale.

Ø  Angajatilor contractuali le este interzisa furnizarea informatiilor referitoare la bunurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatii administrativ – teritoriala, supuse operatiunilor de vanzare, concesionare sau inchiriere, in alte conditii decat cele prevazute de lege.

Ø  Prevederile anterioare se aplica in mod corespunzator si in cazul realizarii trazactiilor prin interpus sau in situatia conflictului de interese.

 

            Salariatii din aparatul de specialitate al primarului pot reclama sau sesiza încălcări ale   legii  în   cadrul  autorităţii publice, săvârşite de către persoane   cu funcţii de conducere sau de execuţie din cadrul autorităţii publice.

            Termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:

Ø  avertizare în interes public înseamnă sesizarea făcută cu bună-credinţă cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienţei, eficacităţii, economicităţii şi transparenţei;

Ø  avertizor înseamnă persoana care face o sesizare potrivit lit. a) şi care este încadrată în autoritatea publica;

Ø  comisie de disciplină înseamnă orice organ însărcinat cu atribuţii de cercetare disciplinară, prevăzut de lege sau de regulamentele de organizare şi funcţionare autorităţii  publice.

 

 

            Principii generale:

 

            Principiile care guvernează protecţia avertizării în interes public sunt următoarele:

Ø  principiul legalităţii, conform căruia autorităţile publice, instituţiile publice şi celelalte unităţi au obligaţia de a respecta drepturile şi libertăţile cetăţenilor, normele procedurale, libera concurenţă şi tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii;

Ø  principiul supremaţiei interesului public, conform căruia, ordinea de drept, integritatea, imparţialitatea şi eficienţa autorităţilor publice şi instituţiilor publice, precum şi a celorlalte unităţi sunt ocrotite şi promovate de lege;

Ø  principiul responsabilităţii, conform căruia orice persoană care semnalează încălcări ale legii este datoare să susţină reclamaţia cu date sau indicii privind fapta săvârşită;

Ø  principiul nesancţionării abuzive, conform căruia nu pot fi sancţionate persoanele care reclamă ori sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancţiuni inechitabile şi mai severe pentru alte abateri disciplinare. În cazul avertizării în interes public, nu sunt aplicabile normele deontologice sau profesionale de natură să împiedice avertizarea în interes public;

Ø  principiul bunei administrări, conform căruia autorităţile publice, instituţiile publice şi celelalte unităţi  sunt datoare să îşi desfăşoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiţii de eficienţă, eficacitate şi economicitate a folosirii resurselor;

Ø  principiul bunei conduite, conform căruia este ocrotit şi încurajat actul de avertizare în interes public cu privire la aspectele de integritate publică şi bună administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativă şi prestigiul autorităţilor publice, instituţiilor publice şi al celorlalte unităţi;

Ø  principiul echilibrului, conform căruia nici o persoană nu se poate prevala de prevederile prezentei legi pentru a diminua sancţiunea administrativă sau disciplinară pentru o faptă a sa mai gravă;

Ø  principiul bunei-credinţe, conform căruia este ocrotită persoana încadrată într-o autoritate publică, instituţie publică sau în altă unitate bugetară, care a făcut o sesizare, convinsă fiind de realitatea stării de fapt sau că fapta constituie o încălcare a legii.

 

            Avertizarea privind fapte de încălcare a legii

 

            Semnalarea unor fapte de încălcare a legii de către persoanele menţionate mai sus ca fiind abateri disciplinare, contravenţii sau infracţiuni, constituie avertizare în interes public şi priveşte:

Ø  infracţiuni de corupţie, infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, infracţiuni în legătură directă cu infracţiunile de corupţie, infracţiunile de fals şi infracţiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul;

Ø  infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene;

Ø  practici sau tratamente preferenţiale ori discriminatorii în exercitarea atribuţiilor autoritatii publice ;

Ø  încălcarea prevederilor privind incompatibilităţile şi conflictele de interese;

Ø  folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;

Ø  partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepţia persoanelor alese sau numite politic;

Ø  încălcări ale legii în privinţa accesului la informaţii şi a transparenţei decizionale;

Ø  încălcarea prevederilor legale privind achiziţiile publice şi finanţările nerambursabile;

Ø  incompetenţa sau neglijenţa în serviciu;

Ø  evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare şi eliberare din funcţie;

Ø  încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii;

Ø  emiterea de acte administrative sau de altă natură care servesc interese de grup sau clientelare;

Ø  administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public şi privat al autorităţii  publice;

Ø  încălcarea altor dispoziţii legale care impun respectarea principiului bunei administrări şi cel al ocrotirii interesului public.

        Sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor deontologice şi profesionale,  poate fi făcută, alternativ sau cumulativ:

Ø  şefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale;

Ø  conducătorului autorităţii publice, instituţiei publice sau al unităţii bugetare din care face parte persoana care a încălcat prevederile legale,  sau în care se semnalează practica ilegală, chiar dacă nu se poate identifica exact făptuitorul;

Ø  comisiilor de disciplină sau altor organisme similare din cadrul autorităţii publice, din care face parte persoana care a încălcat legea;

Ø  organelor judiciare;

Ø  organelor însărcinate cu constatarea şi cercetarea conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor;

Ø  comisiilor parlamentare;

Ø  mass-media;

Ø  organizaţiilor profesionale, sindicale sau patronale;

Ø  organizaţiilor neguvernamentale.

 

Protecţia funcţionarilor publici, a personalului contractual

şi a altor categorii de personal

 

 În faţa comisiei de disciplină sau a altor organe similare, avertizorii beneficiază de protecţie după cum urmează:

Ø  avertizorii în interes public beneficiază de prezumţia de bună-credinţă,  până la proba contrară;

Ø  la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisiile de disciplină sau alte organisme similare din cadrul autorităţii publice au obligaţia de a invita presa şi un reprezentant al sindicatului sau al asociaţiei profesionale. Anunţul se face prin comunicat pe pagina de Internet a autorităţii publice, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea şedinţei, sub sancţiunea nulităţii raportului şi a sancţiunii disciplinare aplicate.

            În situaţia în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este şef ierarhic, direct sau indirect, ori are atribuţii de control, inspecţie şi evaluare a avertizorului, comisia de disciplină sau alt organism similar va asigura protecţia avertizorului, ascunzându-i identitatea.

            În cazul avertizărilor în interes public, prevăzute la art. 5 lit. a) şi b) din Legea nr.571/2004, se vor aplica din oficiu prevederile art. 12 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

             În litigiile de muncă sau în cele privitoare la raporturile de serviciu, instanţa poate dispune anularea sancţiunii disciplinare sau administrative aplicate unui avertizor, dacă sancţiunea a fost aplicată ca urmare a unei avertizări în interes public, făcută cu bună-credinţă.

             Instanţa verifică proporţionalitatea sancţiunii aplicate avertizorului pentru o abatere disciplinară, prin compararea cu practica sancţionării sau cu alte cazuri similare din cadrul aceleiaşi autorităţi publice, instituţii publice sau unităţi bugetare, pentru a înlătura posibilitatea sancţionării ulterioare şi indirecte a actelor de avertizare în interes public, protejate prin prezenta lege.

 

Fiecare salariat din cadrul Primariei comunei Brazi isi desfasoara activitatea conform prezentului regulament, fisei postului, dispozitiilor Primarului, indeplineste orice alte sarcini dispuse de conducerea Primariei comunei Brazi. De asemenea, executa hotararile Consiliului Local Brazi ce le-au fost date spre aducere la indeplinire.

Competenta teritoriala a functionarilor publici si personalului contractual din cadrul Primariei comunei Brazi este comuna Brazi, judetul Prahova.

Compartimentele si Birourile din cadrul Primariei comunei Brazi vor colabora, conlucra cu comisiile de specialitate ale Consiliului Local Brazi, in functie de domeniul de activitate.

Functionarii publici in domeniile lor de activitate raspund de elaborarea corecta a proiectelor de dispozitii si a rapoartelor de specialitate in conditiile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Toti salariatii vor respecta ierarhia, conform fisei postului.

Lipsa de la serviciu a unui salariat se anunta sefului ierarhic superior. Salariatul este obligat sa prezinte acte doveditoare cu privire la absenta, dupa caz. Parasirea institutiei in timpul programului se face numai motivat si cu acordul sefului ierarhic superior.

Orice incalcare a atributiilor, obligatiilor si indatoririlor de serviciu atrage raspunderea disciplinara in conditiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, ori Codului Muncii in functie de categoria salariatului : functionar public sau personal contractual.

 

 

Serviciul 112
In caz de urgenta apeleaza 112

Clubul Sportiv Brazi
Clubul Sportiv Brazi
e-Biblioteca Brazi
e-Biblioteca Brazi
Sondaj
Sunteti multumit de starea bazelor sportive din comuna?
Da
Nu

Proceduri interne
Proceduri interne